Działalność

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.

Celem Stowarzyszenia jest udzielania wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów).

Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację konferencji i kongresów.
Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych.

Video

SEG jest członkiem EuropeanIssuers, organizacji powstałej z połączenia dwóch europejskich stowarzyszeń: EALIC i UNIQUE. Do podstawowych aktywności organizacji, należy prowadzenie dialogu z Komisją Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim oraz reprezentowanie swoich członków wobec CESR (Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Kapitałowego). Aktualnie członkami jest 16 organizacji międzynarodowych, skupiających spółki giełdowe z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Portugalii, Włoch, Holandii, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Członkiem Zarządu EuropeanIssuers jak również członkiem Komitetu Zarządzającego (Executive Committee), którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EuropeanIssuers oraz opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych na forum Unii Europejskiej, jest dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. EuropeanIssuers aktywnie angażuje się w debaty międzynarodowe, bierze udział w licznych konferencjach i grupach roboczych, zabiera głos w kluczowych sprawach dla rynku kapitałowego, jak również wydaje opinie i stanowiska ważne dla emitentów i rynku kapitałowego.

SEG działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, statutu oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

NIP 525 15 64 435
REGON 630189656
KRS nr 0000023912, SĄD REJONOWY dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Dokumenty publiczne: 
Ostatnia aktualizacja 26/03/2020
Podziel Się