Inne regulacje

Ustawy i rozporządzenia obejmujące zmiany przepisów związanych z negatywnymi skutkami pandemii, oprócz zaprezentowanych oddzielnie w zakładce COVID-19 regulacji odnoszących się do obligatoryjnej dematerializacji, polityki wynagrodzeń, raportów okresowych, sprawozdań finansowych i innych sprawozdań oraz walnych zgromadzeń, wprowadziły inne zmiany dotyczące spółek publicznych, jako uczestników rynku kapitałowego. Wśród tych zmian należy wskazać:

  1. przesunięcie ostatecznego terminu na wpis do CRBR,
  2. zawieszenie biegu terminu do złożenia wniosków o upadłość, 
  3. wydłużenie okresu rotacji biegłych rewidentów,
  4. zmiana trybu obrad Zarządu i Rady Nadzorczej.
Ostatnia aktualizacja 11/05/2020
Podziel Się