Raportowanie niefinansowe

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po klknięciu na 1 z 5 etapów.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Komisja Europejska przyjęła w dniu 16 kwietnia 2013 r. wniosek w sprawie Dyrektywy zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy

Wniosek Komisji przewiduje między innymi wymóg ujawniania istotnych informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Celem wniosku jest zwiększenie przejrzystości  informacji o społecznych i środowiskowych aspektach działalności niektórych dużych firm. Firmy, których dotyczy propozycja, będą zobowiązane ujawniać informacje o swojej polityce w zakresie środowiska oraz związanych z tą kwestią zagrożeniach i wynikach, informacje związane ze sprawami społecznymi i pracowniczymi, z poszanowaniem praw człowieka, ze zwalczaniem korupcji i łapówkarstwa, jak również informacje dotyczące składu swojego zarządu.

Z informacji zawartych w komunikacjie prasowym Komisji Euopejskiej wynika, że zgodnie z nowymi przepisami duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników byłyby zobowiązane do podawania w swoich sprawozdaniach rocznych istotnych i rzeczowych informacji dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych. Założono, że formalności administracyjne zostaną ograniczone do minimum. Chodzi o publikowanie zwięzłych informacji, które pozwolą wyrobić sobie pojęcie na temat rozwoju firmy, jej wyników lub pozycji na rynku, a nie kompleksowych i szczegółowych opisów działalności firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju. Jeśli jakaś dziedzina sprawozdawczości danej firmy nie dotyczy, firma ta nie musi podawać związanych z nią informacji − wystarczy, że uzasadni dlaczego. Istnieje też możliwość publikacji grupowych, poszczególne spółki należące do jednej grupy nie będą musiały tego robić indywidualnie.

Zaproponowane rozwiązanie zostało opracowane z założeniem, że środki nie muszą mieć charakteru nakazowego, i pozostawia firmom duży margines swobody, jeśli chodzi o to, w jaki sposób najlepiej ujawniać istotne informacje. Przedsiębiorstwa mogą do tego celu korzystać z międzynarodowych lub krajowych wytycznych, które uznają za najbardziej odpowiednie (np. inicjatywy ONZ Global Compact, ISO 26000 czy niemieckiego kodeksu zasad zrównoważonego rozwoju).

Jeśli chodzi o przejrzystość informacji na temat składu zarządów firm, duże spółki notowane na giełdzie byłyby zobowiązane do podawania informacji na temat swojej polityki w zakresie zapewniania różnorodności w składzie zarządu, z uwzględnieniem informacji dotyczących wieku, płci, narodowości, wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków. Publikowane informacje powinny wskazywać na cele tej polityki, sposób jej realizacji oraz osiągane wyniki. Firmy, w których nie realizuje się polityki różnorodności, musiałyby uzasadnić, z czego to wynika. Podejście to jest zgodne z ogólnymi unijnymi ramami ładu korporacyjnego.

Podsumowując, Komisja Europejska zdecydowała się na przedstawienie projektu zmian do dyrektywy ws. rachunkowości w odniesieniu do kwestii dotyczących ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji o różnorodności składu organów spółki, które miałyby na celu:

 • zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności, spójności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych;
 • zwiększenie różnorodności składu organów spółek poprzez zwiększoną przejrzystość polityki zatrudniania w celu łatwiejszego sprawowania nadzoru nad kierownictwem i efektywniejszego zarządzania spółką;
 • zwiększenie odpowiedzialności spółek, polepszenie ich wyników działalności, a przez to poprawę efektywności Jednolitego Rynku.

 

Kontekst powstania wniosku

Komisja Europejska zapowiedziała opisane wyżej propozycje w komunikacie w sprawie Aktu o jednolitym rynku z kwietnia 2011 r., w komunikacie „Nowa strategia 2011–2014 na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” z października 2011 r. oraz w planie działań w sprawie prawa spółek i ładu korporacyjnego przyjętego w grudniu 2012 r.

W listopadzie 2010 r. Komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje społeczne dotyczące zaproponowanych rozwiązań, a następnie konsultacje z krajami członkowskimi, firmami, inwestorami i innymi zainteresowanymi podmiotami.
W 2012 r. zakończono ocenę skutków przedstawiającą różne warianty polityki, aby móc przyjąć wyważony wniosek, który sprawi, że stopień przydatności i przejrzystości sprawozdań składanych przez firmy wzrośnie, lecz nie pociągnie to za sobą niepotrzebnych formalności administracyjnych.

Dnia 6 lutego 2013 r. Parlament Europejski przyjął dwie rezolucje („Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost” i „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”), które świadczą o tym, jak duże znaczenie ma przejrzystość działalności gospodarczej w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych.

2

Etap 2: 

Komisja Europejska przyjęła w dniu 16 kwietnia 2013 r. wniosek w sprawie Dyrektywy zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG oraz 83/349/EWG dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. 

Poniżej tekst projektu przedmiotowej dyrektywy z dnia 16.04.2013

Etap 2: plik dla użytkowników: 

3

Etap 3: 

Działalność w ramach Europeanissuers

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na poziomie Unii Europejskiej związana jest z aktywnością w ramach EuropeanIssuers. W ramach prac tej organizacji prowadozne były między innymi działania zmierzające do przygotowywania wspólnego stanowiska w sprawie projektu dyrektywy dotyczącego ujawniania informacji niefinansowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych kierując pracami grupy roboczej ds. raporotwania, aktywnie działa na tym polu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami EuropeanIssuers odnoszącymi się do przedmiotowego wniosku Komisji Europejskiej, w tym finalny projekt stanowiska EuropeanIssuers w zakresie proponowanych w dyrektywie zmian dotyczących raportowania niefinansowego. 

Summary of conclusions

EI position on non-financial info

Materiały grupy roboczej

Comments on directive proposal

Poza działalnością w ramach EuropeanIssuers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą i edukacyjną w środowisku emitentów rozpoczęło prace związane z przygotowaniem krajowych standardów związanych z wejściem w życie regulacji dotyczących raportowania niefinansowego.

Stan przed transpozycją dyrektywy niefinansowej - Polska na tle innych krajów UE

Podobnie jak większość krajów UE, Polska przyjęła dotychczasowe minimalne wymogi określone w dyrektywie o rachunkowości, natomiast bardziej obszerna sprawozdawczość niefinansowa niektórych spółek wynika z trendów rynkowych i dobrowolnych decyzji tych spółek. Tylko niektóre kraje członkowskie (np. Dania oraz Francja) we własnym zakresie wprowadziły na poziomie krajowym dodatkowe zwiększone wymogi dotyczące sprawozdawczości niefinansowej.

Stan obecny na tle ustawy o rachunkowości

 • spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe zobowiązane są do sporządzania sprawozdania z działalności (art. 49 UoR);
 • sprawozdanie z działalności obejmuje m.in. - o ile jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym;
 • część spółek, głównie giełdowych, przygotowuje dobrowolnie rozbudowane raporty nt. CSR;
 • publikowanie informacji nt. CSR jest coraz bardziej popularne i traktowane jako element strategii rozwoju i budowania wartości firmy.

Także Standardzie Rachunkowości nr 9 w wydanym w dniu 15 kwetnia 2014 r. przez Komitet Standardów Rachunkowości Krajowym, w dniu 15 kwetnia 2014 r. zawarte zostały wytyczne na temat informacji niefinansowych. 

Etap 3: plik dla użytkowników: 

4

Etap 4: 

Rada Unii Europejskiej i Parlament Unii Europejskiej postanowiły zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Rada, w dniu 2 maja 2013 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 21 maja 2013 r., postanowiły, zgodnie z art. 50 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię dnia 27 czerwca 2013 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11.07.2013

15.04.2014 Parlament Europejski przyjął tekst projektu Dyrektywy w sprawie ujawniania informacji nie-finansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

Podczas sesji plenarnej w dniu 15 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął tekst projektu Komisji Europejskiej dotyczący Dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

Dyrektywa zakłada m.in. wprowadzenie:

 • obowiązku raportowania, w ramach sprawozdań z działalności lub w formie odrębnych raportów, przez duże jednostki, które są jednostkami interesu publicznego, przekraczające na dzień bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego, danych niefinansowych odnoszących się do tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • obowiązku ujawniania polityki różnorodności w zakresie składu organów spółki przez duże spółki publiczne notowane na giełdzie lub w przypadku braku prowadzenia przez nie takiej polityki obowiązku ujawnienia tej informacji wraz z wyjaśnieniami.

Komisja Europejska szacuje, że obowiązki te mogą dotyczyć nawet ok. 6000 spółek oraz grup kapitałowych w  Unii Europejskiej. Aby stać się aktem prawnie wiążącym, tekst dyrektywy musi zostać przyjęty wspólnie przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej (która w tym wypadku podejmuje decyzję większością kwalifikowaną).

29.09.2014 Przyjęcie dyrektywy przez Radę

Dnia 29 wrzesnia 2014 r. Rada postanowiła ostatecznie o przyjęciu tekstu projektu dotyczącego dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Następnym etapem procesu legislacyjnego będzie publikacja tekstu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE  i  jej wejście w życie po 20 dniach od publikacji.
Od tego momentu państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję postanowień dyrektywy do prawa krajowego.

W swoich założeniach dyrektywa ma być pierwszym krokiem Komisji Europejskiej do polepszenia transparentności w raportowaniu. Dla Polskiego ustawodawcy wejście w życie dyrektyw będzie wiązało się między innymi z koniecznością dostosowania do jej brzmienia przepisów ustawy o rachunkowości.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji.

Komunikat Komisji z dnia 29.09.2014 

5

Etap 5: 

Przyjęcie tekstu dyrektywy przez Radę 29.09.2014 r.

Dnia 29 wrzesnia 2014 r. Rada postanowiła ostatecznie o przyjęciu tekstu projektu dotyczącego dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

W swoich założeniach dyrektywa ma być pierwszym krokiem Komisji Europejskiej do polepszenia transparentności w raportowaniu. Dla Polskiego ustawodawcy wejście w życie dyrektyw będzie wiązało się między innymi z koniecznością dostosowania do jej brzmienia przepisów ustawy o rachunkowości.

Postanowienia nowej dyrektywy niefinansowej

I. Rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych

Duże jednostki, które są będące jednostkami zainteresowania publicznego, spełniające łącznie kryteria: średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz suma bilansowa powyżej 20 mln. EUR lub przychody netto powyżej 40 mln. EUR, ujmują w sprawozdaniu z działalności oświadczenie na temat informacji niefinansowych zawierające informacje – w stopniu niezbędnym do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności – dotyczące co najmniej kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, w tym:

 • krótki opis modelu biznesowego jednostki;
 • opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do tych kwestii, w tym do wdrożonych procesów należytej staranności;
 • wynik tych polityk; 
 • główne ryzyka związane z tymi kwestiami, powiązane z operacjami jednostki, w tym – w stosownych przypadkach i na zasadzie proporcjonalności – jej stosunkami gospodarczymi, produktami lub usługami, które mogą wywierać niekorzystny wpływ w tych dziedzinach, oraz sposób zarządzania tymi ryzykami przez jednostkę;
 • niefinansowe kluczowe wskaźniki wyników związane z daną działalnością.

II. Raportowanie według wybranych przez spółki zasad (własnych, krajowych, unijnych lub międzynarodowych)

III. Nowe ujawnienia dotyczące polityki różnorodności

Zgodnie z postanowieniami nowej dyrektywy niefinansowej nowej ujawnienia dotyczące polityki różnorodności bedą odnosiły się do:

1)wprowadzenia obowiązku ujawniania - w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (obowiązkowego dla sp. giełdowych i które zgodnie z UoR jest częścią sprawozdania z działalności) - informacji na temat stosowanej przez spółki polityki różnorodności składu jej organów administrujących, zarządzających i nadzorczych odnośnie aspektów takich jak wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym;
2)podmiotami objętymi regulacją będą duże spółki giełdowe przekraczające w poprzednim i bieżącym roku obrotowym dwa z trzech poniższych progów:

 • liczba pracowników powyżej 250,
 • suma bilansowa powyżej 20 mln. EUR,
 • przychody netto powyżej 40 mln. EUR.
IV. Zasada "complain or explain"
Spółki objęte postanowieniami nowej dyrektywy będą miały obowiązek zastosowania zasady „stosuj lub wyjaśnij” (comply or explain) – w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kilku kwestii, będzie miała ona obowiązek ujawnić ten fakt oraz podać przyczyny.

V. Skonsolidowane oświadczenie
Zgodnie z postanowieniami nowej dyrektywy niefinansowej obowiązek sporządzania skonsolidowanego oświadczenia w sprawie informacji niefinansowych spoczywał będzie na Jednostce Zainteresowania Publicznego będącej jednostką dominującą dużej grupy, w której w ujęciu skonsolidowanym średnia liczba zatrudnionych wynoci powyżej 500 osób.
 
Spółka zależna będzie zwolniona ze sporządzania jednostkowego oświadczenia nt. informacji niefinansowych, jeśli spółka dominująca obejmie ją skonsolidowanym oświadczeniem na temat informacji niefinansowych (i analogiczne zwolnienie dla sp. dominującej niższego szczebla). „Pośrednio” nowe wymogi będą mieć wpływ na spółki zależne, gdy tylko ich spółka-matka będzie objęta obowiązkiem raportowania na poziomie grupy (wtedy mimo, że same nie będą podlegać pod przepisy transponujące dyrektywę to zapewne będą raportować wewnętrznie na potrzeby spółki-matki z PL lub innego kraju UE).
 

Publikacja dyrektywy niefinansowej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 15.11.2014 r. 

Po wielu miesiącach prac ostatecznie dnia 15 listopada 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został tekst dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy - tzw. dyrektywa niefinansowa. Publikację dyrektywy poprzedziło jej podpisanie w dniu 29 września 2014 r. przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady.

Postanowienia nowej dyrektwy weszły w życie po 20 dniach od jej publikacji, tj. dnia 6 grudnia 2014 r. Od tego momentu państwa członkowskie UE mają 24 miesiące na dokonanie transpozycji pozstanowień dyrektywy do prawa krajowego. tj. wprowadzenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania unijnej dyrektywy. Co bardzo istotne, przepisy krajowe niezbędne do wykonania przedmiotowej dyrektywy mają być stosowane do wszystkich wskazanych w dyrektywie jednostek w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub w ciągu roku kalendarzowego 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznym tekstem dyrektywy opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Implementacja dyrektywy do prawa krajowego

W związku z publikacją dyrektywy niefinansowej w Dzienniku Urzędowym UE, Państwa Członkowskie będą miały obowiązek implementowania postanowień dyrektywy do prawa krajowego do dnia 6 grudnia 2016 r., natomiast  przepisy krajowe niezbędne do wykonania przedmiotowej dyrektywy mają być stosowane do wszystkich wskazanych w dyrektywie jednostek w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub w ciągu roku kalendarzowego 2017.

Dyrektywa pozostawia krajom członkowskim do decyzji, czy:
1) pozwolić, aby jednostki pominęły w wyjątkowych przypadkach informacje dotyczące oczekiwanych wydarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli ich ujawnienie miałoby szkodliwy wpływ na sytuację handlową jednostki;
2) pozwolić, aby jednostki mogły przedstawić informacje niefinansowe w formie odrębnego sprawozdania (kwestia formy i czasu publikacji);
3) wymagać, aby informacje niefinansowe były weryfikowane przez niezależny podmiot świadczący usługi atestacyjne. Ministerstwo Finansów wstępnie planuje, aby umożliwić maksymalną elastyczność przepisów w tym zakresie dla jednostek, oraz aby nie wprowadzać innych dodatkowych obciążeń dla jednostek niż te minimalne wymagane dyrektywą.
 
Z informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wynika, że Ministerstwo Finansów wstępnie planuje, aby umożliwić maksymalną elastyczność przepisów w tym zakresie dla jednostek, oraz aby nie wprowadzać innych dodatkowych obciążeń dla jednostek niż te minimalne wymagane dyrektywą.
 
 
Tags: 
Ostatnia aktualizacja 18/08/2015
Podziel Się