Opinia prawna ws. ochrony danych osobowych w przypadku organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy

W odpowiedzi na liczne zapytania emitentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zleciło sporządzenie opinii prawnej, której przedmiotem stało się zagadnienie ochrony danych osobowych w pryzpadku organizacji walnego zgromadzenia akcjonariusyz w spółce publicznej. Opinia udzieliła odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

1. Czy lista akcjonariuszy zarejestrowanych w na walne zgromadzenie, którą posiada spólka publiczna powinna zostać zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?
2. W przypadku jeżeli odpoweidź na pytanie wskazane w pkt 1 powyżej jest przytywna to jakie konsekwencje grożą spółkom, które nie dokonały takiej rejestracji? 
3. W pryzpadku jeżeli odpowiedź na pytanie wskazane w pkt 1 powyżej jest negatywna to czy można wskazać przypadki, w których zaistnieje obowiązek dokonania zgłoszeń ww. listy GIODO?

Analizie podlegała także kwestia obowiązkó spółki akcyjnej w zakresie rejestracji księgi akcyjnej w charakterze zbioru danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. opinią przygotowaną przez Kancelarię GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k.

 

Opinia ws. ochrony danych osobowych w przypadku organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1

2

3

4

5

Ostatnia aktualizacja 27/01/2021
Podziel Się