Dyrektywa ws. sankcji karnych za nadużycia na rynku - Market Abuse Directive (MAD)

Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku – tzw. MAD, skierowana jest do państw członkowskich UE i wymaga implementacji do ich krajowego porządku prawnego do dnia 3 lipca 2016 r. 
Dyrektywa przewiduje obowiązek wprowadzenia
w prawie krajowym państw członkowskich UE sankcji karnych dla osób fizycznych
i prawnych za naruszenia przewidziane w rozporządzeniu MAR. W dyrektywie określone zostały normy/sankcje minimalne, a co za tym idzie poszczególne państwa członkowskie mogą według własnego uznania wprowadzić lub utrzymać bardziej rygorystyczne przepisy karne w zakresie nadużyć.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po kliknięciu na 1 z 5 etapów.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 
Obserwując i analizując postępującą w ciągu w ostatnich kilku latach globalizację rynków finansowych, przyczyniającą się z jednej strony do powstawania nowych platform obrotu i nowych rozwiązań technicznych,
z drugiej zaś dającej nowe możliwości manipulacji na tych rynkach - Komisja Europejska podjęła prace nad projektem dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku, tzw. MAD.
 
Komisja wskazała, iż prawidłowe funkcjonowanie ram prawnych w zakresie nadużyć na rynku wymaga skutecznego egzekwowania przestrzegania prawa. Ocena krajowych reżimów sankcji administracyjnych na mocy dyrektywy 2003/6/WE wykazała, iż dotychczas wprowadzone przez państwa członkowskie sankcje administracyjne okazały się niewystarczające, by zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania nadużyciom na rynku i ich zwalczania. Nie wszystkie bowiem właściwe organy krajowe państw członkowskich miały do dyspozycji pełen wachlarz uprawnień umożliwiających im reagowanie na nadużycia na rynku odpowiednimi sankcjami. W szczególności nie wszystkie państwa członkowskie przewidziały stosowanie administracyjnych kar pieniężnych za wykorzystywanie informacji poufnych oraz manipulację na rynku, a poziom sankcji w poszczególnych państwach członkowskich był bardzo zróżnicowany. Z tego względu, dla zapewnienia wspólnych minimalnych zasad w całej Unii, konieczne stało się rozpoczęcie prac nad nowym aktem ustawodawczym.
 
W swoich założeniach regulacja ta ma zapewnić bardziej skuteczne przestrzeganie przepisów dotyczących nadużyć na rynku poprzez możliwość stosowania sankcji karnych, dowodzących braku przyzwolenia społecznego w sposób mocniejszy, niż kary administracyjne. Zdaniem komisji kwalifikowanie przynajmniej poważnych form nadużyć na rynku jako przestępstw wyznacza jasne granice rodzajów zachowania uznawanych za szczególnie niedopuszczalne oraz stanowi komunikat dla społeczeństwa i potencjalnych sprawców, że takie nadużycie będzie przez właściwe organy traktowane z całą powagą.
 
W związku z powyższym w 2010 r. Komisja przeprowadziła m.in. publiczne konsultacje w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku (MAD). Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Komisji pryzgotowanym w tej sprawie.
 
Etap 1: plik dla użytkowników: 

2

Etap 2: 

W ramach działań mających na celu wzmocnienie rynków finansowych i zwiększenie przejrzystości ich funkcjonowania dnia 20.10.2011r.  Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący Dyrektywy ws. sankcji karnych za nadużycia na rynku - Market Abuse Directive (MAD) oraz rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) – tzw. MAR.

Wniosek Komisji zmierza do aktualizacji i wzmocnienia obecnych ram mających na celu zapewnienie integralności rynku i ochronę inwestorów, przewidzianych w dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku (2003/6/WE). Nowe ramy dostosują regulacje do rozwoju sytuacji na rynku, wzmocnią walkę z nadużyciami na rynkach towarowych i rynkach powiązanych instrumentów pochodnych, wzmocnią kompetencje organów regulacyjnych w zakresie prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla małych i średnich emitentów.

Celem wniosku jest dostosowanie unijnych przepisów do nowej rzeczywistości rynkowej, w szczególności poprzez rozszerzenie ich zakresu na instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu wyłącznie na nowych platformach i poza rynkiem regulowanym, które nie są obecnie objęte unijnym prawem oraz ich dostosowanie do postępu technicznego. Wniosek wyjaśnia, że zabronione są nadużycia na rynku towarowym i rynku powiązanych instrumentów pochodnych oraz wzmacnia współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego.

3

Etap 3: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą i edukacyjną w środowisku emitentów rozpoczęło prace związane z przygotowaniem standardów raportowania, które będą mogły stać się zarówno elementem edukacyjnym dla spółek, jak i próbą wyznaczenia właściwego sposobu rozumienia nowej MAD-owskiej i MAR-owskiej rzeczywistości.

Dwuletni okres przygotowawczy przed rozpoczęciem obowiązywania postanowień Dyrektywy MAD oraz Rozporządzenia MAR będzie służyć środowisku emitentów do prac, mających na celu wypracowanie nowych, akceptowanych także przez nadzorcę, standardów raportowania. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych już rozpoczęło prace nad przygotowaniem pierwszej rekomendacji w zakresie raportowania danych finansowych, która ma stać się przedmiotem uzgodnień z KNF.

4

Etap 4: 

25.07.2012 Komisja przyjęła zmieniony wniosek dotyczący MAD

Po wykryciu stosowanych przez niektóre banki, negatywnych praktyk, dotyczących stopy LIBOR, polegających na manipulowaniu zgłoszeniami szacowanych przez banki międzybankowych stóp kredytowych. Podczas posiedzenia w dniu 25 lipca 2012 r. Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wyeliminowanie tego rodzaju manipulacji na rynku, wprowadzając zmiany do wniosków dotyczących rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku, w tym sankcje karne.

Przyjęte zmiany wprowadzają wyraźny zakaz manipulowania wskaźnikami referencyjnymi, w tym stopami LIBOR i EURIBOR, oraz czynią tego rodzaju manipulację przestępstwem.

We wniosku Komisji, przyjętym w dniu 20 października 2011 r., dotyczącym dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku, wprowadzono następujące zmiany:

 • zmianę definicji w celu uwzględnienia definicji wskaźników referencyjnych;
 • zmianę definicji przestępstwa manipulacji na rynku w celu uwzględnienia manipulacji samymi wskaźnikami referencyjnymi; oraz
 • zmianę zakresu przestępstwa polegającego na „podżeganiu, pomocnictwie oraz próbie dokonania przestępstwa” w celu uwzględnienia zachowań tego rodzaju podejmowanych w kontekście manipulacji wskaźnikami referencyjnymi.

Komisja zrezygnowała z określenia na tym etapie minimalnego zakresu rodzajów sankcji i ich minimalnej wysokości, chce natomiast, aby każde państwo członkowskie było zobowiązane przewidzieć sankcje karne w swoim prawie krajowym, które miałyby zastosowanie do manipulacji wskaźnikami referencyjnymi. W swoim pierwotnym wniosku dotyczącym dyrektywy Komisja podjęła się przeprowadzenia – po upływie czterech lat od wejścia dyrektywy w życie – przeglądu, w szczególności stosowności wprowadzenia wspólnych minimalnych przepisów dotyczących rodzajów i wysokości sankcji karnych.

Komunikat KE z 25.07.2012

Tekst MAD z 25.07.2012 pl

Tekst MAD z 25.07.2012 eng

MEMO/12/595

 

07.12.2012 Ministrowie Sprawiedliwości zgodzili się na propozycje Komisji dotyczące sankcji karnych

Ministrowie Sprawiedliwości poszczególnych Państw Członkowskich podczas obrad Rady UE w dniu 7 grudnia 2012 r., osiągnęli porozumienie w sprawie propozycji Komisji dotyczących sankcji karnych.

Komunikat KE z 07.12.2012

 

04.02.2014 Parlament Europejski poparł wniosek Komisji dotyczący dyrektywy MAD

Przyjęcie dyrektywy MAD oznacza, że: 

 • w całej UE stosowane będą wspólne definicje przestępstw rynkowych, takich jak wykorzystywanie informacji poufnych, nieuprawnione ujawnianie informacji oraz manipulacje na rynku; 
 • obowiązywać będą jednolite sankcje karne, w tym grzywny oraz kary pozbawienia wolności na okres co najmniej czterech lat za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz dwóch lat za nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych; 
 • osoby prawne (przedsiębiorstwa) będą odpowiadać za nadużycia na rynku; 
 • państwa członkowskie będą zobowiązane do ustalenia jurysdykcji w odniesieniu do tych przestępstw, jeśli zostaną one popełnione na ich terytorium lub przez ich obywatela; 
 • państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie przeszkolenie organom ścigania i organom sądowym zajmującym się tymi wielce złożonymi sprawami.

Statement

MAD FAQ - 04.02.2014

 

14.04.2014 Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Komisji ws. dyrektywy MAD

Po wielu miesiącach prac i negocjacji, podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada UE ostatecznie  zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy ws. sankcji karnych za nadużycia na rynku - Market Abuse Directive (MAD).

Komunikat Rady UE ws. MAD z 14.04.2014

Komunikat KE ws. MAD z 14.04.2014

Komunikat z posiedzenia posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) z 14.04.2014

5

Etap 5: 

14.04.2014 Przyjęcie dyrektywy MAD przez Radę

Po wielu miesiącach prac i negocjacji, podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada UE ostatecznie  zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy ws. sankcji karnych za nadużycia na rynku - Market Abuse Directive (MAD). Decyzję Rady poprzedziło głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, w których wyrażono poparcie dla rozporządzenia – w dniu 4 lutego 2014 r.

Przyjęcie dyrektywy MAD oznacza, że: 

 • w całej UE stosowane będą wspólne definicje przestępstw rynkowych, takich jak wykorzystywanie informacji poufnych, nieuprawnione ujawnianie informacji oraz manipulacje na rynku; 
 • obowiązywać będą jednolite sankcje karne, w tym grzywny oraz kary pozbawienia wolności na okres co najmniej czterech lat za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz dwóch lat za nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych; 
 • osoby prawne (przedsiębiorstwa) będą odpowiadać za nadużycia na rynku; 
 • państwa członkowskie będą zobowiązane do ustalenia jurysdykcji w odniesieniu do tych przestępstw, jeśli zostaną one popełnione na ich terytorium lub przez ich obywatela; 
 • państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie przeszkolenie organom ścigania i organom sądowym zajmującym się tymi wielce złożonymi sprawami.
 

16.06.2014 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dnia 12 czerwca 2014 r. w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ostatecznie opublikowane zostały:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE -  tzw. MAR
- Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku – tzw. MAD  

Po opublikowaniu ww. akty prawne weszły w życie po 20 dniach, czyli 3 lipca 2014 r. W tym dniu rozpoczął się także 24-miesięczny okres, w którym Komisja będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do rozporządzenia, a państwa członkowskie dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą 
i edukacyjną w środowisku emitentów rozpoczęło prace związane z przygotowaniem Ogólnych Standardów Raportowania, które będą mogły stać się zarówno elementem edukacyjnym dla spółek, jak i próbą wyznaczenia właściwego sposobu rozumienia nowej MAD-owskiej i MAR-owskiej rzeczywistości.

Dwuletni okres przygotowawczy przed rozpoczęciem obowiązywania postanowień Dyrektywy MAD oraz Rozporządzenia MAR będzie służyć środowisku emitentów do prac, mających na celu wypracowanie nowych, akceptowanych także przez nadzorcę, standardów raportowania. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych już rozpoczęło prace nad przygotowaniem pierwszej rekomendacji w zakresie raportowania danych finansowych, która ma stać się przedmiotem uzgodnień z KNF.

Dyrektywa nr 2014/57/UE z 16.04.2014r. ws. sankcji karnych za nadużycia na rynku - pl

Dyrektywa nr 2014/57/UE z 16.04.2014r. ws. sankcji karnych za nadużycia na rynku - eng 

Rozporządzenie nr 596/2014 z 16.04.2014 r. ws. nadużyć na rynku - pl

Rozporządzenie nr 596/2014 z 16.04.2014 r. ws. nadużyć na rynku - eng

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się