Opinia UKNF ws. identyfikacji i publikacji informacji poufnej

Po wejściu w życie MAR opublikowana została przez PAP opinia p. Roberta Wąchały, Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczy ona identyfikacji informacji poufnej i w szczególności podkreśla, iż nie należy raportować na podstawie katalogu ze „starego” rozporządzenia, że na spółce ciąży obowiązek identyfikacji informacji poufnej, a jej publikacja powinna zostać dokonana niezwłocznie. Potwierdza ona wcześniejsze wypowiedzi i komentarze tak ze strony KNF, jak i SEG. Warto jednak podkreślić, iż pojawiły się dwa nowe aspekty, do których warto się odnieść:

  1. Kwestionowany jest sens ustalania a priori sztywnego progu istotności dla danego zdarzenia, po przekroczeniu którego spółka powinna raportować dane zdarzenie
  2. Kwestionowana jest zasadność wykorzystania systemu ESPI do publikacji raportów zawierających politykę informacyjną

 

Ad 1.

Z oczywistych względów ustalenie sztywnego progu istotności a priori jest korzystne dla obu stron rynku. Dla emitentów, gdyż wówczas nie muszą tracić czasu (a zatem też pieniędzy inwestorów) na analizę każdego zdarzenia w spółce, niezależnie od tego, czy może mieć ono jakikolwiek wpływ na jej funkcjonowanie i wycenę. Z drugiej strony inwestorzy wiedzą, że jeśli nie ma raportu, to nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Czyli np. jeśli próg istotności dla zmiany wartości zysku w danym okresie został określony na poziomie odchylenia 15% względem średniej wartości zysków z ostatnich 3 okresów, a raportu nie ma, to inwestor ma pewność, iż zysk w danym okresie mieści się w przedziale +-15% i może spać spokojnie.

Kwestią problematyczną jest określenie progów istotności, zrelatywizowanie ich względem danych historycznych i uzyskanie opinii racjonalnego inwestora w tym względzie. Natomiast bezspornie jeśli progi te zostały właściwie określone, jeśli zostały pozytywnie zaopiniowane przez racjonalnego inwestora, to w oczywisty sposób są one dla niego ważne, a zatem są czymś, co wziąłby pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i taki próg powinien zostać opublikowany.

Należy jednak nadmienić, iż sam fakt, że jakieś zdarzenie nie powoduje przekroczenia progu istotności, nie oznacza, iż jednocześnie nie jest ono informacją poufną. Mogą być bowiem inne powody, dla których dana informacja jest ważna dla inwestorów, choć wartościowo progu nie przekracza.

 

Ad 2.

Jeśli raporty o informacjach poufnych z danej spółki są ważne dla inwestorów, to tym ważniejszy jest raport określający, co w rozumieniu spółki i jej racjonalnego inwestora będzie stanowiło informację poufną, a zatem co będzie raportowane. Opublikowanie polityki informacyjnej poza ESPI mogłoby narażać spółkę na zarzuty, iż nie poinformowała inwestorów o zasadach komunikacji z nimi po wejściu w życie regulacji MAR.

 

Pełna treść w/w opinii zawarta została pod poniższym linkiem:

http://biznes.pap.pl/pl/news/mar/info/1662495,rozporzadzenie-mar-zmienia-zasady-raportowania-emitentow---opinia-knf-(dokumentacja)

1

2

3

4

5

Ostatnia aktualizacja 23/09/2016
Podziel Się