WZCZ SEG 2017

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 10/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, chciałbym poinformować, że na dzień 29 marca 2017 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Walne Zgromadzenie Członków SEG odbędzie się w Warszawie, w Sali Kinowej (poziom -1, wejście A/D) budynku Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa) od godz. 15.30. Rejestracja uczestników obrad rozpocznie się o godzinie 14.30.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, występujący w charakterze członka zwyczajnego oraz przedstawiciela członka wspierającego.

Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone konferencją „Tworzenie i walidacja polityki informacyjnej”

Dokumenty

Planowany porządek obrad

Sprawozdzanie Rady Nadzorczej i Zarządu SEG - prezentacja

Protokół ZWZCZ SEG z dnia 29 marca 2017

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/2017 WZCZ z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZC

Uchwała Nr 10/2017 Zarządu SEG z dnia 13 marca 2017 w sprawie zwołania ZWZC SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/2017 Zarządu SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 rok

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych z działalności w 2016 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/2017 RN SEG z dnia 13 marca 2017 r w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu

Uchwała Nr 2/2017 RN SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych za rok 2016

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w  roku 2016

Uchwała Nr 3/2017 RN SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań za poprzedni rok obrachunkowy

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom RN z wykonania obowiązków w roku 2016

UCHWAŁA NR 13/2016 RN SEG z dnia 16  grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2016 przez audytora

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat za 2016 rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2016

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 4/2017 RN SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wniosku o powołanie Prezesa Zarządu SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 10/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu SEG

UCHWAŁA NR 12/2017 Zarządu SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wniosku o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEG

UCHWAŁA NR 5/2017 RN SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do WZC o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu SEG

UCHWAŁA NR 6/2017 RN SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu

UCHWAŁA NR 7/2017 RN SEG z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY NR 13/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu

Uchwała Nr 10/2017 Zarządu SEG z dnia 13 marca 2017 w sprawie zwołania WZCZ SEG

Opinia i raport biegłego rewidenta

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/2017 WZCZ SEG z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo Członka Wspierającego

Pełnomocnictwo Członka Zwyczajnego

Transmisja

Walne Zgromadzenie Członków SEG było transmitowane on-line przez firmę UNICOMP-WZA.

Link do transmisji po zalogowaniu dostępny TUTAJ

Relacja

Relację z obrad Walnego Zgromadzenia Członków SEG 2017 znajdą Państwo na portalu SEGnet

Ostatnia aktualizacja 20/03/2019
Podziel Się