Termin i sposób obrad WZA

W dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana i weszła w życie ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Wprowadziła ona do KSH m.in. dwie zmiany dotyczące terminu i sposobu WZA, a mianowicie:

  1. przesunięciu o 3 miesiące, a w przypadku jednostek nadzorowanych przez KNF, o 2 miesiące, uległ termin ZWZA, na których powinno nastąpić zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. (art. 1 pkt 14 ustawy, który wprowadza do  ustawy COVID-19* art. 15zzh ust. 2); 
  2. wprowadzono zmiany dot. możliwości przeprowadzenia e-WZA. Dotychczas można było przeprowadzić e-WZA, jeżeli statut spółki to przewidywał. Wprowadzona zmiana odwraca tę zasadę i e-WZA może być zwołane, chyba że statut spółki stanowi inaczej (art. 27 pkt 7 ustawy).

Powyższe zmiany przepisów KSH są zgodne z postulatami SEG zgłoszonymi do Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 19 marca 2020 r.

Pismo SEG do MS

*ustawa COVID-19 - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się