Transparency - Regulacyjne Standardy Techniczne (Rrgulatory Technical Standards)

Aktualny etap: 
4

1

Etap 1: 

.

2

Etap 2: 

Na początku marca 2014 roku ESMA rozpoczęłą konsultacje w sprawie projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczący dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency). Oficcjalne konsultacje trwaly aż do końća maja. 

3

Etap 3: 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą i edukacyjną w środowisku emitentów wnikliwie na bieżąco monitoruje wszelkie kroki i działania podejmowane w odniesieniu do przedmiotowego projektu Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczący dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency).

4

Etap 4: 

W dniu 29 września 2014 ESMA opublikowała raport końcowy dotyczący projektów Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczących znacznych pakietów akcji i orientacyjną listę instrumentów finansowych podlegających obowiązkowi zgłoszenia w ramach zmienionej dyrektywy ws. harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach (Transparency).

Wymóg opracowania ww. projektu regulacyjnych standardów technicznych ( dotyczących znacznych pakietów akcji, a także do ustalenia orientacyjnej listę instrumentów finansowych, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, zostały nałożone na EUNGiPW (ESMA) na mocy postanowień o znowelizowanej dyrektywy Transparency (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 listopada 2013 roku, która weszła  wszedł w życie w dniu 26 listopada 2013r.).

W swoim raporcie końcowym ESMA wzięła pod uwagę wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami przeprowadzonymi w marcu 2014 roku.

Do dnia 27 listopada 2014 r. przedmiotowy projekt regulacyjnych standardów technicznych  zostanie pzedłożony Komisji Europejskiej. Następnie Komisja będzie miałą trzy miesiące na zatwierdzenie lub odrzucenie projektu.

5

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się