Dyrektywa ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach - 2013/50/EU (Transparency)

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Dnia 6 listopada 2013 r. została opublikowana Dyrektywa 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie harmonizacji raportowania okresowego, zmieniająca jednocześnie Dyrektywę 2003/71/EC o prospekcie emisyjnym. Dyrektywa wprowadza zakaz nakładania na emitentów obowiązków przekazywania raportów okresowych innych niż raporty roczne i półroczne.

2

Etap 2: 

Macierzyste Państwa Członkowskie będą mogły nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych okresowych informacji finansowych częściej niż rocznych
i półrocznych sprawozdań finansowych pod warunkiem, że:

  • dodatkowe okresowe informacje finansowe nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia finansowego w zainteresowanym państwie członkowskim, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
  • treść wymaganych dodatkowych okresowych informacji finansowych jest proporcjonalna do tego, co przyczynia się do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów.

3

Etap 3: 

SEG będzie monitorował projekty regulacji dla rynku krajowego przygotowywane w związku z powyższymi zmianami.

4

Etap 4: 

Macierzyste Państwa Członkowskie będą mogły nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych okresowych informacji finansowych częściej niż rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych pod warunkiem, że:

  • dodatkowe okresowe informacje finansowe nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia finansowego w zainteresowanym państwie członkowskim, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
  • treść wymaganych dodatkowych okresowych informacji finansowych jest proporcjonalna do tego, co przyczynia się do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów.

5

Etap 5: 

Dnia 6 listopada ostała opublikowana Dyrektywa 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie harmonizacji raportowania okresowego, zmieniająca jednocześnie Dyrektywę 2003/71/EC o prospekcie emisyjnym. Dyrektywa wprowadza zakaz nakładania na emitentów obowiązków przekazywania raportów okresowych innych niż raporty roczne i półroczne.

Etap 5: plik dla użytkowników: 
Tags: 
Ostatnia aktualizacja 13/10/2014
Podziel Się