WZCZ SEG 2014

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3/2014 roku, pragniemy poinformować o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, które odbędzie się dnia 26 marca 2014r., o godz. 15.00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 14.10.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji "Komunikacja wewnętrzna a zewnętrzna. Wpływ efektywnego przepływu informacji w spółce na komunikację z rynkiem", która odbędzie się przed Walnym Zgromadzeniem, w godzinach 12.00-14.10. rejestracja gości rozpocznie się o godz. 12.00

Walne Zgromadzenie Członków SEG będzie transmitowane on-line przez UNICOMP-WZA.

Link do transmisji dostępny po zalogowaniu TUTAJ

Dokumenty

Protokół z WZCz

Prezentacja z działalności SEG w 2013 roku - wersja skrócona

Prezentacja z działalności SEG w 2013 roku - wersja rozszerzona

Prezentacja strategii SEG na lata 2014-2017

Planowany porządek obrad wraz z dokumentacją

Pismo zapraszające WZCz 2014

PROJEKT UCHWAŁY NR 1 ZWZCZ SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego  ZWZCz

UCHWAŁA NR 3/2014 Zarządu SEG z dnia 6 marca 2014r w sparwie zwolania ZWZCz SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 2 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r  w sparwie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/2014 Zarządu SEG z dnia 6 marca 2014r w sparwie przyjęcia sprawozdania  z działalności Zarządu w 2013 r

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z działalności w 2013 r

PROJEKT UCHWAŁY NR 3 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie przyjęcia sprawozdanie Zarządu SEG z działalności w 2013 r

UCHWAŁA NR 2 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014r w sparwie przyjęcia sprawozdania z działalności  Rady Nadzorczej w 2013 r

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z działalności w 2013 r

PROJEKT UCHWAŁY NR 4 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SEG w 2013 r

UCHWAŁA NR 3 Rady Nadzorczej SEG w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań  

PROJEKT UCHWAŁY NR 5 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

PROJEKT UCHWAŁY NR 6 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykoniania obowiązków 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 r

Bilans na dzień 31 12 2013 r

Rachunek zysków i strat 2013 r

DODATKOWE INFORMACJE I ODJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2013

UCHWAŁA NR 1 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych SEG za rok 2013

Opinia i raport 2013 niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego SEG za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013

PROJEKT UCHWAŁY NR 7 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013

UCHWAŁA NR 5 Zarządu SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie przyjęcia projektu budżetu stowarzyszenia na rok 2014

UCHWAŁA NR 4 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie przyjęcia projektu budżetu Stowarzyszenia na rok 2014

PROJEKT UCHWAŁY NR 8 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2014

Projekt budżetu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na rok 2014

UCHWAŁA NR 8 Zarządu SEG z dnia 6 marca 2014r w przedmiocie wystapienia z wnioskiem do WZCz o wyrażenie zgody na umorzenie skład

Wykaz spółek, które ogłosiły upadłość w 2013 r

PROJEKT UCHWAŁY NR 9 ZWZCz z dnia 26 marca 2014r w sprawie umorzenia składki członkowskiej

UCHWAŁA NR 7 Zarządu SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej

UCHWAŁA NR 5 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej

PROJEKT UCHWAŁY NR 10 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmiany wysokości skladki członkowskiej

Załącznik do uchwały nr 10 ZWZCz

UCHWAŁA NR 8 Zarzadu SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

UCHWAŁA NR 6 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 11 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 12 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 13 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 14 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 15 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 16 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 17 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 18 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 19 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 20 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 21 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 22 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 23 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 24 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 25 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

PROJEKT UCHWAŁY NR 26 ZWZCz SEG z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

UCHWAŁA NR 9 Zarządu SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2017

UCHWALA NR 7 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014 w sprawie przyjęcia strateii rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2017

PROJEKT UCHWAŁY NR 27 ZWZCz  SEG z dnia 26 marca 2014 w sprawie przyjęcia strateii rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2017

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na lata 2014-2017

UCHWAŁA NR 8 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie wniosku o powołanie Prezesa Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 28 ZWZCz z dnia 26 marca 2014r w sprawie powołania na Prezesa zarządu oraz Dyrektora Generalnego

PROJEKT UCHWAŁY NR 29 ZWZCz z dnia 26 marca 2014r w sprawie zmian w składzie Zarządu

UCHWAŁA NR 9 Rady Nadzorczej SEG z dnia 6 marca 2014r w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 30 ZWZCz z dnia 26 marca 2014r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zarządu i Dyrektora Generalnego

Pełnomocnictwo Członka Wspierającego

Pełnomocnictwo Czlonka Zwyczajnego

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 02/04/2014
Podziel Się