Regulacje prawne w zakresie przesunięcia ESEF

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
02/03/2021

W dniu 26.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie 2021/337, które zmienia art. 4 ust. 7 Dyrektywy Transparency. Zgodnie z art. 2 tego Rozporządzenia, państwo członkowskie może zezwolić emitentom na stosowanie wymogu ESEF w zakresie raportowania do lat obrotowych rozpoczynających się w dniu 1.01.2021 r. lub po tym dniu pod warunkiem powiadomienia Komisji Europejskiej przez państwo członkowskie o zamiarze takiego opóźnienia do dnia 19.03.2021 r. oraz należytego uzasadnienia tego zamiaru. Wprowadzona została zatem opcja narodowa umożliwiająca państwom członkowskim przesunięcie stosowania ESEF o rok. Vacatio legis tego Rozporządzenia to 20 dni od opublikowania, co oznacza, że zmiana Dyrektywy Transparency wchodzi w życie 18.03.2021 r. 

W dniu 25.02.2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Z punktu widzenia przesunięcia ESEF, istotny jest art. 24 ww. ustawy, zgodnie z którym emitent giełdowy może zdecydować o niestosowaniu ESEF do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. Ponadto ww. ustawa przewiduje, że przepis ten stosuje się również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu.

Ustawa ta została w dniu 26.02.2021 r. przesłana do Senatu, który zgodnie z harmonogramem prac ma ją rozpoznać na posiedzeniu w dniach 24-26.03.2021 r. W przypadku zgłoszenia poprawek przez Senat, zostaną one rozpatrzone prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, tj. w dniach 14-15.04.2021 r. Zgodnie z przyjętą ustawą, art. 24 wchodzi w życie w dniu następnym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 

SEG zwraca uwagę, że do dnia wejścia w życie art. 24 ww. ustawy, stosowane jest Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/815, zgodnie z którym począwszy od sprawozdań za rok 2020 emitenci sporządzają całe swoje raporty roczne w formacie XHTML, a w przypadku gdy roczne sprawozdania finansowe zawierają skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, muszą dodatkowo oznakować te skonsolidowane sprawozdania finansowe w standardzie iXBRL. Jednakże ze stanowiska Ministerstwa Finansów wynika, że zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, biegły rewident w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego zawiera opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową. Kwestie te biegły rewident powinien badać w kontekście obowiązującego - na dzień wydawania opinii - stanu prawnego. W przypadku planowanej publikacji raportu rocznego w formacie innym niż ESEF zalecamy zatem konsultacje z biegłym rewidentem w tym względzie. 

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/04/2021
Podziel Się