MAR - Regulacyjne Standardy Techniczne (Regulatory Technical Standards)

Aktualny etap: 
4

1

Etap 1: 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ws. wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku - Market Abuse Regulation (MAR):

"Standardy techniczne dotyczące usług finansowych powinny zapewnić w całej Unii jednolite warunki w zakresie spraw objętych niniejszym rozporządzeniem. Skuteczne i właściwe wydaje się powierzenie Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w skrócie EUNGiPW (European Securities and Markets Authority - ESMA), jako organowi dysponującemu wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej, opracowania i przedkładania Komisji projektów regulacyjnych standardów technicznych i wykonawczych standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji o charakterze politycznym".

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ma przedstawić Komisji Europejskiej (uprawnionej do przyjmowania ww. standardów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1095/2010 ws. ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru) projekt Regulacyjnych Standardów Technicznych do dnia 3 lipca 2015 r. oraz dnia 3 lipca 2016 r. (dotyczących zapobiegania nadużyciom na rynku). 

2

Etap 2: 

Regulacyjne Standardy Techniczne:

 • zapewniają spójną harmonizację prawa; 
 • mają charakter techniczny, nie odnoszą się do kwestii strategicznych lub dotyczących polityki; 
 • zakres RST jest wyznaczony przez akty ustawodawcze;
 • służą uszczegółowieniu i doprecyzowaniu przepisów ustawodawczych;
 • są przyjmowane są w drodze aktów delegowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Art. 290 ust. 1 TFUE Akt ustawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego.
Akty ustawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania przekazanych uprawnień. Przekazanie uprawnień nie może dotyczyć istotnych elementów danej dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu ustawodawczego.,

 • Rozporządzenie MAR powierza Komisji uprawnienia do przyjmowania RST zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010.

Regulacyjne Standardy Techniczne będą regulować m.in.:

 • warunki, jakie muszą spełniać programy odkupu i środki stabilizacji (art. 5 ust. 6 MAR);
 • kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanowienia przyjętej praktyki rynkowej (art. 13 ust. 7 MAR);
 • rozwiązania, systemy i procedury dla operatorów rynku i firm inwestycyjnych w celu przestrzegania wymogów służących zapobieganiu wykorzystywania informacji poufnych i monipulacji na rynku oraz ich prób ( art. 16 ust. 5 MAR);
 • definicje nadużyć i przeciwdziałanie nadużyciom;
 • wzór dokumentów porozumienia o współpracy pomiedzy organami nadzoru państw czonkowskich, a organami nadzoru państw trzecich dotyczącego wymiany informacji (art. 26 ust. 2 MAR)

Dnia 15 lipca 2014 r. ESMA rozpoczęła  publiczne konsultacje w sprawie projektów ww. standardów. Konsultacje mają na celu pozyskanie od podmiotów z różnych Państw Członkowskich, jak największej ilości opinii na temat ww. standardów. Informacje otrzymane od przedstawicieli rynku posłużą ESMA do sformułowania ostatecznej wersji dokumentów, które zgodnie z wnioskiem zostaną następnie przekaże Komisji Europejskiej. Konsultacje trwały do dnia 15 października 2014 r. Ostateczna wersja projektu, ma zostać przekazana Komisji do dnia 3 lipca 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez ESMA projektem Regulacyjnych Standardów Technicznych oraz wyrażenia opinii na jego temat.

Etap 2: plik dla użytkowników: 

3

Etap 3: 

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na poziomie Unii Europejskiej związana jest z aktywnością w ramach EuropeanIssuers. W ramach prac tej organizacji prowadozne były działania zmierzające między innymi do przygotowywania wspólnego stanowiska w sprawie projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych (Regulatory Technical Standards).

Współne stanowisko EuropeanIssuers zostało przedłożone ESMA w dniu 15 października 2014 r. Poza wspólnym stanowiskiem Stowarzysenie Emitentów Giełdowych przedłożyło ESMA także swoje indywidualne stanowisko odnoszące się do projektu Wykonawczych Standardów Technicznych.

Etap 3: plik dla użytkowników: 

4

Etap 4: 

Projekt standardów technicznych do Rozporządzenia MAR


W dniu 28 września 2015 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA) opublikował projekt standardów technicznych do Rozporządzenia MAR, obejmujących zarówno regulacyjne, jak i wykonawcze standardy techniczne.  Celem standardów technicznych jest określenie warunków stosowania i wyjaśnienie sposobu stosowania poszczególnych przepisów Rozporządzenia oraz zapewnienie spójności w ich rozumieniu.


Najistotniejsze kwestie regulowane przez projekt standardów technicznych obejmują przede wszystkim:

 • zasady, procedury i wymogi dotyczące osób prowadzących badania rynku
 • warunki ustalania i uchylania przyjętych praktyk rynkowych,
 • warunki, ograniczenia oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze dla programów odkupu i stabilizacji środków,
 • procedury i formularze powiadomień zgłaszania podejrzanych zleceń i transakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią projektu.

Projekt Standardów Technicznych ESMA

5

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się