Wytyczne KE w zakresie raportowania niefinansowego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy weszła w życie dnia 6 grudnia 2014 r. Wybrane przedsiębiorstwa rozpoczęły stosowanie dyrektywy od 2018 r. w odniesieniu do informacji dotyczących roku obrotowego 2017. Dzięki dyrektywie oczekiwana jest większa przejrzystość, aby zwiększyć odporność przedsiębiorstw i poprawić ich funkcjonowanie zarówno pod względem finansowym, jak i niefinansowym. Z czasem doprowadzi to do bardziej dynamicznego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia zaufania wśród zainteresowanych stron, w tym inwestorów i konsumentów. W miejsce przedstawiania wyczerpującego, szczegółowego sprawozdania przedsiębiorstwa są zobowiązane do ujawniania odpowiednich, użytecznych informacji niezbędnych do zrozumienia ich rozwoju, wyników, sytuacji oraz wpływu ich działalności. Istnieje też możliwość ujawniania informacji na poziomie grupy, więc poszczególne przedsiębiorstwa powiązane należące do jednej grupy nie będą musiały tego robić indywidualnie. Przedsiębiorstwa mogą się opierać na międzynarodowych, unijnych lub krajowych zasadach ramowych. Właściwe ujawnianie informacji niefinansowych stanowi kluczowy element umożliwiający zrównoważone finansowanie.

Dnia 28 października 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o powołaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania. Wpisuje się ona w realizację celu Komisji polegającego na opracowaniu nadrzędnej i kompleksowej strategii UE na rzecz zrównoważonego finansowania w ramach Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy proces przygotowywania wytycznych KE w zakresie raportowania niefinansowego.

27/2/2017 niewiążące wytyczne KE w sprawie raportowania niefinansowego 

27 lutego 2017 r. SEG przekazał Komisji Europejskiej uwagi do dokumentu roboczego dotyczącego „Niewiążących wytycznych dotyczących metodologii raportowania informacji niefinansowych, w tym niefinansowych kluczowych - ogólnych i sektorowych - wskaźników wyników”. Uwagi stanowią rozwinięcie opinii przekazanych KE przez przedstawiciela SEG podczas warsztatów konsultacyjnych w dniu 16 lutego 2017 r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas warsztatów, zakończona została ostatnia tura uzgodnień założeń dokumentu z interesariuszami, a KE zapowiedziała wydanie wytycznych w I półroczu 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem do KE

Pismo do KE

5/7/2017 Wytyczne opublikowane 

Komisja Europejska opublikowała niewiążące wytyczne na temat metodologii raportowania niefinansowego. Dokument powstał w wyniku niemal dwuletniego procesu konsultacyjnego, w którym aktywnie brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych reprezentujący polskich i europejskich emitentów zobowiązanych do raportowania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE implementowaną do polskiego prawa w ustawie o rachunkowości.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

20/2/2019 Konsultacje unijne dotyczące nowych wytycznych dotyczących zagadnień klimatycznych

Komisja Europejska opublikowała projekt nowych wytycznych dotyczących raportowania informacji związanych z zagadnieniami klimatycznymi. Nowe wytyczne nie zastąpią, a uzupełnią już obowiązujące wytyczne opublikowane w lipcu 2017 r. Zgodnie z intencją Komisji nowe wytyczne dot. spraw klimatu mają zostać opublikowane w czerwcu 2019 r. i będą dotyczyły raportów niefinansowych publikowanych przez spółki w kolejnych okresach raportowania. Zachęcamy do zapoznania się z projektem wytycznych oraz z raportem grupy ekspertów TEG, który był podstawą do stworzenia projektu wytycznych (raport dostępny tutaj).

Do 20 marca 2019 r. trwają publiczne konsultacje ww. projektu nowych wytycznych. Zachęcamy wszystkich emitentów do wzięcia w nich udziału (udział możliwy tutaj). Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na konsultacje. Prosimy o przekazywanie do SEG (w terminie do 18 marca 2019 r.) wszelkich Państwa uwag i opinii, które mogą nam posłużyć w sformułowaniu odpowiedzi na konsultacje na adres e-mail: regulacje@seg.org.pl.

18/3/2019 PROJEKT ODPOWIEDZI SEG NA KONSULTACJE

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało draft odpowiedzi na konsultacje KE w zakresie niewiążących wytycznych dot. klimatu. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem odpowiedzi SEG na dokument konsultacyjny i o wyrażenie ewentualnych uwag do niego w terminie do dnia 20 marca 2019r. do g. 12. pod adres e-mail regulacje@seg.org.pl.

Dokument konsultacyjny

Projekt odpowiedzi SEG

18/6/2019 opublikowano nowe wytyczne w zakresie raportowania niefinansowego dotyczące kwestii klimatu 

W dniu 18 czerwca 2019 r. opublikowane zostały nowe Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego. Wprawdzie formalnie nie są one wiążące, ale unijny organ nadzoru (ESMA) zaleca, aby krajowe organy nadzorcze dokonywały oceny raportów niefinansowych właśnie w oparciu o ten dokument. Rozbudowują one w bardzo istotny sposób wymogi raportowania i krąg podmiotów nim faktycznie objętych. Nowe Wytyczne przewidują nowe 23 ujawnienia podstawowe (tj. dotyczące wszystkich sektorów), 55 ujawnień sektorowych oraz 42 dodatkowe ujawnienia dla sektora finansowego. Wśród tych 23 ujawnień podstawowych na szczególną uwagę zasługują następujące:

  • Raportowanie emisji CO2e w ramach Scope 3, tj. w ramach całego łańcucha wartości (czyli od wydobycia surowców, poprzez produkcję, użytkowanie, aż po utylizację lub recykling końcowego produktu). Spowoduje to, że podmioty obecnie raportujące (czyli spółki duże) będą musiały w swych raportach ująć emisje na wcześniejszych etapach produkcji, wymuszając uzyskanie takich danych od swych dostawców, co z kolei wymusi pozyskanie takich danych od ich dostawców. W efekcie również małe przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do wyliczania emisji CO2e na potrzeby raportowania ich obiorców. Ponadto, ujawnienia w zakresie emisji CO2e mogą w bardzo istotny sposób wpłynąć na zmiany w popycie na poszczególne produkty, a w konsekwencji na ich komponenty, powodując całkowitą przebudowę całych łańcuchów dostaw.
  • Raportowanie przychodów i inwestycji w podziale na „zielone” i „brązowe”. Podział ten powinien zostać dokonany w oparciu o taksonomię Sustainable Finance szczegółowo definiującą wskaźniki, jakiego rodzaju działalność w danej branży może zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo.
  • Ujawnienie ryzyk klimatycznych. Emitenci powinni opisać wpływ ryzyk klimatycznych na model biznesowy, strategię i finansowanie spółki.
  • Opracowanie analiz scenariuszowych, tj. możliwości funkcjonowania spółki w zmienionych warunkach klimatycznych. Przynajmniej jedna z analiz powinna przewidywać ocieplenie klimatu o ponad 2 st. C i powinna opisywać odporność modelu biznesowego spółki na zmiany rynkowe z tym związane.
  • Opracowanie polityki klimatycznej spółki oraz przedstawienie, jakie zmiany zostały i zostaną dokonane w spółce w celu łagodzenia zmian klimatu.

 Zachęcamy do zapoznania z nowymi wytycznymi

1

2

3

4

5

Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się