Mirosław Kachniewski

seg679.jpg

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

od 2007 – pracownik Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

od 2010 – Sędzia Sądu Polubownego przy KDPW

Od 2010 – członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

1995-2010 - pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH

2008 - członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych

1996 -2007 - pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (od 19.09.2006 Komisji Nadzoru Finansowego), od 1999 dyrektor Sekretariatu Komisji

1999-2002 - rzecznik prasowy Komisji, 1996-1998 zastępca dyrektora Sekretariatu Komisji; w okresie pracy w KPWiG (obecnie KNF) koordynator kilkudziesięciu opracowań analitycznych dot. funkcjonowania rynku kapitałowego, autor i współautor wielu programów o charakterze edukacyjnym, w tym programu edukacji w zakresie rynku kapitałowego (w ramach przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości”) oraz materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, współkoordynator największej kampanii edukacyjnej na polskim rynku kapitałowym w ramach projektu UE PL9318-6 (obejmującej opracowanie i wydanie kompletu broszur i filmu dla początkujących inwestorów, podręczników akademickich oraz tłumaczenie książek zawierających wiedzę specjalistyczną), Project Leader dla projektu UE nakierowanego na zacieśnienie współpracy z organami nadzoru we Francji i Włoszech (Twinning Project PL9905.02), ekspert w ramach podobnego projektu na rzecz organu nadzoru w Bułgarii (Twinning Project BG2004/IB/FI/02); udział we wdrażaniu standardów zarządzania jakością ISO 9001:2001 i poufności informacji BS 7799-2-2002.

2001-2006 - Współprzewodniczący Screening Group - grupy zajmującej się oceną możliwości przystąpienia instytucji nadzorczych w poszczególnych krajach do wielostronnego porozumienia o współpracy i wymianie informacji (MMoU – Multilateral Memorandum of Understanding) opracowanego w ramach IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych)

1999-2006 – Przewodniczący Grupy Roboczej nr 4 IOSCO zajmującej się egzekwowaniem prawa i wymianą informacji w ramach Komitetu Rynków Rozwijających się (Emerging Markets Committee); w okresie 2 kadencji m.in. zorganizowane zostały 4 międzynarodowe seminaria (dot. manipulacji kursem i wykorzystywania informacji poufnej) i opracowane 2 dokumenty poświęcone zagadnieniom egzekwowania prawa w kilkudziesięciu krajach (dot. wykorzystywania informacji poufnych i możliwości nadużyć związanych z przejęciami spółek)

2001-2003 - sekretarz Grupy Konsultacyjnej (Consultative Group) zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach dążących do osiągnięcia członkostwa w UE; celem działania grupy (powołanej z inicjatywy KPWiG) była wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc na drodze do członkostwa w UE; w okresie tym wypracowane zostały zasady działania Grupy oraz rozpoczęty został transfer wiedzy od organów nadzoru w krajach UE do nadzorców z krajów akcesyjnych

2000 -2001 – członek specjalnej grupy roboczej w ramach IOSCO powołanej w celu wypracowania mechanizmów zapobiegających  możliwościom finansowania terroryzmu za pośrednictwem rynku kapitałowego; efektem prac grupy było m.in. wypracowanie tekstu i zasad funkcjonowania MMoU

1999-2000 – sekretarz Komitetu Europejskiego IOSCO; w czasie tym opracowany został dokument porównujący kompetencje organów nadzoru w kilkudziesięciu krajach Europy, co było podstawą dalszych prac unifikujących nadzór nad rynkiem kapitałowym

1994-1996 - pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (na stanowiskach od radcy, do doradcy Ministra) – udział w negocjacjach członkostwa Polski w OECD (odpowiedzialny za obszar bezpośrednich inwestycji zagranicznych)

02 - 06.1994 - staż w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH

1990 -1994 - studia na wydziale Handlu Zagranicznego SGH

03 - 09.1993 – doskonalenie języka angielskiego w Londynie

1989 -1990 - studia ekonomiczne w Moskwie

 • Uczestnik staży w wielu instytucjach (w tym w organach nadzoru) rozwiniętych rynków kapitałowych.
 • Prelegent na wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach.
 • Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom rynku kapitałowego oraz liberalizacji form świadczenia usług finansowych i przepływów kapitałowych.
 • Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 • Języki obce: angielski, rosyjski – biegle (potwierdzony egzaminami państwowymi), niemiecki – słabo.

Wybrane publikacje:

 • Giełdy jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, w: Zarządzanie finansami; współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty naukowe nr 640, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
 • Nadopiekuńczość regulacyjna a kryzysy finansowe, w: Zarządzanie finansami; analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty naukowe nr 587, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
 • Strony internetowe spółek giełdowych – analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta, współautorzy: J. Bielecka, M. Raczek, SEG, Warszawa 2011
  http://www.seg.org.pl/artykuly/k1,109,biblioteka_seg/id,685,strony_internetowe_spolek_gieldowych_-_analiza_jakosci_witryn_internetowych_na_podstawie_iv_edycji_konkursu_zlota_strona_emitenta.html
 • Liberalizacja świadczenia usług finansowych a rozwój rynków kapitałowych "nowych" krajów członkowskich UE, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 25, Warszawa 2009
  http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/details/journal/article.nav?id=bwmeta1.element.dl-catalog-2fe727ef-66d5-4462-8aaa-12c5f79a2bdf&cid=ar56150
 • Wspólny pieniądz a integracja rynków finansowych, Bank i Kredyt, 7/2008, Warszawa 2008
  pobierz pdf
 • Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych - publikacja wykorzystywana w ramach e-learningowego kształcenia nauczycieli,  współautorzy: B. Majewski, P. Wasilewski, FERK/FPAKE, Warszawa 2008
  pobierz pdf
 • Rynki finansowe w Unii Europejskiej – dalsza integracja czy dezintegracja?, Bank i Kredyt 11-12/2007, Warszawa 2007
  pobierz pdf
 • Możliwość wykorzystania modeli oceny oddziaływania regulacji w odniesieniu do polskiego rynku kapitałowego, Warszawa 2008
  pobierz pdf
 • Potencjalny wpływ nowych regulacji Unii Europejskiej dotyczących ładu korporacyjnego na wycenę polskich spółek, w: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2007
 • Autor kilkudziesięciu haseł dot. rynku kapitałowego opublikowanych w: Ekonomia od A do Z; podręczna encyklopedia, WAiP 2007
 • Giełda w pigułce, Warszawa 2006
  pobierz pdf
 • Takeover Regulation in the Jurisdictions of Some IOSCO EMC Members (redaktor i współautor),  Emerging Markets Committee of the International Organization of Securities Commissions, IOSCO 2006
  pobierz pdf
 • Nowe regulacje UE dotyczące rynku kapitałowego i ich potencjalny wpływ na rynek polski, Warszawa 2006
  pobierz pdf
 • Zmiany relacji pomiędzy interesariuszami spółek publicznych wynikające z dyrektywy UE o przejęciach spółek (2004/25/EC), w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005
 • Integration of EU Capital Market – „New” Members’ Perspective, materiały konferencyjne, Channels of European Integration, 7-8 października 2005, SGH, Warszawa
 • Autor kilkudziesięciu haseł dot. rynku kapitałowego opublikowanych w: Wielka Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 2001-2005
 • Regulacje – obiektywna konieczność czy zbyteczne obciążenie?, w: Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej – dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004
 • Nowe dyrektywy Unii Europejskiej a ochrona drobnych inwestorów, w: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004
 • Insider Trading – How Jurisdictions Regulate It (redaktor i współautor), Report of the Emerging Markets Committee of the International Organization of Securities Commissions, IOSCO 2003
  pobierz pdf
 • Globalizacja polskiego rynku kapitałowego, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki – tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Instrumenty liberalizacyjne OECD dotyczące inwestycji zagranicznych, przepływów kapitałowych i transgranicznego świadczenia usług, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 1, Warszawa 1996
  http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/details/journal/article.nav?id=bwmeta1.element.dl-catalog-fed73bd3-36f8-478a-8f6f-3eac0be2e1aa&cid=ar56154
 • Liberalizacja dziedzin ubezpieczeń i bankowości w świetle kodeksów liberalizacyjnych OECD, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 1, Warszawa 1996
  http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/details/journal/article.nav?id=bwmeta1.element.dl-catalog-7e7d11b6-5f4a-4232-85e9-a9ab914c91e1&cid=ar56153
 • Instrumenty działania OECD na rzecz liberalizacji inwestycji międzynarodowych, w: OECD a Polska, red. S. Michałowski, M. Szostak, IKCHZ, Warszawa 1995

Wybrane programy edukacyjne:

 • Autor wykładu e-learningowego „Finanse Międzynarodowe”  http://www.cren.pl/wyklady-e-learningowe,1,17,143.html
 • Współautor programu e-learningowego dla nauczycieli przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” w obszarze rynku kapitałowego (program został rozbudowany o publikację książkową Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych przywołaną powyżej). http://www.kapital.edu.pl
 • Współautor prezentacji dot. rynku kapitałowego zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej (numer zalecenia 2300/2007) przy kształceniu w zakresie przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”: http://www.ferk.pl/konkursy_nauczyciele_szczegoly.php?id=29&k=102
 • Nie ma zysku bez ryzyka
 • Co robić, żeby nic nie robić (i jak w tym pomaga matematyka finansowa):
 • Współkoordynator największej kampanii edukacyjnej na polskim rynku kapitałowym w ramach projektu UE PL9318-6 (obejmującej opracowanie i wydanie kompletu broszur i filmu dla początkujących inwestorów, podręczników akademickich oraz tłumaczenie książek zawierających wiedzę specjalistyczną)
Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 16/01/2014
Podziel Się