WZCZ SEG 2021

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 12/2021 z dnia 15 marca 2021 roku informujemy, że na dzień 31 marca 2021 roku w godzinach 10:00 - 11:30 zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Zarząd Stowarzyszenia uznał za zasadne organizacyjnie udostępnienie członkom Stowarzyszenia możliwości zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem systemu elektronicznego i do takiej formy uczestnictwa Państwa zachęcaliśmy. Gdy jednak woleli Państwo uczestniczyć w Walnym fizycznie, zaprosiliśmy Państwa do siedziby Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, ul. Nowy Świat 35/5a, na godzinę 10.00.

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogli wziąć udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, występujący w charakterze członka zwyczajnego oraz przedstawiciela członka wspierającego. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do udziału w WZCz, osoba umocowana powinna przesłać pełnomocnictwo na adres wza@seg.org.pl

 

Dokumenty

Planowany porządek obrad

PROJEKT UCHWAŁY NR 1/2021 ZWZCZ z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZCZ

UCHWAŁA NR 12/2021 Zarządu SEG z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zwołania ZWZCZ SEG

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2021 ZWZCZ SEG z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/2021 Zarządu SEG z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku

Sprawozdanie Zarządu SEG z działalności w 2020 roku

UCHWAŁA NR 8/2021 RN SEG z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/2021 ZWZCZ SEG z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020

UCHWAŁA NR 9/2021 RN SEG z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności RN SEG za rok 2020

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/2021 ZWCZ SEG z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2020

UCHWAŁA NR 10/2021 RN SEG z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania powierzonych im zadań za poprzedni rok obrachunkowy

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/2021 ZWZCZ SEG z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/2021 ZWZCZ SEGz dnia 31 marca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom RN z wykonania obowiązków w roku 2020

UCHWAŁA NR 46/2020 RN SEG z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za rok 2020 i 2021 przez audytora

UCHWAŁA NR 11/2021 RN SEG z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/2021 ZWZCZ SEG z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/2021 ZWZCZ SEG z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania członka RN

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/2021 ZWZCZ SEG z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania członka RN

Pełnomocnictwa

Kody dostępu do WZCZ SEG przesłane zostały na adres mailowy wskazany w treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo członka wspierającego

Pełnomocnictwo członka zwyczajnego

Rejestracja

Rejestracji można było dokonać poprzez formularz rejestracyjny do 24 marca br.

Osoby zainteresowane wzięciem uziału w WZCZ fizycznie prosiliśmy o wysłanie maila na adres wza@seg.org.pl

 

 

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 31/03/2021
Podziel Się