WZCZ SEG 2013

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 6/2013 roku, pragniemy poinformować o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, które odbędzie się dnia 27 marca 2013r., o godz. 15.00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 14.00.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji „E-WZA korzyści i zagrożenia”, która odbędzie się przed Walnym Zgromadzeniem, w godzinach 12.20-14.00. rejestracja gości rozpocznie się o godz. 12.00

Walne Zgromadzenie Członków SEG było transmitowane on-line przez UNICOMP-WZA. Nagranie dostepne jest na stronie segnet.org.pl

Dokumenty

Protokół z obraz Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 Pismo zapraszające WZCz 2013 Planowany porządek obrad wraz z dokumentacją PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków UCHWAŁA nr 6/ 2013 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku  w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 7/2013 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z dzialalności w 2012 rok Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z działalności w 2012 roku PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2012 Uchwala Nr3/2013 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych za rok 2012 PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 Uchwała Nr 2/2013 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań za poprzedni rok obrachunkowy PROJEKT UCHWAŁY NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 PROJEKT UCHWAŁY NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 Bilans na dzień 31 12 2012 Rachunek zysków i strat 2012 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2012 UCHWAŁA nr 1/ 2013 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2012 przez audytora Opinia i raport 2012 niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w Warszawie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 roku PROJEKT UCHWAŁY NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2012 Uchwała NR 8/2013 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok Uchwala Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Stowarzyszenia na 2013 rok PROJEKT UCHWAŁY NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2013 Projekt budżetu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na 2013 rok (wszystkie dane brutto w PLN) UCHWAŁA Nr 9/2O13 Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 6 marca 2013 roku w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o wyrażenie zgody na umorzenie składek członkowskich Wykaz spółek, ktore ogłosiły upadłośc likwidacyjną w 2012r. PROJEKT UCHWAŁY NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie umorzenia składki członkowskiej PROJEKT UCHWAŁY NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych  z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dzialania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Regulamin Rady Nadzorczej Stowarzyszenia PROJEKT UCHWAŁY NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołaniana na funkcję Przewodniczącego Rady nadzorczej Stowarzyszenia PROJEKT UCHWAŁY NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołaniana na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej Stowarzyszenia PROJEKT UCHWAŁY NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołaniana na funkcję Sekretarza Rady nadzorczej Stowarzyszenia PROJEKT UCHWAŁY NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołaniana na funkcję Członka Rady nadzorczej Stowarzyszenia Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej SEG PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA WSPIERAJACEGO PEŁNOMOCNICTWO CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Galeria

dsc07156.jpg

dsc07159.jpg

dsc07161.jpg

dsc07162.jpg

dsc07163.jpg

dsc07164.jpg

dsc07165.jpg

dsc07166.jpg

dsc07167.jpg

dsc07168.jpg

Ostatnia aktualizacja 12/03/2014
Podziel Się