Mariusz Machajewski

mariusz_machajewski.jpg

Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. Z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.) związany od roku 1997, gdzie od roku 1999 kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, a w 2006 roku powołany do składu Zarządu. Brał udział w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było m.in. powołanie do życia w 2005 roku Centrum Finansowo-Księgowego, świadczącego usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy LOTOS S.A. i spółek zależnych. Uczestniczył w przygotowaniu Spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 roku na realizację tego programu była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym. Był odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programów oszczędnościowo-efektywnościowych. Sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Nadzorował realizację procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w roku 2014 oraz przygotowywanie koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA – Efektywna Rafinacja.

Mariusz Machajewski, Vice-President of the Management Board, Grupa LOTOS, Chief Financial Officer

Mr Machajewski is a graduate of the Faculty of Economics at Gdańsk University. He also attended a number of courses in management and economics in Poland and abroad. Mr Machajewski has also been member of the Supervisory Board of Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (Polish Association of Listed Companies) since 2013.

In 1994−1997, he worked at Stocznia Gdynia S.A. (Gdynia Shipyard). In 1997, he joined Grupa LOTOS S.A. (formerly Rafineria Gdańska S.A.), where he was placed in charge of the Company’s controlling functions in 1999. Since mid-2002, he has held the position of Chief Financial Officer and in 2006 was appointed to the Management Board. He was involved in the Company’s internal restructuring, which led to the creation (in 2005) of the Finance and Accounting Centre, a body primarily intended to provide accounting services to Grupa LOTOS S.A. and its subsidiaries. He assisted in preparations before the floatation of Grupa LOTOS shares on the Warsaw Stock Exchange. Mr Machajewski played an instrumental role in formulating and arranging the financing framework for the 10+ Programme. The credit facility executed in June 2008 to finance this programme was the largest transaction in the Company’s history and declared transaction of the year in the European oil industry. Mr Machajewski prepared and oversaw the implementation of the efficiency-enhancement and cost-cutting programmes. He oversees the exercise of corporate supervision at subsidiary companies. He supervised the processes of share capital increase at the Company carried out in 2014 and development of the framework for arranging financing for the ongoing ‘EFRA − Effective Refining’ Project.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się