Projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (sustainable finance)

Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje stanowi część szerszej inicjatywy Komisji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ustanawia podstawy dla unijnych ram, w których kwestie środowiskowe, społeczne i ładu administracyjnego (ESG) stanowią centralny element systemu finansowego, aby wspierać transformację gospodarki europejskiej w bardziej ekologiczny, bardziej odporny i okrężny system. Aby inwestycje były bardziej zrównoważone, czynniki ESG powinny być brane pod uwagę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak emisje gazów cieplarnianych, wyczerpywanie zasobów lub warunki pracy. Niniejszy wniosek i proponowane obok niego akty ustawodawcze mają na celu spójne uwzględnienie aspektów ESG w procesie inwestycyjnym i doradczym w różnych sektorach. Powinno to zagwarantować, że uczestnicy rynków finansowych, dystrybutorzy ubezpieczeń lub doradcy inwestycyjni, którzy otrzymają mandat od swoich klientów lub beneficjentów do podejmowania decyzji inwestycyjnych w ich imieniu, będą zintegrowani ESG rozważa wewnętrzne procesy i informuje swoich klientów w tym zakresie. Ponadto, aby pomóc inwestorom w porównywaniu śladu węglowego inwestycji, wnioski wprowadzają nowe kategorie wskaźników niskiego poziomu emisji węgla i pozytywnych wskaźników emisji CO2. Propozycje, które wzajemnie się wzmacniają, powinny ułatwiać inwestycje w zrównoważone projekty i aktywa w całej UE.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

W następstwie prac HLEG Komisja opublikowała plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego rozwoju 10 w dniu 8 marca 2018 r. Zobowiązał się on do złożenia wniosku legislacyjnego w drugim kwartale 2018 r., Zapewniając stopniowe opracowywanie taksonomii UE w zakresie zmian klimatu i działania zrównoważone pod względem środowiskowym i społecznym, w stosownych przypadkach oparte na istniejących pracach. Celem jest umiejscowienie przyszłej taksonomii UE w prawie UE i zapewnienie podstaw do zastosowania tego systemu klasyfikacji w różnych obszarach (np. Normy, etykiety, wskaźniki zrównoważonego rozwoju).

2

Etap 2: 

24 maja 2018r. pojawił się projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje opublikowany przez Komisję Europejską. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem unijnym.

Projekt Rozporządzenia

3

Etap 3: 

 

Prace nad taksonomią

W październiku przeprowadzone zostały prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Techniczna Grupa Ekspertów (Technical Expert Group - TEG) przygotowała dokument. Dotyczy on prac nad tzw. taxonomią w obszarze dwóch celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu i przystosowanie się do zmiany klimatu. Akty delegowane w zakresie tych dwóch celów mają być przyjęte do końca  roku 2019. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wysłało swoje uwagi do tego dokumentu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno z dokumentem, jak i z uwagami SEG.

Dokument konsultacyjny 1

Dokument konsultacyjny 2

Uwagi SEG

uchwalona została taksonomia dotycząca sustainable finance

Projekt Sustainable Finance przewiduje ograniczenie zmian klimatycznych poprzez odpowiednie kierowanie strumieniami przepływu pieniądza na rynku finansowym. Począwszy od połowy roku 2020 poszczególne grupy podmiotów świadczących usługi finansowe (banki, ubezpieczyciele, zarządzający aktywami) zobowiązane zostaną do ujawniania, jaka część ich usług obejmuje projekty zrównoważone środowiskowo. Oznacza to, że udzielając kredytu, ubezpieczając, czy też nabywając akcje danej spółki, instytucja finansowa będzie musiała zażądać danych potwierdzających spełnianie kryterium „sustainability”. 

Konkretne określenie, jaka działalność w poszczególnych sektorach może zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo, dokonywane będzie na podstawie bardzo szczegółowej taksonomii, która opublikowana została w dniu 18 czerwca 2019 r. (link) Spółka ubiegająca się o kredyt, ubezpieczenie, czy też oferująca akcje/obligacje będzie musiała dokonać oceny swej działalności, czy też danego projektu podlegającego kredytowaniu/ubezpieczeniu/finansowaniu względem kryteriów określonych w taksonomii. Brak wiarygodnych danych, czy też niespełnienie kryteriów skutkować będzie tym, że dana instytucja finansowa zmuszona zostanie do zaklasyfikowania danego obszaru jako „brązową” część swojego biznesu. 

Na dzień dzisiejszy nie ma określonych proporcji, w jakich instytucje finansowe muszą się angażować w „zielone” przedsięwzięcia, ale należy oczekiwać, że sami klienci – coraz bardziej świadomi zagrożeń klimatycznych – będą w coraz większym stopniu wymagać, aby środki, jakie powierzają instytucjom finansowym, kierowane były na przedsięwzięcia jak najbardziej „zielone”. Taki trend widoczny jest już na rynkach zachodnich od kilku lat, a obowiązek ujawniania szczegółowych informacji na ten temat w oparciu o bardzo precyzyjne kryteria powinien ten trend bardzo wzmocnić. Oznacza to, że emitenci (a także wszystkie inne przedsiębiorstwa będące klientami instytucji finansowych) będą musiały przekazywać bardzo szczegółowe informacje odnośnie swojego wpływu na środowisko. Wprawdzie wymóg ten zacznie obowiązywać od połowy 2020 roku, ale warto dokonać stosownych analiz wcześniej, aby ocenić, czy dany emitent/projekt ma szanse na „zielone” finansowanie, względnie podjąć działania, aby dostosować działalność do nowych wymogów. W przeciwnym wypadku spółki nie spełniające „zielonych” wymogów będą miały problemy z wyższym kosztem korzystania z usług finansowych lub wręcz nie będą miały takiej możliwości w ogóle. 

Z dokumentem można zapoznać się tutaj

4

Etap 4: 

Zachącamy do zapoznania się z działaniami Technical expert gropu on sustainable finance (TEG), która szczegółowo opracowuje projekt taksonomii. Strona grupy, która działa przy Komisji Europejskiej znaduje się pod tym adresem. 

5

Etap 5: 

18 czerwca 2020 r. uchwalone zostało Rozporządzenie nr 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Rozporządzenie wprowadza unijną Taksonomię działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo, a także szereg obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów rynku finansowego, ale także bezpośrednio dla spółek sporządzających raporty niefinansowe oraz pośrednio dla wszystkich innych spółek. Główna część rozporządzenia będzie obowiązywała w odniesieniu do raportów rocznych za rok 2021 sporządzanych od dnia 1 stycznia 2022 roku. Treść rozporządzenie dostępna jest tutaj. Komisja Europejska wyda do rozporządzenia szereg aktów wykonawczych, ale najważniejsze z nich, zawierające Taksonomię, będą oparte o raport końcowy TEG w sprawie Taksonomii, który dostępny jest tutaj

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się