Nowy obowiązek raportowania kwestii środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i antykorupcji

Kategoria: 
Inne regulacje
21/12/2020

W dniu 10 marca 2021 roku rozpocznie obowiązywać unijne rozporządzenie SFDR 2019/2088 wymagające raportowania kwestii środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i antykorupcji przez instytucje finansowe. Choć wprost adresowane jest ono do instytucji finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne), to pośrednio dotyczy ono także emitentów, gdyż wymagać będzie sporządzenia i przekazania w/w informacji, tak aby z kolei te instytucje były w stanie wykonać swój obowiązek raportowy. Dane te dotyczyć będą już roku 2021 i zostały uszczegółowione w propozycji 32 wskaźników zawartych w projekcie odpowiedniego aktu wykonawczego dostępnego pod linkiem (str. 53-62).

Ujednolicenie wskaźników

Mając na względzie powyższe, SEG podjęło działania, aby wyeliminować ryzyko, iż na początku roku 2022 poszczególne instytucje finansowe zwrócą się do poszczególnych emitentów z żądaniem przekazania informacji z różnych formatach, w różnych datach, a ponadto dotyczyłoby to w większości informacji, których obecnie spółki nie gromadzą i w wielu przypadkach nie są w stanie wygenerować ex post. Sposobem na wyeliminowanie tego ryzyka było powołanie wspólnej Grupy Roboczej wraz z Fundacją Standardów Raportowania oraz instytucjami skupiającymi podmioty bezpośrednio zobowiązane do raportowania, tj. Związkiem Banków Polskich, Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami. Rezultatem tych prac ma być wypracowanie jednolitych standardów raportowania, tak aby każdy z 32 w/w wskaźników był rozumiany tak samo przez poszczególne instytucje finansowe. 

Ustalenie zakresu wymaganych danych

Ponadto staraliśmy się podjąć te działania na tyle wcześnie, aby emitenci dowiedzieli się o konieczności podejmowania stosownych działań jak najszybciej i mieli świadomość, jakie dane należy gromadzić już na początku roku 2021. Naturalną negatywną konsekwencją rozpoczęcia przygotowań emitentów z możliwie dużym wyprzedzeniem jest konieczność opierania naszych prac na projektach aktów prawnych. Ostateczne brzmienie przywołanego powyżej aktu wykonawczego nie jest jeszcze ustalone, niemniej sam zakres danych objętych raportowaniem nie powinien ulec istotnym zmianom, brak ostatecznego brzmienia aktu prawnego nie powinien zatem opóźniać prac po stronie emitentów zmierzających ku gromadzeniu stosownych danych i takiego nimi zarządzenia, aby wyliczone wskaźniki były dla spółek jak najkorzystniejsze. 

Pierwsze projekty wskaźników

Rezultatem w/w prac jest opracowanie pierwszych projektów wskaźników, które dostępne są w poniższych plikach. Naszą intencją było zaprezentowanie możliwie szerokiego spektrum wymaganych danych, stąd w pierwszym zestawie znalazły się projekty dotyczące wszystkich 4 obszarów (środowisko, kwestie pracownicze, prawa człowieka, antykorupcja) i przewidujące różne formuły kalkulacji (od prostych wskaźników zero-jedynkowych po bardzo złożone algorytmy wyliczania). Zaprezentowane projekty wskaźników są bardzo różnorodne nie tylko dlatego, że same wskaźniki dotyczą różnych obszarów, ale też z uwagi na fakt, że były tworzone przez różne osoby w ramach różnych zespołów. Celowo nie dokonywaliśmy ujednolicenia warstwy wizualnej tych wskaźników na tak wczesnym etapie prac, gdyż uznaliśmy, iż ten obszar także powinien być przedmiotem konsultacji z emitentami. 

Konsultacje ze spółkami członkowskimi SEG

Konsultacje projektów wskaźników potrwają do 15 stycznia 2021 r. W ramach tego procesu przewidujemy możliwość zgłaszania uwag w formie pisemnej pod adres regulacje@seg.org.pl oraz podczas spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 12.01.2021 r., przy czym jeśli zajdzie potrzeba, przewidujemy także spotkania poświęcone poszczególnym wskaźnikom.

 

Projekt wskaźnika 1 - emisja gazów cieplarnianych

Projekt wskaźnika 2 - ślad węglowy

Projekt wskaźnika 3 - średnia ważona intensywności emisji dwutlenku węgla

Projekt wskaźnika 4 - ekspozycja sektora stałych paliw kopalnych

Projekt wskaźnika 5 - całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych i udział w zużyciu energii nieodnawialnej

Projekt wskaźnika 6 - podział zużycia energii według rodzajów nieodnawialnych źródeł energii

Projekt wskaźnika 7 - intensywność zużycia energii

Projekt wskaźnika 8 - intensywność zużycia energii na sektor

Projekt załącznika do wskaźnika 8 - intensywność zużycia energii na sektor - PKD na NACE

Projekt wskaźnika 9 - różnorodność biologiczna i praktyki ochrony ekosystemów

Projekt wskaźnika 20 - różnorodność w zakresie płci członków zarządu

Projekt wskaźnika 21 - ochrona sygnalistów

Projekt wskaźnika 27 - operacje i dostawcy narażeni na znaczne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej

Załącznik do projektu wskaźnika 27 - operacje i dostawcy narażeni na znaczne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej

Projekt wskaźnika 31 - przypadki podjęcia niewystarczających działań w celu wyeliminowania naruszeń standardów antykorupcyjnych i przeciwdziałania łapówkarstwu

Ostatnia aktualizacja 08/01/2021
Podziel Się