Wyniki ankiety 100 pytań

Kategoria: 
Inne regulacje
07/12/2020

W lipcu i sierpniu 2020 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przeprowadziło badanie uciążliwości wykonywania obowiązków związanych ze statusem spółki giełdowej. Do tego celu posłużono się ankietą, za pomocą której emitenci mogli ocenić trudność w wykonywaniu 100 (a właściwie 120) najważniejszych obowiązków związanych z tym statusem (ankieta 100 pytań). Z analizy otrzymanych pytań wynika, że największe kłopoty sprawiają emitentom obowiązki wynikające z rozporządzenia MAR, szczególnie w zakresie identyfikacji informacji poufnych i prowadzenia list insiderów. Duże trudności wiążą się z obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z ustawy o ofercie publicznej, przy czym głównie są to obowiązki nowe, wprowadzone nowelizacją dokonaną w końcu 2019 r. (transakcje z podmiotami powiązanymi, polityka wynagrodzeń, procedura whistleblowing). Średnia uciążliwość jest związana z przygotowaniem i publikacją raportów okresowych, chociaż raporty te składają się z wielu elementów. I w końcu najmniej uciążliwe są obowiązki i powinności wynikające z ustawy o rachunkowości (szczególnie po wydłużeniu do 10 lat okresu rotacji biegłych rewidentów) jak również w zakresie raportów bieżących. W tym ostatnim przypadku wyjątkiem są raporty związane z KSH (publikacje informacji udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem) i DPSN (odniesienie się w raporcie rocznym o stosowaniu tych zasad).

Mając na uwadze otrzymane od spółek członkowskich SEG odpowiedzi na ankietę, SEG wystosowało pismo do Pełnomocnika Ministra Finansów ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, która w wielu miejscach postuluje deregulację, z propozycją zmian, które w przypadku ich realizacji mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wyżej wymienionych obowiązków.

Pismo SEG

Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się