Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

29 sierpnia br. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Projekt ma przyczynić się do szeregu zmian: zapewnienia lepszej koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego, stworzenia Funduszu Edukacji Finansowej, określenia ram prawnych dla obrotu instrumentami dłużnymi oraz zmianę sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego.

Głównymi zmianami, jakie ma wprowadzić ten projekt są:

 • przekształcenie UKNF w państwową osobę prawną;
 • rozszerzenie składu KNF o przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych;
 • ustanowienie ram prawnych na potrzeby przekazywania informacji między KNF a innymi organami m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK;
 • utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, którego celem będzie propagowanie wiedzy o rynkach finansowych oraz utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa;
 • wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie śledziło prace nad tym projektem, którego termin przyjęcia zaplanowano na III kwartał 2018r.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się opis projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami zmian przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów.

 

Opis projektu

2

Etap 2: 

4 września br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest w trakcie analizy tego aktu oraz przygotowania uwag do niego. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z tym projektem, a także o przesłanie swoich uwag do dnia 10 września br. na adres: regulacje@seg.org.pl. Zgłoszone postulaty weźmiemy pod uwagę przy opracowywaniu stanowiska SEG w piśmie do Ministerstwa Finansów.

Projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2018r

3

Etap 3: 

uwagi Seg do projektu ustawy wzmacniającej nadzór 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym 7 września 2018r. został przekazany do pierwszego czytania w Sejmie. W związku z brakiem konsultacji publicznych w zakresie projektowanych zmian w nadzorze, Stowarzyszenie Emitnetów Giełdowych wystosowało 10 września 2018r. pismo do Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego z uwagami SEG dotyczącymi najważniejszych kwestii z perspektywy emitentów.

Wśród uwag SEG znalazły się m.in.:

 • propozycja zmiany składu osób uczestniczących w posiedzeniach Rady Edukacji Finansowej;
 • propozycja uwzględnienia w sprawozdaniu UKNF opinii instytucji reprezentujących grupy uczestników rynku, które finansują działanie Urzędu;
 • skład Komisji w postaci Przewodniczącego oraz 5 Zastępców, odpowiedzialnych za poszczególne sektory działalności Komisji;
 • udział instytucji skupiających uczestników rynku kapitałowego, które mają interes prawny w danej sprawie w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami SEG!

Uwagi SEG do ustawy wzmacniającej nadzór

udział przedstawicieli SEG w posiedzeniach komisji finansów publicznych

W dniach 25-26.09 przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Obrady dały możliwość przedstawienia postulatów SEG w zakresie projektowanych zmian dotyczących wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Przedstawiciel Stowarzyszenia w swojej wypowiedzi podkreślił trzy najbardziej istotne kwestie, które z perspektywy emitentów są kluczowe do zweryfikowania:

1. W kwestii składu Komisji Nadzoru Finansowego powinien przedstawiać się następująco: Przewodniczący oraz 5 zastępców odpowiedzialnych bezpośrednio za każdy obszar działalności Komisji, czyli sektor bankowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym, nadzór nad sektorem emerytalnym oraz działalność w zakresie rozwoju rynku finansowego. Stowarzyszenie widzi sens, aby skład Komisji był kolegialny, ale niezbędne jest by osoby w niej zasiadające posiadały niezbędne wiedzę i doświadczenie, co jest równocześnie jedynym sposobem na skupienie się na działalności nadzorczej na wysokim poziomie.

2. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że w skład Komisji nie powinien wchodzi przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów oraz ministra-koordynatora służb specjalnych. Obecność takich osób w składzie Komisji znacząco obniża niezależność tego organu, a także wpływa na perspektywę zagranicznych uczestników rynku, którzy mogą postrzegać współpracę z organem nadzoru jako współpracę ze służbami obcego państwa.

3. Dodatkowo, istotne jest, aby sprawozdanie z działalności Komisji, projekt budżetu Komisji oraz roczne sprawozdanie finansowe Komisji zawierały również opinie instytucji reprezentujących uczestników rynku, aby dokumenty te zawierały element merytoryczny pochodzący od ekspertów znających rynek w Polsce. Warto też podkreślić, że opinia tych instytucji powinna być brana pod uwagę w sytuacji ponownego rozpatrzenia sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego, co zdecydowanie zwiększa obiektywność podczas przeprowadzania takiej sprawy.

 

Prace Komisji Finansów Publicznych zakończyły się 26 września przygotowaniem sprawozdania z prac Komisji oraz przekazanie projektu ustawy do Sejmu z wnioskiem o uchwalenie ustawy. Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem projektu po zmianach poczynionych podczas prac Komisji.

 

Projekt ustawy po zmianach

4

Etap 4: 

Udział przedstawicieli SEG w posiedzeniu komisji senackiej16 listopada 2018r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Jednym z punktów porządku obrad była debata nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Podczas posiedzenia głos w sprawie ustawy zabrał Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Piotr Biernacki podkreślając, jak ważne jest zwrócenie uwagi na skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz na istotność tego, aby sprawozdanie z działalności Komisji, projekt budżetu Komisji oraz roczne sprawozdanie finansowe Komisji zawierały również opinie instytucji reprezentujących uczestników rynku, aby dokumenty te zawierały element merytoryczny pochodzący od ekspertów znających rynek w Polsce.

5

Etap 5: 

ustawa podpisana przez prezydenta rp

29 listopada Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Oznacza to, że ustawa musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw RP do 17 grudnia 2018r.

opublikowanie ustawy w dzienniku ustaw rp

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 30 listopada 2018r. Jej postanowienia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

 •  art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, art. 2 pkt 3–5, art. 18 oraz art. 19, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
 • art. 2 pkt 1, art. 8 pkt 3–6, art. 10 pkt 2, 4, 6 i 9–16, art. 11 pkt 1 i 2, art. 15, art. 36 oraz art. 43, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
 • art. 4, art. 6, art. 9 pkt 1–4, pkt 6 lit. a i pkt 7, art. 14, art. 44 oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r

 

Zapraszamy do zapoznania się z brzmieniem ustawy!

Ustawa z 9 listopada 2018r.

Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się