Standard Informacji Niefinansowych (SIN)

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Przyczyny powstania

Dnia 15 listopada 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych). Dyrektywa nakłada na wybranych przedsiębiorców nowe zobowiązania dotyczące publikowania sprawozdań w zakresie wykraczającym poza dotychczas publikowane informacje finansowe. Dyrektywa podlega implementacji przez państwa członkowskie, w terminie do dnia 6 grudnia 2016 r.. Jej przepisy powinny być stosowane wobec jej adresatów w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2017 r..

Począwszy zatem od 1.01.2017 r. emitenci będą musieli gromadzić nowe informacje niezbędne do raportowania danych niefinansowych zgodnie z unijną dyrektywą 2014/95/UE. Obowiązek raportowania będzie dotyczyć przedsiębiorstw spełniających łącznie kryteria:

  • średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób (powyżej 250 osób obowiązek dotyczy w ograniczonym zakresie; „zatrudnienie” w rozumieniu dyrektywy dotyczy faktycznego świadczenia pracy, niezależnie od formy umowy)
  • suma bilansowa powyżej 20 mln EUR lub przychody netto powyżej 40 mln EUR.

Oznacza to, że nowe wymogi będą dotyczyć kilkuset spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spośród których nie wszystkie mają doświadczenie w zakresie raportowania danych niefinansowych.

Standard Informacji Niefinansowych (SIN)

Aneks do Standardu Informacji Niefinansowych

2

Etap 2: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą i edukacyjną w środowisku emitentów podjęło działania, mające na celu:

  • zabezpieczenie rynku przed ryzykami związanymi ze zmianą standardów raportowania niefinansowego, oraz
  • wypracowanie i utrzymanie wysokich standardów raportowania pomimo nadchodzących fundamentalnych zmian w regulacjach dotyczących raportowania niefinansowego.


Wychodząc naprzeciw ww. wyzwaniom stojącym przed spółkami Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych razem z Fundacją Standardów Raportowania zainicjowały stworzenie Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), który ma stanowić zbiór wytycznych pomagających w rozpoczęciu procesu identyfikacji oraz zbierania danych niefinansowych w spółkach. Celem powstania Standardu nie jest konkurowanie z istniejącymi wytycznymi, które są z sukcesem wykorzystywane przez raportujące już spółki, lecz stworzenie odpowiadającego polskim realiom wsparcia dla tych emitentów, dla których raportowanie np. w oparciu o najczęściej wykorzystywane wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), byłoby zbyt dużym wyzwaniem organizacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się oraz wyrażenia opinii na temat przygotowanego przez Stowarzyszenie i Fundację projektu Standardu Informacji Niefinansowych wraz z Aneksem, które wyświetlą się po kliknięciu w poniższy link.

Standard Informacji Niefinansowych

Aneks do Standardu Informacji Niefinansowych

3

Etap 3: 

W związku z faktem, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. emitenci zobowiązani będą do raportowania danych niefinansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r., a nowe wymogi będą dotyczyć kilkuset spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spośród których znaczna część dotychczas nie raportowała danych niefinansowych i w konsekwencji nie posiada doświadczenia w tym zakresie, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych razem z Fundacją Standardów Raportowania, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed spółkami, zainicjowały stworzenie Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), który ma stanowić zbiór wytycznych pomagających w rozpoczęciu procesu identyfikacji oraz zbierania danych niefinansowych w spółkach.


Celem powstania Standardu nie jest konkurowanie z istniejącymi wytycznymi, które są z sukcesem wykorzystywane przez spółki raportujące już dane niefinansowe, lecz stworzenie odpowiadającego polskim realiom wsparcia tych emitentów, dla których raportowanie np. w oparciu o najczęściej wykorzystywane wytyczne Global Reporting Initiative (GRI), byłoby zbyt dużym wyzwaniem organizacyjnym.

4

Etap 4: 

Pierwszy etap konsultacji

 

Standard został stworzony przez grupę redakcyjną składającą się z praktyków zajmujących się tą tematyką od wielu lat. Projekt Standardu został przesłany do konsultacji do spółek członkowskich SEG, jak również został przedyskutowany z przedstawicielami działów IR w ramach VIII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG oraz w ramach zorganizowanego w tym celu panelu dyskusyjnego praktyków CSR ze spółek giełdowych. W chwili obecnej jest prowadzony dalszy proces konsultacji z instytucjami branżowymi, środowiskiem inwestorów oraz instytucjami rynku kapitałowego.

 

Dalsze konsultacje

 

W efekcie pierwszego etapu konsultacji opracowana została nowa wersja przedmiotowego Standardu, konsumująca uwagi zgłoszone na dotychczasowym etapie prac nad projektem. Nowa wersja projektu został przekazany z prośbą o opinie także do Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Związku Maklerów i Doradców, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

W ramach procesu konsultowania i uzgodnień treści SIN, w trosce o zapewnienie odpowiedniej szczegółowości i wysokiej jakości przygotowywanego opracowania, zostało ono poddane szerokim konsultacjom wśród praktyków CSR ze spółek giełdowych oraz zostało przekazane do zrecenzowania najlepszym specjalistom z zakresu rynku kapitałowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszej wersji Standardu i wyrażenia na jego temat opinii, które można przesyłać do dnia 28 września br. na adres standard@seg.org.pl

Standard Informacji Niefinansowych - projekt z 7.09.2016

Aneksy do Standardu Informacji Niefinansowych - projektu z 7.09.2016

PROJEKT STANDARDU INFORMACJI NIEFINANSOWych

 

W toku prac i konsultacji nad projektem Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) przeprowadzonych z instytucjami oraz organizacjami zrzeszającymi poszczególne grupy interesariuszy rynku kapitałowego trwających do grudnia 2016r. wypracowany został projekt, ktory przekazujemy i jednocześnie zwracamy się z prośbą o ostateczną konsultację.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją projektu i wyrażenia opinii na jego temat do dnia 8 lutego br. na adres standard@seg.org.pl

Standard Informacji Niefinansowych Projekt

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 1

Standard Infromacji Niefinansowych Aneks 2

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 3

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 4

Standard Informacji Niefinansowych Aneks 5

 

5

Etap 5: 

17.10 br. Standard Informacji Niefinansowych został opublikowany. SIN umożliwia polskim spółkom wypełnianie obowiązków raportowania informacji niefinansowych, które powstały na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, implementowanej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 15 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017r., poz. 61). Co ciekawe, SIN może być stosowany zarówno przez spółki giełdowe, jak i przez inne organizacje i instytucje.

Standard Informacji Niefinansowych został stworzony przez zespół ekspertów posiadających doświadczenie w kwestiach raportowania informacji niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, w skład którego wchodzą: Lilianna Anam, Urszula Baranowska, Justyna Biernacka, Piotr Biernacki, Natalia Ćwik-Obrębowska, Joanna Dadacz, dr Jacek Dymowski, Piotr Glen, Aleksandra Janikowska, dr Mirosław Kachniewski, Jacqueline Kacprzak, Piotr Kaźmierkiewicz, Monika Kulik, Agnieszka Lechman-Filipiak, Magdalena Raczek-Kołodyńska, Katarzyna Rózicka, Marek Sawicki, dr Robert Sroka, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Małgorzata Szewc.

SIN można bezpłatnie pobrać ze strony Fundacji Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (pliki znajdują się poniżej).

 

 

SIN

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Aneks 5

Raport niefinansowy zwykłej spółki SA

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym raportem niefinansowym Zwykłej Spółki SA. stworzonym zgodnie z wytycznymi SIN.

Raport Zwykłej Spółki S.A.

Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się