Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Działania dotyczące usuwania barier regulacyjnych dla małych i średnich spółek

OBOWIĄZUJE

W listopadzie 2017 r. zostały zapoczątkowane prace nad usuwaniem barier regulacyjnych dla małych i średnich spółek. Działania te prowadzone są na forum Komisji Europejskiej. Skutkiem prac ma być złożenie przez KR w 2018 r. wniosku legislacyjnego KE dot. zmian w rozporządzeniu MAR.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 11 grudnia 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115. Rozporządzenie to wprowadza m.in. zmiany do Rozporządzenia MAR, zainicjowane przez SEG.

Dla emitentów najistotniejsze zmiany dotyczą nowych zasad prowadzenia list insiderów,  publikacji przez emitentów raportów o transakcjach menadżerów oraz ułatwień dla emitentów z rynku rozwoju MŚP (NewConnect i ASO Catalyst), 

W art. 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MAR następuje zamiana spójników „lub” na „i” co powoduje, że przesądzone zostaje, iż oprócz emitenta listy insiderów będą prowadziły oddzielne wszystkie podmioty współpracujące z emitentem przy zdarzeniu będącym informacją poufną (kancelarie prawne, firmy doradcze, biegli rewidenci, etc.). Zmiana spowodowana była różnym rozumieniem tego przepisu w poszczególnych krajach – jako SEG zwróciliśmy na to uwagę po rozpoczęciu obowiązywania MAR i w rezultacie nasza brukselska organizacja EuropeanIssuers zwróciła się do ESMA z prośbą o wskazanie jednolitej interpretacji, której rezultatem był Q&A ESMA nr 10.1. stanowiący, że podmioty współpracujące z emitentem powinny prowadzić oddzielnie swoje listy insiderów. Jednak KNF w praktyce nadzorczej stosowała literalną wykładnię tego przepisu, o czym może świadczyć fakt, że o takie listy zwracał się jedynie do emitenta. Zmiana ta jednoznacznie ograniczy zakres działań emitenta związanych z prowadzeniem list dostępu.

W art. 19 następuje zmiana terminu publikacji przez emitenta notyfikacji otrzymanych w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Obecnie zarówno osoba dokonująca notyfikacji jak i emitent mają tali sam termin na wykonanie swojego obowiązku – 3 dni robocze od zawarcia transakcji. Po zmianie emitent będzie zobowiązany do przesłania raportu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania notyfikacji. Zmiana ta nie tylko ułatwi emitentom dokonywanie notyfikacji transakcji menedżerów i osób z nimi związanych, ale także jest pierwszym krokiem w kierunku formalnej rezygnacji z obowiązku prowadzenia list osób blisko związanych – wszak w ciągu 2 dni roboczych emitent będzie miał możliwość weryfikacji notyfikacji o transakcji bez konieczności istnienia takiej listy.

Dla emitentów z rynku rozwoju MŚP (na rynku polskim oznacza to spółki z NewConnect) zmienia się procedura postępowania przy opóźnieniu informacji poufnych. Emitent taki przesyłać będzie do KNF wyjaśnienia dot. opóźnienia informacji poufnej jedynie na żądanie tego organu a nie obligatoryjnie jak obecnie, w każdym przypadku opóźnienia.

Dla emitentów z rynku rozwoju MŚP zmienia się również procedura prowadzenia list insiderów. Zmiana polega na usunięciu przepisu, który zwalniał pod pewnymi warunkami takich emitentów z obowiązku prowadzenia listy insiderów. Wprowadzono natomiast ułatwienie polegające na tym, że listy insiderów takich emitentów mogą się ograniczać jedynie do osób mających stały dostęp do informacji poufnych.

Wskazane zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

Pełna treść Rozporządzenia 2019/2115 znajduje się tutaj

Pytania i odpowiedzi w zakresie list insiderów

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystąpiło do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie stanowiska w przedmiocie list insiderów. Zapraszamy do zapoznania z materiałem dostępnym poniżej.

Q&A Nowa lista insiderów

ODPOWIEDŹ SEG NA ANKIETĘ KE DOTYCZĄCĄ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

SEG mając na uwadze konieczność dokonywania działań mających na celu wsparcie małych i średnich spółek ułatwiających im funkcjonowanie na rynkach europejskich zabrało głos w ankiecie przeprowadzonej w Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SEG dotyczącym bieżącej sytuacji regulacyjnej tych spółek oraz sugestii dotyczących zmiany sytuacji regulacyjnej.

Odpowiedź SEG na ankietę SME listing

TWORZENIE SME GROWTH MARKETS

Powstające w ostatnich latach regulacje UE dotyczące rynku kapitałowego miały na celu osiągnięcie maksymalnej harmonizacji, czego rezultatem było tworzenie przepisów całkowicie nieprzystających do realiów małych rynków. Prowadzone od kilku lat działania SEG przyniosły skutek w postaci włączenia bardzo istotnych dla polskiego rynku zagadnień do prac nad ułatwieniem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności zwróciliśmy uwagę na niedostosowanie wielu wymogów MAR do małych rynków i małych spółek. Wskazaliśmy na koszty z nimi związane oraz na brak realnych korzyści dla inwestorów. W konsekwencji do dokumentu konsultacyjnego Komisji Europejskiej włączonych zostało wiele postulowanych przez SEG zagadnień, co daje szansę na opracowanie regulacji lepiej dostosowanych do warunków mniejszych rynków. Obecnie trwa faza konsultacji – zachęcamy do aktywnego udziału indywidualnego do dnia 26.02.2018 r. (dokument konsultacyjny) lub do zgłoszenia uwag do projektu odpowiedzi opracowanej przez SEG do dnia 22.02.2018 r. pod adres: regulacje@seg.org.pl.

Projekt odpowiedzi opracowanej przez SEG

DOKUMENT KONSULTACYJNY KE

Zachęcamy wszystkich emitentów zainteresowanych budowaniem środowiska regulacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw do zgłaszania swoich uwag do dokumentu Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2017 r. Konsultacje mają na celu dać odpowiedź na pytanie, czy nowe regulacje prawne są w stanie ułatwić dostęp do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na Państwa uwagi do zamieszczonego poniżej dokumentu czekamy do 15 lutego 2018 r. pod adresem regulacje@seg.org.pl.

Dokument konsultacyjny
 Komisji Europejskiej 

Udział w warsztatach konsultacyjnych w KE

28 listopada 2017 r. Piotr Biernacki, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uczestniczył w warsztatach konsultacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską (DG FISMA - Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) dotyczących barier regulacyjnych ciążących na małych i średnich spółkach. W trakcie warsztatów, poza omówieniem szeregu wyzwań przedstawionych przez przedstawicieli DG FISMA, przedstawiciel SEG przedstawił stan implementacji Rozporządzenia MAR w Polsce, główne wyzwania, na które napotkały polskie spółki notowane na rynku regulowanym i alternatywnym oraz zgłosił szereg propozycji regulacyjnych, które powinny przyczynić się do zmniejszenia obciążeń spółek. SEG będzie uczestniczył w kolejnych etapach prac pre-legislacyjnych, których skutkiem ma być złożenie przez KE w 2018 roku wniosku legislacyjnego KE dot. zmian w Rozporządzeniu MAR.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem warsztatów!

Podsumowanie warsztatów 28.11.2018 r.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu