Mirosław Kachniewski

seg679.jpg

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

od 2007 – pracownik Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
od 2010 – Sędzia Sądu Polubownego przy KDPW
Od 2010 – członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
1995-2010 - pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH
2008 - członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych
1996 -2007 - pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (od 19.09.2006 Komisji Nadzoru Finansowego), od 1999 dyrektor Sekretariatu Komisji
1999-2002 - rzecznik prasowy Komisji, 1996-1998 zastępca dyrektora Sekretariatu Komisji; w okresie pracy w KPWiG (obecnie KNF) koordynator kilkudziesięciu opracowań analitycznych dot. funkcjonowania rynku kapitałowego, autor i współautor wielu programów o charakterze edukacyjnym, w tym programu edukacji w zakresie rynku kapitałowego (w ramach przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości”) oraz materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, współkoordynator największej kampanii edukacyjnej na polskim rynku kapitałowym w ramach projektu UE PL9318-6 (obejmującej opracowanie i wydanie kompletu broszur i filmu dla początkujących inwestorów, podręczników akademickich oraz tłumaczenie książek zawierających wiedzę specjalistyczną), Project Leader dla projektu UE nakierowanego na zacieśnienie współpracy z organami nadzoru we Francji i Włoszech (Twinning Project PL9905.02), ekspert w ramach podobnego projektu na rzecz organu nadzoru w Bułgarii (Twinning Project BG2004/IB/FI/02); udział we wdrażaniu standardów zarządzania jakością ISO 9001:2001 i poufności informacji BS 7799-2-2002.
2001-2006 - Współprzewodniczący Screening Group - grupy zajmującej się oceną możliwości przystąpienia instytucji nadzorczych w poszczególnych krajach do wielostronnego porozumienia o współpracy i wymianie informacji (MMoU – Multilateral Memorandum of Understanding) opracowanego w ramach IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych)
1999-2006 – Przewodniczący Grupy Roboczej nr 4 IOSCO zajmującej się egzekwowaniem prawa i wymianą informacji w ramach Komitetu Rynków Rozwijających się (Emerging Markets Committee); w okresie 2 kadencji m.in. zorganizowane zostały 4 międzynarodowe seminaria (dot. manipulacji kursem i wykorzystywania informacji poufnej) i opracowane 2 dokumenty poświęcone zagadnieniom egzekwowania prawa w kilkudziesięciu krajach (dot. wykorzystywania informacji poufnych i możliwości nadużyć związanych z przejęciami spółek)
2001-2003 - sekretarz Grupy Konsultacyjnej (Consultative Group) zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach dążących do osiągnięcia członkostwa w UE; celem działania grupy (powołanej z inicjatywy KPWiG) była wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc na drodze do członkostwa w UE; w okresie tym wypracowane zostały zasady działania Grupy oraz rozpoczęty został transfer wiedzy od organów nadzoru w krajach UE do nadzorców z krajów akcesyjnych
2000 -2001 – członek specjalnej grupy roboczej w ramach IOSCO powołanej w celu wypracowania mechanizmów zapobiegających  możliwościom finansowania terroryzmu za pośrednictwem rynku kapitałowego; efektem prac grupy było m.in. wypracowanie tekstu i zasad funkcjonowania MMoU
1999-2000 – sekretarz Komitetu Europejskiego IOSCO; w czasie tym opracowany został dokument porównujący kompetencje organów nadzoru w kilkudziesięciu krajach Europy, co było podstawą dalszych prac unifikujących nadzór nad rynkiem kapitałowym
1994-1996 - pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (na stanowiskach od radcy, do doradcy Ministra) – udział w negocjacjach członkostwa Polski w OECD (odpowiedzialny za obszar bezpośrednich inwestycji zagranicznych)
02 - 06.1994 - staż w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH
1990 -1994 - studia na wydziale Handlu Zagranicznego SGH
03 - 09.1993 – doskonalenie języka angielskiego w Londynie
1989 -1990 - studia ekonomiczne w Moskwie

  • Uczestnik staży w wielu instytucjach (w tym w organach nadzoru) rozwiniętych rynków kapitałowych.
  • Prelegent na wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach.
  • Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom rynku kapitałowego oraz liberalizacji form świadczenia usług finansowych i przepływów kapitałowych.
  • Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
  • Języki obce: angielski, rosyjski – biegle (potwierdzony egzaminami państwowymi), niemiecki – słabo.

Wybrane publikacje:

  • Giełdy jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, w: Zarządzanie finansami; współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty naukowe nr 640, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011
  • Nadopiekuńczość regulacyjna a kryzysy finansowe, w: Zarządzanie finansami; analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty naukowe nr 587, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
  • Strony internetowe spółek giełdowych – analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta, współautorzy: J. Bielecka, M. Raczek, SEG, Warszawa 2011
Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 08/03/2017
Podziel Się