WZCZ SEG 2020

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 5/2020 z dnia 9 marca 2020 roku informujemy, że na dzień 25 marca 2020 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Walne Zgromadzenie Członków SEG odbyło się w Sali Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4, poziom 0 - wejście "A" od strony Al. Jerozolimskich) o godz. 15.30. Rejestracja uczestników obrad rozpoczęła się o godzinie 14.40.

W Walnym Zgromadzeniu Członków moogli wziiąć udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, występujący w charakterze członka zwyczajnego oraz przedstawiciela członka wspierającego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do udziału w WZCz, osoba umocowana powinna złożyć oryginał pełnomocnictwa przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Członków, jak również posiadać odpis KRS spółki.

Potwierdzenie udziału uczestnictwa należało zgłosić do dnia 23 marca 2020 r. włącznie (tel. 022/826-26-89, fax. 022/892-90-91 lub pocztą elektroniczną wza@seg.org.pl).

Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone konferencją „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze”.

Dokumenty

Planowany porządek obradPROJEKT UCHWAŁY NR 1/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZCZUCHWAŁA NR 5/2020 Zarządu SEG z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zwołania ZWZCZ SEGPROJEKT UCHWAŁY NR 2/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia porządku obradUCHWAŁA NR 6/2020 Zarządu SEG z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 rokuSprawozdanie Zarządu SEG za 2019 rokUCHWAŁA NR 1/2020 RN SEG z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019PROJEKT UCHWAŁY NR 3/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019UCHWAŁA NR 2/2020 RN SEG z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  w 2019 rokuSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych za rok 2019PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019UCHWAŁA NR 3/2020 RN SEG z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań za poprzedni rok obrachunkowyPROJEKT UCHWAŁY NR 5/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019UCHWAŁA nr 1/2019 RN SEG z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2018 i 2019 przez audytoraSprawozdanie finansowe za 2019 rokInformacja dodatkowa do sprawozdaniaSprawozdanie z badania biegłego rewidentaPROJEKT UCHWAŁY NR 7/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019UCHWAŁA NR 7/2020 Zarządu SEG z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w Statucie StowarzyszeniaUCHWAŁA NR 4/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w Statucie StowarzyszeniaPROJEKT UCHWAŁY NR 8/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu StowarzyszeniaUCHWAŁA NR 5/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wniosku o powołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów GiełdowychPROJEKT UCHWAŁY NR 9/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych WNIOSEK NR 1/2020 Prezesa Zarządu SEG z dnia 9 marca 2020 roku o powołanie Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów GiełdowychUCHWAŁA NR 6/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku dot. opinii o wniosku Prezesa Zarządu SEG o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEGPROJEKT UCHWAŁY NR 10/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych WNIOSEK NR 2/2020 Prezesa Zarządu SEG z dnia 9 marca 2020 roku o powołanie Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów GiełdowychUCHWAŁA NR 7/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku dot. opinii o wniosku Prezesa Zarządu SEG o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEGPROJEKT UCHWAŁY NR 11/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych WNIOSEK NR 3/2020 Prezesa Zarządu SEG z dnia 9 marca 2020 roku o powołanie Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów GiełdowychUCHWAŁA NR 8/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku dot. opinii o wniosku Prezesa Zarządu SEG o powołanie Wiceprezesa Zarządu SEGPROJEKT UCHWAŁY NR 12/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych UCHWAŁA NR 9/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Prezesa ZarząduPROJEKT UCHWAŁY NR 13/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu UCHWAŁA NR 10/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Wiceprezesa ZarząduPROJEKT UCHWAŁY NR 14/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu UCHWAŁA NR 11/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Wiceprezesa ZarząduPROJEKT UCHWAŁY NR 15/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka ZarząduUCHWAŁA NR 12/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia Wiceprezesa ZarząduPROJEKT UCHWAŁY NR 16/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka ZarząduUCHWAŁA NR 13/2020 RN z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych PROJEKT UCHWAŁY NR 17/2020 ZWZCZ z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych PROTOKOŁ Z WZCZ SEG 25.03.2020

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo członka wspierającegoPełnomocnictwo członka zwyczajnegoFormularz głosowania

Tramsmisja

Walne Zgromadzenie Członków SEG nie było transmitowane on-line.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 31/03/2020
Podziel Się