Zmiana dyrektywy 2007/36/WE w zakresie praw akcjonariuszy oraz dyrektywy 2013/34/UE w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny i prawo spółek są niezbędne do zapewnienia dobrego zarządzania
i równowagi przedsiębiorstw w długim okresie, co ma duże znaczenie dla długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej. Mając na uwadze powyższe, w kwietniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po klknięciu na 1 z 5 etapów.

Aktualny etap: 
3

1

Etap 1: 

W kwietniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Wspomniane wnioski zostały przygotowane w następstwie planu działania z 2012 r. w sprawie prawa spółek i ładu korporacyjnego (IP/12/1340) oraz komunikatu w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej (IP/14/320).

Komunikat KE z 27.03.2014 IP/14/320

Komunikat KE z 25.03.2013 IP/12/1340

Komunikat KE z 09.04.2014

 Memo 13/280 dot. zielonej księgi

 

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Komisja przeprowadziła szereg konsultacji społecznych obejmujących różne zagadnienia, których dotyczy niniejszy wniosek. Z jednej strony odbyły się konsultacje w sprawie zielonej księgi dotyczącej ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz polityki wynagrodzeń z 2010 r. oraz zielonej księgi dotyczącej unijnych ram ładu korporacyjnego z 2011 r. Ponadto dwukrotnie przeprowadzono konsultacje w sprawie przepisów dotyczących pewności prawa w związku z posiadaniem papierów wartościowych i rozporządzaniem nimi, podczas których zajmowano się kwestiami dotyczącymi identyfikacji akcjonariuszy i skutecznej transgranicznej wymiany informacji, w tym głosowania, w całym łańcuchu inwestycyjnym. 

Służby Komisji prowadziły ponadto regularny, szeroko zakrojony dialog z zainteresowanymi stronami w trakcie całej procedury prowadzącej do opracowania niniejszego wniosku w sprawie zmiany. Analizując funkcjonowanie europejskich ram ładu korporacyjnego, Komisja korzystała z porad Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego. Ponadto Komisja przesłała kwestionariusz Grupie Ekspertów ds. Prawa Spółek złożonej z przedstawicieli państw członkowskich. Niektóre problemy związane z ładem korporacyjnym omówiono także w zielonej księdze dotyczącej długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej, która zainicjowała szeroko zakrojoną debatę na temat sposobów zapewniania finansowania długoterminowego oraz usprawnienia i dywersyfikacji systemu pośrednictwa finansowego na potrzeby inwestycji długoterminowych w Europie. 

Zainteresowane strony i respondenci zasadniczo opowiedzieli się za zwiększeniem przejrzystości w odniesieniu do wynagrodzeń zarządu oraz za przyznaniem akcjonariuszom prawa głosu w sprawie wynagrodzeń. Poparli oni również środki dotyczące monitorowania podmiotów zarządzających aktywami przez właścicieli aktywów, większej przejrzystości ze strony doradców inwestorów w związku z głosowaniem oraz wzmocnienia obowiązujących przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Zainteresowane strony i respondenci opowiedzieli się za ujawnianiem strategii głosowania i protokołów głosowania przez inwestorów instytucjonalnych. Ponadto zdecydowanie wezwali oni do zwiększenia wydajności inwestycji poprzez przekazywanie informacji oraz ułatwienie transgranicznego głosowania, czego warunkiem jest skuteczna komunikacja między pośrednikami oraz między pośrednikami a akcjonariuszami. Ponadto wyraźnie opowiedziano się za identyfikacją akcjonariuszy.

 

Ocena skutków regulacji

W przeprowadzonej przez służby Komisji ocenie skutków wskazano pięć głównych problemów:

  • niewystarczające zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami; 
  • niewystarczające powiązanie między wynagrodzeniem a wynikami dyrektorów; 
  • brak nadzoru akcjonariuszy nad transakcjami z podmiotami powiązanymi; 
  • niewystarczającą przejrzystość w przypadku doradców inwestorów w związku z głosowaniem; oraz 
  • trudności i koszty dla inwestorów związane z wykonywaniem praw wynikających z papierów wartościowych.

Komisja Europejska wskazała, że opisane niedociągnięcia prowadzą do nieoptymalnego ładu korporacyjnego i ryzyka podejmowania decyzji zarządczych, które są nieoptymalne lub nadmiernie ukierunkowane na perspektywę krótkoterminową, co powoduje utratę możliwości osiągnięcia lepszych wyników finansowych przez spółki notowane na rynku regulowanym i utratę możliwości dokonywania inwestycji transgranicznych. W celu rozwiązania każdego z przedstawionych problemów rozważono szereg wariantów, w tym brak zmiany polityki. 

2

Etap 2: 

Przegląd dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy

Zdaniem Komisji Europejskiej, wniosek w sprawie przeglądu obowiązującej obecnie dyrektywy 2007/36/EC - w sprawie praw akcjonariuszy - ma na celu uporanie się z wadami ładu korporacyjnego związanymi ze spółkami notowanymi na giełdzie, z ich zarządami, akcjonariuszami (inwestorami instytucjonalnymi i podmiotami zarządzającymi aktywami), pośrednikami oraz doradcami inwestorów w sprawie głosowania (tzn. firmami świadczącymi usługi na rzecz akcjonariuszy, zwłaszcza w kwestii głosowania.

Wnioskek 2014/0121 (COD) ws. zmiany dyrektyw pl

Wnioskek 2014/0121 (COD) ws. zmiany dyrektyw eng
Przedmiotowy wniosek Komisji zakłada zarówno:

  • ułatwienie akcjonariuszom korzystania z ich obecnych praw wobec spółek, jak i
  • rozszerzenie zakresu tych praw w razie potrzeby.

Pozwoliłoby to zapewnić większe zaangażowanie akcjonariuszy i ich większą kontrolę nad zarządem spółki, tak by działała ona zgodnie ze swoimi długoterminowymi interesami. Zdaniem Komisji Europejskiej bardziej długoterminowa perspektywa ma stwarzać lepsze warunki działania dla przedsiębiorstw notowanych na giełdzie i sprzyjać poprawie ich konkurencyjności. Główne elementy wniosku obejmują surowsze wymogi przejrzystości, którymi mają zostać objęci inwestorzy instytucjonalni i podmioty zarządzające aktywami odnośnie do ich polityki inwestowania i zaangażowania w spółki, w które inwestują, a także stworzenie ram, które mają ułatwić identyfikację akcjonariuszy, tak by mogli oni łatwiej korzystać z przysługujących im praw (np. prawa do głosowania), w szczególności w sytuacjach transgranicznych (44 % akcjonariuszy pochodzi z innego państwa członkowskiego UE lub z państwa trzeciego). Doradcy inwestorów w sprawie głosowania będą musieli również wykazać większą przejrzystość w zakresie metod przygotowywania zaleceń dotyczących głosowania oraz w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

W przedmiotowym wniosku znalazły się bardzo istotne postanowienia dotyczące wprowadzenia po raz pierwszy w Europie zasady „say on pay”.
W tym kontekście Komisja Europejska wskazała, iż w obowiązującym obecnie systemie brakuje dostatecznego powiązania między wynagrodzeniami kadry zarządzającej a jej wynikami, co niejednokrotnie prowadzi do niekorzystnych zachowań nastawionych na krótkoterminowe efekty. 

Przyjęcie wniosku zobowiązałyby się z koniecznością ujawniania przez spółki jasnych, porównywalnych i pełnych informacji na temat ich polityki płacowej i praktycznego jej zastosowania. Nie obowiązywałby żaden pułap wynagrodzeń na poziomie UE, ale każda spółka musiałaby poddawać swoją politykę płacową pod wiążące głosowanie akcjonariuszy. Polityka ta musiałaby obejmować maksymalny poziom wynagrodzenia kadry zarządzającej. Każde przedsiębiorstwo musiałoby wytłumaczyć, jak ta polityka przyczyniłaby się do długoterminowych interesów i równowagi spółki. Objaśnienia wymagałoby również, w jaki sposób, przy ustalaniu polityki płacowej, uwzględniono płace i warunki zatrudnienia pracowników spółki, w tym stosunek średniego wynagrodzenia pracowników do średniego wynagrodzenia członków kadry kierowniczej.

Zalecenie Komisji w sprawie jakości sprawozdań dotyczących ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”)

Zalecenie Komisji Europejskiej ma na celu rozszerzenie zakresu sprawozdań w zakresie zarządzania korporacyjnego przygotowywanych przez spółki notowane na giełdzie. Jak wskazane zostało w komunikacie, większość zasad dotyczących ładu korporacyjnego należy do tzw. miękkiego prawa i w związku z tym konieczne jest, aby dobrze działało podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”, zgodnie z którym przedsiębiorstwo, które zdecyduje się odstąpić od obowiązującego kodeksu ładu korporacyjnego musi podać powody, dla których to uczyniło. Podejście to zapewnia przedsiębiorstwom znaczny stopień elastyczności, gdyż zakłada ono, że w określonych przypadkach nieprzestrzeganie niektórych zaleceń mogłoby być lepsze dla interesów spółki niż stuprocentowa zgodność z kodeksem. Jednakże przedsiębiorstwa, które odstępują od obowiązującego kodeksu ładu korporacyjnego, często nie przedstawiają odpowiednich wyjaśnień, dlaczego to uczyniły, co utrudnia inwestorom podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych. W z wiązku z powyższym zalecenie Komisji ma na celu przedstawienie wytycznych spółkom notowanym na giełdzie, inwestorom i innymi zainteresowanym stronom w celu poprawy ogólnej jakości publikowanych przez spółki oświadczeń dotyczących ładu korporacyjnego.

Szczegółowe wyjasnienia wniosku

Zwiększenie zaangażowania inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami (szczegóły po kliknięciu)

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej artykuły 3f–3h mają zwiększyć przejrzystość w przypadku inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami. Na mocy tych artykułów powyższe podmioty będą miały obowiązek opracować politykę dotyczącą zaangażowania akcjonariuszy, co ma przyczynić się do sprawnego zarządzania faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami interesów w związku z zaangażowaniem akcjonariuszy. Podmioty te powinny co do zasady podawać do wiadomości publicznej informacje o swojej polityce dotyczącej zaangażowania akcjonariuszy, sposobie realizacji tej polityki oraz o jej wynikach. W przypadku gdy inwestorzy instytucjonalni lub podmioty zarządzające aktywami podejmą decyzję o nieopracowywaniu polityki dotyczącej zaangażowania akcjonariuszy lub o nieujawnianiu sposobu realizacji i wyników takiej polityki, wówczas muszą wyraźnie wyjaśnić i uzasadnić przyczyny podjęcia takiej decyzji. 

Zgodnie z wnioskiem inwestorzy instytucjonalni będą zobowiązani podawać do wiadomości publicznej informacje o tym, w jaki sposób ich strategia inwestycji kapitałowych jest powiązana z profilem i terminem zapadalności ich zobowiązań oraz w jaki sposób przyczynia się ona do średnio- i długoterminowych wyników uzyskanych z ich aktywów. W przypadku korzystania z usług podmiotu zarządzającego aktywami inwestor instytucjonalny będzie musiał podawać do wiadomości publicznej główne elementy ustaleń z podmiotem zarządzającym aktywami dotyczące szeregu istotnych elementów wymienionych w art. 3g. Jeżeli ustalenia z podmiotem zarządzającym aktywami nie obejmują takich elementów, inwestor instytucjonalny wyraźnie wyjaśni i uzasadni przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Podmioty zarządzające aktywami będą miały obowiązek co pół roku ujawniać inwestorom instytucjonalnym sposób, w jaki zapewniają zgodność swojej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z dokonanymi ustaleniami oraz w jaki strategia inwestycyjna i decyzje inwestycyjne przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych z aktywów inwestora instytucjonalnego. Ponadto podmioty zarządzające aktywami powinny co pół roku ujawniać inwestorowi instytucjonalnemu szereg istotnych elementów dotyczących realizacji ustaleń poczynionych z takim inwestorem instytucjonalnym. 

Wzmocnienie powiązania między wynagrodzeniem a wynikami dyrektorów (szczegóły po kliknięciu)

Zodnie z założeniami Komisji, przedmiotowy wniosek ma na celu jest zwiększenie przejrzystości w zakresie polityki wynagrodzeń i faktycznego wynagrodzenia przyznawanego dyrektorom oraz stworzenie ściślejszego powiązania między wynagrodzeniem a wynikami dyrektorów poprzez poprawę nadzoru akcjonariuszy nad wynagrodzeniem dyrektorów. We wniosku nie znalazły się postanowienia regulujące poziom wynagrodzenia, pozostawiając tym samym decyzje w tym zakresie w gestii spółek i ich akcjonariuszy. 

Na mocy art. 9a i 9b spółki notowane na rynku regulowanym będą miały obowiązek publikować szczegółowe i opracowane w formie przystępnej dla użytkownika informacje na temat swojej polityki wynagrodzeń i wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów, a na mocy art. 9b Komisja będzie uprawniona do określenia w akcie wykonawczym standardowej formy prezentacji niektórych z tych informacji. Jak doprecyzowano w art. 9a ust. 3 i art. 9b ust. 1, w polityce wynagrodzeń oraz w sprawozdaniu o wynagrodzeniach muszą być uwzględnione wszystkie świadczenia otrzymywane przez dyrektorów, niezależnie od ich formy. Zgodnie z tymi artykułami akcjonariusze otrzymują prawo do zatwierdzania polityki wynagrodzeń i głosowania w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach, w którym opisuje się sposób realizacji polityki wynagrodzeń w minionym roku. Sprawozdanie takie ułatwia zatem wykonywanie praw akcjonariuszy i zapewnia rozliczalność dyrektorów.

Komisja Europejska wskazała, iz truktury kierowania spółkami znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich. W państwach członkowskich z systemem dualistycznym rada nadzorcza odgrywa bardzo ważną rolę i jest odpowiedzialna za kwestie wynagrodzenia członków zarządu. Niniejszy wniosek nie ma wpływu na tę kluczową rolę rady nadzorczej w systemach dualistycznych. Rada nadzorcza w dalszym ciągu byłaby odpowiedzialna za opracowanie polityki wynagrodzeń, która byłaby następnie przedstawiana akcjonariuszom do zatwierdzenia. Co najważniejsze, to w dalszym ciągu rada nadzorcza, na podstawie polityki wynagrodzeń, podejmowałaby decyzje o faktycznie wypłacanym wynagrodzeniu. Wymóg głosowania akcjonariuszy zwiększy, zgodnie z ogólnymi celami wniosku, zaangażowanie akcjonariuszy, do czego będzie musiała dążyć rada nadzorcza i zarząd. 

Wzmocnienie nadzoru akcjonariuszy nad transakcjami z podmiotami powiązanymi (SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU)

Zgodnie z zaproponowanym przez Komisję nowym art. 9c w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości powyżej 5 % aktywów spółki lub transakcji, które mogą mieć znaczny wpływ na zyski lub obroty, spółki notowane na rynku regulowanym bedą miały obowiązek przedłożyć takie transakcje do zatwierdzenia przez akcjonariuszy i nie mogą bezwarunkowo zawrzeć takiej transakcji bez zatwierdzenia przez akcjonariuszy. W przypadku mniejszych transakcji z podmiotami powiązanymi, o wartości powyżej 1 % aktywów danej spółki, spółki notowane na rynku regulowanym podają takie transakcje do wiadomości publicznej w momencie zawarcia transakcji, dołączając do ogłoszenia sprawozdanie sporządzone przez niezależną osobę trzecią zawierające ocenę, czy transakcja jest zawierana na warunkach rynkowych i czy jest uczciwa i rozsądna z punktu widzenia akcjonariuszy. Aby uwzględniać zasadniczo tylko te transakcje, które mogłyby być najbardziej szkodliwe dla akcjonariuszy mniejszościowych oraz w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia transakcji zawartych między spółką a członkami grupy kapitałowej, w których spółka notowana na rynku regulowanym posiada wszystkie udziały. Z tego samego względu państwa członkowskie powinny mieć również możliwość zezwolenia spółkom na wystąpienie o uprzednie zatwierdzenie przez akcjonariuszy niektórych ściśle określonych rodzajów powtarzających się transakcji o wartości przekraczającej 5 % aktywów, a także na wystąpienie do akcjonariuszy o uprzednie zwolnienie z obowiązku przedstawienia sprawozdania sporządzonego przez niezależną osobę trzecią w przypadku powtarzających siętransakcji o wartości przekraczającej 1 % aktywów, z zastrzeżeniem pewnych warunków. 

Zwiększenie przejrzystości w przypadku doradców inwestorów w związku z głosowaniem (SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU)

Zaproponowany przez Komisję nowy artykuł 3i zawiera wymóg, aby doradcy inwestorów w związku z głosowaniem przyjęli i wdrożyli odpowiednie środki w celu zapewnienia, by ich rekomendacje dotyczące głosowania były trafne i wiarygodne, były oparte na dogłębnej analizie wszystkich dostępnych im informacji oraz aby na ich przygotowanie nie miały wpływu istniejące lub potencjalne konflikty interesów lub relacje biznesowe. Zgodnie z tym artykułem doradcy inwestorów w związku z głosowaniem mają obowiązek podawać do wiadomości publicznej określone kluczowe informacje związane z przygotowywaniem przez nich rekomendacji dotyczących głosowania oraz informować swoich klientów i zainteresowane spółki notowane na rynku regulowanym o wszystkich faktycznych lub potencjalnych konfliktach interesów lub relacjach biznesowych, które mogą mieć wpływ na przygotowanie rekomendacji dotyczących głosowania. 

Ułatwienie inwestorom wykonywania praw wynikających z papierów wartościowych (SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU)

Nowy artukuł 3a nakłada się na państwa członkowskie wymóg zapewnienia, by pośrednicy oferowali spółkom notowanym na rynku regulowanym możliwość identyfikacji ich akcjonariuszy. Na wniosek takiej spółki pośrednicy powinni bezzwłocznie przekazać nazwę lub nazwisko i dane kontaktowe akcjonariuszy. Jeżeli łańcuch rachunków papierów wartościowych obejmuje więcej niż jednego pośrednika, pośrednicy tacy bezzwłocznie przekazują sobie wniosek spółki oraz tożsamość i dane kontaktowe akcjonariuszy. W przypadku osób prawnych należy również przekazać ich niepowtarzalny identyfikator, o ile jest dostępny. Taki identyfikator umożliwia identyfikację osoby prawnej na podstawie numeru, który jest niepowtarzalny na szczeblu UE. W celu zapewnienia spójnych i porównywalnych danych na szczeblu międzynarodowym Rada Stabilności Finansowej zaproponowała identyfikator podmiotu prawnego, który został następnie zatwierdzony przez grupę G-20. Jest to niezbędny element tego przedsięwzięcia, ułatwiający wyszukiwanie spółek w sytuacjach transgranicznych dzięki scentralizowanemu wyszukiwaniu za pomocą systemów elektronicznych. Rozporządzenie w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniające dyrektywę 98/26/WE zapewni rejestrowanie akcji spółek notowanych na rynku regulowanym w formie zapisu księgowego. W celu maksymalnej ochrony danych osobowych akcjonariuszy pośrednicy powinni ich informować o tym, że ich nazwa lub nazwisko i dane kontaktowe mogą zostać przekazane do celów identyfikacji, przy czym informacje takie nie mogą zostać wykorzystane do żadnego innego celu niż ułatwienie wykonywania praw akcjonariusza. Ponadto akcjonariusze będą mogli sprostować lub usunąć wszelkie niekompletne lub nieprawidłowe dane, informacje zaś nie powinny być przechowywane przez okres dłuższy niż 24 miesiące. 

Nowy artykuł 3b stanowi, że jeżeli spółka notowana na rynku regulowanym podejmie decyzję, że nie będzie kontaktować się ze swoimi akcjonariuszami bezpośrednio, odpowiednie informacje przekazuje im pośrednik. Spółki notowane na rynku regulowanym mają obowiązek przekazywać i dostarczać pośrednikowi informacje dotyczące wykonywania praw wynikających z akcji w sposób znormalizowany i terminowy. Jeżeli łańcuch rachunków papierów wartościowych obejmuje więcej niż jednego pośrednika, pośrednicy tacy bezzwłocznie przekazują sobie informacje, o których mowa w ust. 1 i 3. 

W art. 3c nakłada się wymóg, aby pośrednicy ułatwiali akcjonariuszowi wykonywanie praw, w tym prawa do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach i prawa głosu podczas takich zgromadzeń, oraz aby spółki potwierdzały głosy oddane na walnych zgromadzeniach przez akcjonariuszy lub w ich imieniu. W przypadku gdy głos oddaje pośrednik, wówczas przekazuje on potwierdzenie głosowania akcjonariuszowi. W art. 3a–3c nadaje się Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego systemu identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy. 

3

Etap 3: 

Działalność SEG w ramach EuropeanIssuers

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na poziomie Unii Europejskiej związana jest z aktywnością w ramach EuropeanIssuers. W ramach prac tej organizacji prowadozne są działania zmierzające między innymi do przygotowywania wspólnego stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.  

W odniesieniu do przedmiotowego wniosku Komisji Europejskiej wramach prac EuropeanIssuers przygotowane zostały 4 stanowiska:

1)  Europeanissuers' position on the revision of the shareholder rights' directive and on therecomendation on "complain or explain" - z 27.03.2014 dokument

 2)  Europeanissuers' position - Shareholder Rights Directive: Renumeration - z 20.05.2014 - odnoszące się do postanowień dotyczacyh wynagrodzeń, a konkretnie wprowadzenia zasady „say on pay”

dokument

3) Europeanissuers' position - Shareholder Rights Directive: Related party transactions - z 20.05.2014 

dokument

4) Europeanissuers' position - Shareholder identification and cross-border voting - z 27.05.2014

dokument

Uwagi SEG do projektu stanowksa RP ws. przedmiotowego wniosku Komisji Europejskiej

Na prośbę przedstawiciela Ministerstwa Finansów, dnia 30.04.2014 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało pismo zawierające zestawienie uwag odmoszących się do przedmiotowego wniosku Komisji.

Uwagi SEG z 30.04.2014

Po zebraniu uwag od wszytskich zainteresowanych podmitów, w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE, Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Narodowym Bankiem Polskim oraz Komisją Nadzoru Finansowego, przygotowało projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej ws.przedmiotowego wniosku Komisji. 

Projekt stanowiska RP z 14.05.2014

W projekcie stanowiska przygotowanym przez Ministerstwo Finansów nie zostały jednak uwzględnione niektóre uwagi zgłoszone przez SEG w piśmie z dnia
30.04.2014 r. Pominięta została m.in. niezwykle istotna uwaga SEG odnosząca się do art. 9a ust. 1, z którego wynika, że:

,,Państwa członkowskie zapewniają, by akcjonariusze posiadali prawo głosu w sprawie polityki wynagrodzeń w odniesieniu do dyrektorów. Spółki wypłacają wynagrodzenie swoim dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń zatwierdzonych przez akcjonariuszy. Politykę przedkłada się do zatwierdzenia akcjonariuszom co najmniej raz na trzy lata."  

W związku z powyższym dnia 16.05.2014 r. SEG sformułował kolejne pismo zawierające uwagi do projektu stanowiska, w którym ponownie wskazano, iż zapis warunkujący wypłacanie wynagrodzenia dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń zatwierdzoną przez akcjonariuszy może spowodować istotny paraliż działania spółki w sytuacji, gdy akcjonariusze nie dojdąd o porozumieniwa zakresie uchwalenia piarzedmiotowej polityki.

Uwagi SEG do projektu stanowiska z 16.05.2014

 

Dalsze prace nad projektem regulacji

Po zebraniu oficjalnych stanowisk wszytskich Państw Członkowskich UE, aktualnie w Parlamencie Europejskim prowadzone są dalsze prace nad przedmiotowym projektem. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych na bieżąco monitoruje działania instytucji unijnych odnoszące się do przedmiotowego porojektu oraz podejmuje działania w ramach organizacji EuropeanIssuers. 

 

 

4

5

Ostatnia aktualizacja 26/09/2018
Podziel Się