Podmioty powiązane

Do osób blisko związanych z menedżerami należą także podmioty, które są powiązane biznesowo z menedżerami lub osobami blisko z nimi związanymi rodzinnie na przynajmniej jeden z 4 sposobów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 26) lit. d). Menedżer zobowiązany jest do identyfikacji tych osób i do skutecznego powiadomienia ich o ich obowiązkach.


Pierwsze z tych powiązań dotyczy pełnienia obowiązków zarządczych w innym podmiocie. Jeśli np. mąż przewodniczącej rady nadzorczej emitenta jest jednocześnie w zarządzie jakiejś innej spółki, fundacji etc., wówczas podmioty te są osobami blisko związanymi z przewodniczącą rady nadzorczej emitenta. Jeśli członek rady nadzorczej emitenta jest jednocześnie członkiem zarządu np. domu maklerskiego, wówczas ten dom maklerski jest osobą blisko związaną z danym członkiem rady nadzorczej.
Drugi rodzaj powiązania to sprawowanie bezpośredniej lub pośredniej kontroli. Jeśli np. żona członka rady nadzorczej kontroluje jakiś podmiot, a podmiot ten sprawuje kontrolę nad kolejnymi, to wszystkie one są osobami blisko związanymi z danym członkiem rady nadzorczej. Jeśli prezes emitenta jest jednocześnie właścicielem grupy spółek, to spółki te (i wszystkie podmioty od nich zależne) są osobami blisko związanymi z prezesem emitenta.
Trzeci rodzaj powiązań dotyczy podmiotów, które zostały utworzone, aby przynosić korzyści danemu menedżerowi lub osobom blisko z nim związanym rodzinnie. W grę wchodzą różnego rodzaju fundacje, ale też np. fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone dla konkretnej osoby. Jeśli np. członek rady nadzorczej zawarł „kreatywny związek partnerski” poprzez utworzenie fundacji, która de facto tworzy wspólnotę majątkową obojga partnerów, wówczas fundacja ta będzie osobą blisko związaną z danym członkiem rady nadzorczej. Jeśli np. prezes zarządu „zaparkował” akcje emitenta w FIZ-ie, to wówczas ten FIZ będzie osobą blisko związaną z prezesem zarządu.


Ostatni rodzaj powiązań jest szczególnie pojemny, gdyż obejmuje podmioty, „których interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne” z interesami menedżera lub osoby blisko związanej rodzinnie. Ta przesłanka będzie najprawdopodobniej najtrudniejsza w interpretacji, gdyż odnosi się do sytuacji, kiedy menedżer nie sprawuje kontroli nad danym podmiotem, ale może czerpać korzyści z jego funkcjonowania. Teoretycznie możemy sobie wyobrazić, iż np. przewodniczący rady nadzorczej emitenta posiada zaledwie 1,5% akcji globalnego koncernu, ale jednocześnie stanowi to podstawowy składnik jego majątku i w związku z tym interesy gospodarcze tego koncernu są jak najbardziej zbieżne z interesami przewodniczącego rady, a zatem jest to osoba blisko z nim związana.


Identyfikacja osób blisko związanych biznesowo to bardzo skomplikowane zadanie, ale kolejnym jest obowiązek powiadomienia na piśmie (i przechowywania kopii powiadomienia zgodnie z art. 19 ust. 5) wszystkich tych podmiotów o obowiązkach wynikających z art. 19 MAR, tj. w szczególności o notyfikacji transakcji instrumentami finansowymi powiązanymi z emitentem.


Bardziej szczegółowo zagadnienia te zostały poruszone w poniższym tekście oraz na poniższej infografice.

Dodatek do "Parkietu" - Listy menedżerów, Piotr Biernacki

Infografika - Identyfikacja transakcji menedżerów i osób blisko związanych

Ostatnia aktualizacja 28/06/2016
Podziel Się