Archiwum konferencji (2005-2015)

2005
Data Tytuł
Mar
17
2005
Raporty bieżące i okresowe po zmianach aktów wykonawczych do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Mar
22
2005
Seminarium: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Kwi
06
2005
Kontrakty długoterminowa MSR 11
Kwi
21
2005
O czym spółka wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne
Kwi
27
2005
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w transakcjach z podmiotami powiązanymi
Maj
10
2005
Spółka giełdowa w Unii Europejskiej
Cze
01
2005
Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone po raz pierwszy wg MSSF
Cze
02
2005
Regulacje rynku kapitałowego – 3 nowe ustawy
Cze
28
2005
Co spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne
Wrz
21
2005
Nowy prospekt emisyjny a odpowiedzialność członków władz spółek giełdowych
Wrz
22
2005
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
Paź
13
2005
Nowe regulacje rynku kapitałowego
Paź
18
2005
Rola komitetu audytu rady nadzorczej spółki publicznej - założenia i praktyka
Lis
17
2005
Konsolidacja wg MSR-ów w ocenie audytorów
Gru
20
2005
Nowy prospekt emisyjny a odpowiedzialność członków władz spółek giełdowych
2006
Data Tytuł
Lut
23
2006
Spotkania warsztatowe dla przyszłych debiutantów
Mar
22
2006
Jak zintegrować zarządzanie projektami ze strategią firmy
Cze
20
2006
O czym spółka wiedzieć powinna
Cze
29
2006
Ocena pierwszych rocznych skonsolidowanych sprawozdań spółek giełdowych przez audytorów z tzw. wielkiej czwórki
Wrz
07
2006
O czym spółka wiedzieć powinna - komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce spotkanie dla przyszłych debiutantów Cz.I
Wrz
14
2006
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
Wrz
19
2006
O czym spółka wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych, dla spółek, które w najbliższym czasie będą debiutowały cz.2
Lis
14
2006
Opcje menedżerskie i inne instrumenty wynagradzania kadry kierowniczej spółek. Jak motywować kadrę kierowniczą poprzez program opcji menedżerskich?
2007
Data Tytuł
Lut
08
2007
Komunikacja i budowa polityki informacyjnej
Lut
22
2007
Obowiązki informacyjne
Maj
08
2007
Szkolenie dla potencjalnych debiutantów
Cze
14
2007
Konferencja o dostępności danych finansowych
Cze
29
2007
Seminarium: obowiązki informacyjne i komunikacja w spółce
Wrz
13
2007
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
Wrz
20
2007
O czym spółka wiedziec powinna - obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce
Paź
24
2007
Kreatywność, manipulacja, fałaszerstwo w rachunkowości
Lis
14
2007
Wpływ zmian w MSSF na jakość sprawozdań finansowych
Gru
04
2007
Obowiązki informacyjne na rynku New Connect
Gru
12
2007
Implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
2008
Data Tytuł
Sty
09
2008
Wykonywanie obowiązków informacyjnych
Lut
13
2008
Możliwości pozyskiwania kapitału przy wykorzystaniu rynku New Connect
Lut
27
2008
Seminarium: WZA po debiucie
Mar
12
2008
Obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce
Mar
26
2008
Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy
Kwi
09
2008
Seminarium: Przestępstwa gospodarcze
Kwi
23
2008
Rozwój spółki giełdowej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
Maj
27
2008
Seminarium - przygotowanie prospektu emisyjnego
Cze
11
2008
Seminarium o obowiązkach informacyjnych
Cze
25
2008
Konferencja - nadzór korporacyjny
Wrz
10
2008
Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy - zmiany w k.s.h.
Lis
26
2008
Przejście z NewConnect na rynek regulowany - obowiązki i korzyści
Gru
04
2008
Wykorzystanie XBRL na rynku kapitałowym - szansa dla rynku, finansistów i księgowych
2009
Data Tytuł
Lut
25
2009
Obowiązki informacyjne w spółce giełdowej - nowe regulacje
Lut
26
2009
Walne Zgromadzenie w spółce po nowemu
Mar
03
2009
Opcje walutowe: od problemu do rozwiązania
Mar
18
2009
Ryzyko sprawozdawczości w okresie kryzysu
Mar
25
2009
Kryzys, ale jaki? Oto jest pytanie...
Kwi
22
2009
Nowe regulacje w zakresie badania i publikacji sprawozdań finansowych
Lis
19
2009
Komitet audytu
Lis
25
2009
Praktyczne narzędzia skutecznego zarządzania wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Corporate Performance Management
Gru
09
2009
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany i NewConnect.
2010
Data Tytuł
Mar
10
2010
Możliwość zdalnego uczestnictwa w WZA z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych
Mar
31
2010
Konferencja "Znaczenie inwestorów instytucjonalnych dla rozwoju rynku kapitałowego" poprzedzająca WZCz SEG
Kwi
28
2010
Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe
Cze
09
2010
Powództwa grupowe jako nowe ryzyko funkcjonowania spółek publicznych - RELACJA Z SEMINARIUM
Wrz
08
2010
Prawa własności intelektualnej a wartość spółki . Ochrona spółek giełdowych przed nieuczciwą konkurencją - RELACJA Z SEMINARIUM
Wrz
15
2010
Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki - RELACJA Z SEMINARIUM
Wrz
22
2010
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany - RELACJA Z SEMINARIUM
Paź
13
2010
Zmiany w ujmowaniu połączeń jednostek gospodarczych - aspekty istotne dla spółek Giełdowych
Lis
24
2010
Corporate Governance - Dobre Praktyki 2010
Lis
24
2010
Wieczór Klubowy SEG
Gru
01
2010
Zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych - RELACJA Z SEMINARIUM
2011
Data Tytuł
Sty
26
2011
Komitety Audytu - praktyka i oczekiwania - RELACJA
Lut
09
2011
Rynek Catalyst - sposoby pozyskiwania kapitału przez emisję długu - RELACJA
Mar
03
2011
V Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Mar
24
2011
Konferencja "Zmiany w OFE a giełda - jak konkurować o kapitał?" poprzedzająca WZCz SEG
Maj
10
2011
Forum Sporów Korporacyjnych - Realizacja słusznych interesów czy szantaż korporacyjny? - RELACJA
Maj
18
2011
Transakcje w grupach kapitałowych - szanse i ryzyka podatkowe - RELACJA
Cze
14
2011
VI Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Cze
15
2011
MSSF w praktyce. Sprawozdawczość śródroczna i inne gorące tematy MSSF - aspekty istotne dla spółek giełdowych - RELACJA
Wrz
21
2011
Proces analizy/wyceny spółki giełdowej - RELACJA
Wrz
22
2011
VII Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Paź
19
2011
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek - RELACJA
Paź
27
2011
Po kapitał na NewConnect. Finansowanie małych i średnich firm - RELACJA
Lis
17
2011
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany - RELACJA
Gru
06
2011
VIII Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Gru
07
2011
Ochrona dóbr osobistych w spółce publicznej - RELACJA
2012
Data Tytuł
Sty
11
2012
MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych - RELACJA
Sty
12
2012
Śniadanie prawnicze "BUY BACK" - RELACJA
Lut
08
2012
Komitety Audytu - wyzwania i perspektywy - RELACJA
Mar
01
2012
Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji - RELACJA
Mar
14
2012
CSR Essentials - seminarium poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach giełdowych - RELACJA
Mar
28
2012
Konferencja "Omówienie przebiegu I i II etapu Konkursu ZSE V" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
25
2012
Debiut na NewConnect, i co dalej? - RELACJA
Kwi
26
2012
IX Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
Maj
09
2012
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych - obecne i przyszłe wyzwania w sprawozdawczości MSSF - RELACJA
Maj
16
2012
Analiza i wycena spółki giełdowej - obligacje i akcje - RELACJA
Maj
22
2012
II Forum Sporów Korporacyjnych - Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej - RELACJA
Wrz
19
2012
Komunikacja korporacyjna online
Paź
02
2012
X Forum Rad Nadzorczych
Paź
10
2012
Raportowanie danych pozafinansowych
Paź
16 - 17
2012
Finansowanie firm o wysokim potencjale wzrostu / Financing high-growth firms
Lis
07
2012
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany
Lis
14
2012
Wpływ ujawniania danych pozafinansowych na wartość spółki giełdowej
Lis
20
2012
Forum Sporów Korporacyjnych
Lis
28 - 29
2012
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek
Gru
05
2012
Compliance w spółkach giełdowych oraz narzędzia do zapewnienia legal compliance
2013
Data Tytuł
Sty
09
2013
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Lut
19
2013
Finansowanie poprzez emisję obligacji czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?
Mar
18
2013
Dobra Rada 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych
Mar
27
2013
Konferencja "E-WZA - korzyści i zagrożenia" poprzedająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
23
2013
Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej - jak zapewnić sprawny przepływ informacji?
Maj
08
2013
ISO26000 w praktyce - korzyści ze stosowania nowego narzędzia
Maj
16
2013
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
12
2013
Warsztaty: Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych
Wrz
18
2013
Narzędzia komunikacji korporacyjnej online
Paź
10
2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
Paź
16
2013
XI Forum Rad Nadzorczych
Paź
23
2013
Co spółki giełdowe powinny wiedzieć o raportowaniu danych pozafinansowych. Propozycje zmian legislacyjnych oraz wyzwania rynkowe. Podsumowanie II edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”
Lis
06
2013
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany
Lis
07
2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
Lis
13
2013
III Forum Sporów Korporacyjnych
Lis
19 - 20
2013
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek
Lis
25
2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
Gru
03
2013
XII Forum Rad Nadzorczych
Gru
10
2013
Specyfika nadużyć w spółce giełdowej
2014
Data Tytuł
Sty
08
2014
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2013 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Sty
14
2014
Raportowanie o transakcjach instrumentami pochodnymi (implementacja regulacji EMIR)
Lut
05
2014
Procedura i praktyka scalania akcji
Lut
12
2014
Finansowanie poprzez emisję obligacji, czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?
Mar
18
2014
Dobra Rada 2014. Wyzwania stojące przed radami nadzorczymi w spółkach publicznych
Mar
26
2014
Konferencja "Komunikacja wewnętrzna a zewnętrzna. Wpływ efektywnego przepływu informacji w spółce na komunikację z rynkiem" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
23
2014
Rynek NewConnect - jak zostać liderem rynku alternatywnego i wzbudzić zaufanie inwestorów
Maj
07
2014
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Maj
29
2014
Restrukturyzacja spółek z punktu widzenia wierzycieli - praktyka i zmiany w prawie
Cze
12
2014
XIV Forum Rad Nadzorczych
Wrz
10
2014
Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych - 2. edycja warsztatów
Wrz
17
2014
Kodeksy etyczne w spółkach giełdowych
Wrz
24
2014
XV Forum Rad Nadzorczych
Wrz
30
2014
IV Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
14
2014
Planowane zmiany legislacyjne w sprawie raportowania pozafinansowego, a wyniki III edycji badania „Analiza ESG spółek w Polsce".
Lis
18 - 19
2014
Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu
Lis
26
2014
Debiut na rynku regulowanym - szanse i zagrożenia. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta
Gru
03
2014
Specyfika nadużyć w spółce giełdowej
Gru
09
2014
XVI Forum Rad Nadzorczych
2015
Data Tytuł
Sty
08
2015
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2014 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań
Lut
04
2015
Sprawozdanie z działalności jako istotny element komunikacji z rynkiem
Lut
25
2015
Obligacje jako źródło finansowania
Mar
18
2015
Dobra Rada na Kryzys. Konferencja z cyklu Forum Rad Nadzorczych
Mar
25
2015
Konferencja „Praktyczne aspekty e-WZA” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
Kwi
22
2015
Zarządzanie projektami w kontekście obowiązków informacyjnych spółki giełdowej
Kwi
28
2015
Emisja obligacji - nowe możliwości. Zmiany w przepisach dotyczących emisji obligacji
Kwi
29
2015
NewConnect - nowe obowiązki informacyjne i procedura przejścia na rynek regulowany
Maj
06
2015
Proces analizy i wyceny spółki giełdowej
Maj
12
2015
III seminarium restrukturyzacyjne
Maj
13
2015
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
Cze
09
2015
XVII Forum Rad Nadzorczych
Wrz
16
2015
Nowe trendy w komunikacji spółek giełdowych
Wrz
29
2015
V Forum Sporów Korporacyjnych
Paź
07
2015
Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym
Paź
15
2015
XVIII Forum Rad Nadzorczych
Paź
21
2015
Raportowanie danych pozafinansowych
Lis
17
2015
Doskonałe raporty roczne
Lis
25 - 26
2015
Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR
Gru
02
2015
Compliance w spółkach giełdowych
Gru
08
2015
XIX Forum Rad Nadzorczych
Podziel Się