dr Mirosław Kachniewski

miroslaw_kachniewski_0.jpg

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Od 2007 – pracownik Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Od 2010 – członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

1995-2010 - pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH

2008 - członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych

1996 -2007 - pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (od 19.09.2006 Komisji Nadzoru Finansowego)

więcej

W okresie pracy w KPWiG (obecnie KNF) koordynator kilkudziesięciu opracowań analitycznych dot. funkcjonowania rynku kapitałowego, autor i współautor wielu programów o charakterze edukacyjnym, w tym programu edukacji w zakresie rynku kapitałowego (w ramach przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości”) oraz materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, współkoordynator największej kampanii edukacyjnej na polskim rynku kapitałowym w ramach projektu UE PL9318-6 (obejmującej opracowanie i wydanie kompletu broszur i filmu dla początkujących inwestorów, podręczników akademickich oraz tłumaczenie książek zawierających wiedzę specjalistyczną); udział we wdrażaniu standardów zarządzania jakością ISO 9001:2001 i poufności informacji BS 7799-2-2002.

2001-2006 - Współprzewodniczący Screening Group

więcej

Screening Group to organ IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych) zajmujący się oceną możliwości przystąpienia instytucji nadzorczych w poszczególnych krajach do wielostronnego porozumienia o współpracy i wymianie informacji (MMoU – Multilateral Memorandum of Understanding). Praca Screening Group była kluczowa dla efektywnego wdrożenia MMoU mającego przeciwdziałać m.in. finansowaniu terroryzmu za pośrednictwem rynku kapitałowego.

1999-2006 – Przewodniczący Grupy Roboczej IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych) zajmującej się egzekwowaniem prawa i wymianą informacji

więcej

W okresie 2 kadencji m.in. zorganizowane zostały 4 międzynarodowe seminaria (dot. manipulacji kursem akcji i wykorzystywania informacji poufnej) i opracowane 2 dokumenty poświęcone zagadnieniom egzekwowania prawa w kilkudziesięciu krajach (dot. wykorzystywania informacji poufnych i możliwości nadużyć związanych z przejęciami spółek).

2001-2003 - sekretarz Grupy Konsultacyjnej (Consultative Group)

więcej

Consultative Group była organizacją zrzeszającą instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach dążących do osiągnięcia członkostwa w UE. Celem działania grupy (powołanej z inicjatywy KPWiG) była wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc na drodze do członkostwa w UE. W okresie tym wypracowane zostały zasady działania Grupy oraz rozpoczęty został transfer wiedzy od organów nadzoru w krajach UE do nadzorców z krajów akcesyjnych.

2000-2001 – członek grupy roboczej IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych) zapobiegającej finansowaniu terroryzmu

więcej

Po zamachach 11.09.2000 i pojawieniu się realnego zagrożenia, że ataki terrorystyczne – jako czynniki bardzo istotnie wpływające na wycenę akcji – mogą stać się metodą finansowania kolejnych ataków terrorystycznych, powstał w ramach IOSCO specjalny zespół, mający na celu wypracowanie mechanizmów zapobiegających takiemu procederowi. Efektem prac grupy było m.in. wypracowanie tekstu i zasad funkcjonowania MMoU – narzędzia pozwalającego bardzo efektywnie (a w szczególności szybko i bezpiecznie) wymieniać informacje pomiędzy organami nadzoru funkcjonującymi w różnych reżimach prawnych.

1999-2001 – Project Leader dla projektu współpracy z organami nadzoru z Francji i Włoch

więcej

Twinning Project PL9905.02 miał na celu zacieśnienie współpracy z organami nadzoru we Francji i Włoszech poprzez m.in. wymianę doświadczeń oraz wsparcie w zakresie informatycznych narzędzi nadzoru nad rynkiem. Projekt obejmował także wsparcie dla Ministerstwa Finansów i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach przygotowań do pełnej liberalizacji przepływów kapitałowych związanych z wprowadzeniem pełnej wymienialności złotego.

1999-2000 – sekretarz Komitetu Europejskiego IOSCO

więcej

W czasie tym opracowany został dokument porównujący kompetencje organów nadzoru w kilkudziesięciu krajach Europy, co było podstawą dalszych prac unifikujących nadzór nad rynkiem kapitałowym w ramach UE.

1994-1996 - doradca Ministra Przekształceń Własnościowych

więcej

Głównym zadaniem był udział w negocjacjach członkostwa Polski w OECD i związanych z tym pracach Zespołu Negocjacyjnego. W szczególności przygotowywanie i prezentowanie na forum OECD stanowiska Polski w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tj. zakresu ograniczeń dla podmiotów zagranicznych w tej dziedzinie, ich uzasadnienia oraz kalendarium planowanego ich znoszenia.

Uczestnik staży w wielu instytucjach (w tym w organach nadzoru) rozwiniętych rynków kapitałowych

Prelegent na wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach

Uczestnik prac mających na celu rozwój rynków kapitałowych w innych krajach (m.in. w Bułgarii i na Ukrainie)

Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom rynku kapitałowego oraz liberalizacji form świadczenia usług finansowych i przepływów kapitałowych

Autor kilkudziesięciu felietonów rocznie poświęconych zagadnieniom makroekonomicznym i bieżącym wyzwaniom polskiego rynku kapitałowego oraz notowanych spółek

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Ostatnia aktualizacja 04/05/2017
Podziel Się