Obligatoryjna dematerializacja

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: ustawa). Dokonała ona m.in. przesunięcia, przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, terminów które związane są z przeprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji akcji. 

Zgodnie z art. 43 pkt 3 i 5 ustawy, przesunięciu z 1.01.2021 r. na 1.03.2021 r. ulegają m.in. terminy na:

  1. wygaśnie mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę (art. 43 pkt 3 ustawy),
  2. uzyskanie mocy prawnej wpisów w rejestrze akcjonariuszy lub rejestracji akcji w KDPW (art. 43 pkt 3 ustawy), 
  3. zakończenie odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących akcji imiennych do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce (art. 43 pkt 5 ustawy).

Ponadto, zgodnie z art. 43 pkt 4 ustawy, pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółka powinna dokonać do dnia 30.09.2020 r., a nie, jak to było dotychczas przewidziane, do 30.06.2020 r.

Przesunięcie tego ostatniego terminu umożliwi każdej spółce akcyjnej, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przeprowadzenie najbliższego WZA w terminie do 31 sierpnia 2020 r. (spółki nadzorowane przez KNF) lub 30 września 2020 r. (inne spółki). Bez powyższej zmiany, mimo przesunięcia przepisami Tarczy Antykryzysowej 1.0 terminu ZWZA, spółki które są zobligowane do dematerializacji akcji lub warrantów subskrypcyjnych, musiałyby zwołać WZA w terminie do 30 czerwca 2020 r. Wynika to z faktu, iż przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym przez WZA, albo umowy o rejestrację akcji w KDPW, w przypadku gdy WZA tak zdecydowało. W przypadku warrantów subskrypcyjnych przepisy o dematerializacji akcji stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przesunięcie terminów związanych z przeprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji akcji jest zgodne z postulatem SEG skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 20 marca 2020 r.

Pismo SEG do MS

Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się