WZCZ SEG 2012

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 5/2012 z dnia 7 marca 2012 roku, pragniemy poinformować, że na dzień 28 marca 2012 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach.

Walne Zgromadzenie Członków SEG odbędzie się w Warszawie, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4 od godz. 14.30. Rejestracja uczestników obrad rozpocznie się o godzinie 14.00.

Zapraszam także do wzięcia udziału w konferencji „Omówienie przebiegu I i II etapu Konkursu ZSE V”, która odbędzie się przed Walnym Zgromadzeniem w godzinach 12.00 – 13.35. Rejestracja gości rozpocznie się o godzinie 11.45.

Walne Zgromadzenie Członków SEG było transmitowane przez Internet.

DOKUMENTY PO WZCZ

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia Członków SEG:

Protokół z obraz Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 STATUT Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Prezentcja z działalności Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w 2011 roku

DOKUMENTY NA WZCZ

Dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków SEG:

Pismo zapraszające WZCz 2012 Planowany porządek obrad wraz z dokumentacją PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Członków UCHWAŁA nr 5/ 2012 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 7 marca 2Ol2 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku  w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 6/2012 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 7 marca 2O12 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z dzialalno6ci w 2O11 roku Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Emitent6w Giełdowych z działalności w 2011 roku PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2011 Uchwala Nr3/2012 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 7 marca 2O12 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych za rok 2011 PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 Uchwala Nr 1/2O12 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 7 marca 2O12 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań za poprzedni rok obrachunkowyPROJEKT UCHWAŁY NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 PROJEKT UCHWAŁY NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 Bilans na dzień 31 12 2011 Rachunek zysków i strat 2011 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2011 UCHWAŁA nr 7/ 2011 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 14 grudnia 2O11 r. w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2O11 przez audytora Opinia i raport 2011 niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w Warszawie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 roku PROJEKT UCHWAŁY NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 Uchwała NR 7/2012 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 7 marca 2O12 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok Uchwala Nr 2/2012 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 7 marca 2O12 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Stowarzyszenia na 2012 rok PROJEKT UCHWAŁY NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2012 Projekt budżetu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na 2012 rok (wszystkie dane brutto w PLN) UCHWAŁA Nr 8/2O12 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 7 marca 2012 roku w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o wyrażenie zgody na umorzenie składek członkowskich Wykaz spółek, które ogłosiły upadłość likwidacyjną w roku 2011 PROJEKT UCHWAŁY NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie umorzenia składki członkowskiej PROJEKT UCHWAŁY NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych  z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia STATUT STOWARZYSZENIA EMITENTÓW GIEŁDOWYC UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA WSPIERAJACEGO
PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

GALERIA

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

001_28032012_wzcz.jpg

002_28032012_wzcz.jpg

003_28032012_wzcz.jpg

004_28032012_wzcz.jpg

005_28032012_wzcz.jpg

006_28032012_wzcz.jpg

007_28032012_wzcz.jpg

008_28032012_wzcz.jpg

009_28032012_wzcz.jpg

010_28032012_wzcz.jpg

011_28032012_wzcz.jpg

012_28032012_wzcz.jpg

013_28032012_wzcz.jpg

014_28032012_wzcz.jpg

015_28032012_wzcz.jpg

Autor zdjęć: Małgorzata Drążek

Ostatnia aktualizacja 12/03/2014
Podziel Się