Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na seminarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania", które odbyło się 16 maja 2013 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była Parnerem wydarzenia.

Opis

Organizatorzy
logo_deloitte_thumb175.jpg   logo_seg_20-lat_thumb175.jpg

Podczas konferencji zaprezentowane zostały kluczowe kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie, które eksperci firmy Deloitte omówili pod kątem przygotowania sprawozdań śródrocznych. Szczególną uwagę poświęciliśmy wybranym zagadnieniom dotyczącym najistotniejszych zmian w regulacjach MSSF obowiązujących dla sprawozdań za rok 2013, zmian w MSR 19, oceny rodzaju wspólnego ustalenia umownego w MSSF 11, utraty wartości aktywów trwałych, najczęstszych błędów w założeniach do modeli zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz ujawnień w nocie dotyczącej segmentów operacyjnych. Tradycyjnie przedstawiliśmy również aktualne zmiany podatkowe, istotne przy sporządzaniu raportów śródrocznych. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania przepisów, również tych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych spółek giełdowych należących do SEG oraz gości Deloitte.

Konferencja była bezpłatna.

segnet_beta.jpg

 

Zadaj pytanie online (www.segnet.org.pl)    

* Korzystanie z SEGnetu wymaga jednorazowej rejestracji.
* Dostęp tylko dla spółek giełdowych należących do Stowarzyszenia.

Program

12:00-12:15 Rejestracja gości i kawa powitalna
12:15-12:25 Otwarcie konferencji
12:25-12:35

Najistotniejsze zmiany w regulacjach MSSF obowiązujące dla sprawozdań za rok 2013

 • Zmiany w standardach wchodzące w życie od 1 stycznia 2013 roku
 • Zmiany w standardach wchodzące w okresach kolejnych z możliwością wcześniejszego zastosowania


Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte

12:35-12:55

MSR 19 - gotowi na zmiany?

 • Świadczenia po okresie zatrudnienia
 • ujęcie zysków i strat aktuarialnych oraz kosztów przeszłego zatrudnienia
 • nowe wymogi w zakresie ujawnień
 • Pozostałe zmiany
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, Deloitte
12:55-13:40

MSSF 11 - na co zwrócić uwagę przy ocenie rodzaju wspólnego ustalenia umownego?

 • Kiedy występuje wspólna kontrola
 • Wspólne działanie a wspólne przedsięwzięcie
 • Forma prawna
 • Ustalenia umowne
 • Inne fakty i okoliczności
 • Przykłady
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, Deloitte
13:40-14:00

Utrata wartości aktywów trwałych

 • Analiza utraty wartości aktywów trwałych w sprawozdaniu jednostkowym a w sprawozdaniu skonsolidowanym – wybrane zagadnienia

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte

14:00-14:20  Przerwa kawowa
14:20-14:50

Najczęstsze błędy w założeniach do modeli zdyskontowanych przepływów pieniężnych

 • Aktywa netto podlegające testowi a przepływy pieniężne – częsty problem braku spójności
 • Wiarygodne szacunki dotyczące prognozowanych przepływów pieniężnych – dlaczego audytorzy bywają nieufni?
 • Rozliczenia pomiędzy segmentami – jak uwzględnić w teście?
 • Alokacja ceny nabycia i późniejsze testowanie utraty wartości aktywów - o czym warto pamiętać już na etapie rozliczania transakcji?

Paweł Sadowski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte

14:50-15:15

Ujawnienia w nocie dotyczącej segmentów operacyjnych

 • Zasady wyceny poszczególnych pozycji segmentu
 • Informacje o wyniku segmentu oraz aktywach i zobowiązaniach
 • Dane w nocie o segmentach a dane w sprawozdaniu finansowym
 • Inne wymagane ujawnienia

Piotr Świętochowski, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte

15:15-15:45 Zmiany w prawie podatkowym i nowe orzecznictwo/interpretacje
 • Zmiany w Ordynacji podatkowej - klauzula obejścia prawa podatkowego
 • zakres możliwego zastosowania klauzuli generalnej,
 • model stosowania podobnych klauzul w OECD,
 • klauzula obejścia prawa a interpretacje podatkowe,
 • dotychczasowa praktyka
 • Nowy projekt zmian w CIT
 • Aktualne interpretacje i orzecznictwo.

Aleksander Kot, Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego, Deloitte

15:45-16:15  Lunch

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Prezentacje (PDF):

 • Prezentacja z Konferencji

Pobierz

Partnerzy

Partner
gpw_logo.jpg
Patroni Medialni
pap_logo.jpg ipo_logo_nowe_200.jpg logo_inwestycje_thumb150.jpg

Kontakt

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
SEG
tel. 501 188 438
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się