Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Oferta publiczna
Zasady przeprowadzania ofert publicznych na terytorium RP regulowane są zarówno przez Rozporządzenie prospektowe, jak i rozdział 2 ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem prospektowym ofertą publiczną jest każdy komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych w celu umożliwienia inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych. Wynika z tego, że nie stanowi oferty publicznej jedynie oferta skierowana do 1 inwestora.

Stosowane od 2019 r. Rozporządzenie Prospektowe zachowało zasadę, iż oferta publiczna oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wymagają sporządzenia, zatwierdzenia i rozpowszechnienia prospektu (obowiązek prospektowy). Rozporządzenie to przewiduje jednak liczne wyjątki od tej zasady. W określonych przypadkach możliwe jest zwolnienie się z tego obowiązku pod warunkiem udostępnienia innego niż prospekt dokumentu informacyjnego, a nawet dokonanie oferty publicznej bez obowiązkowego sporządzenia jakiegokolwiek dokumentu.

W ramach swobody pozostawionej państwom członkowskim, w ustawie o ofercie publicznej wskazano, że oferty, w wyniku których wpływy, wraz z tymi z ostatnich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 100 tys. EUR, lecz mniej niż 1,0 mln EUR, nie wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego a jedynie sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie. Natomiast oferty, w wyniku których wpływy, wraz z tymi z ostatnich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 1 mln EUR, lecz mniej niż 2,5 mln EUR, wymagają sporządzenia i publikacji memorandum informacyjnego. W obu tych przypadkach nie jest wymagane zatwierdzanie tych dokumentów przez KNF.

Ustawa o ofercie publicznej wprowadza również kilka regulacji nie wynikających z Rozporządzenia prospektowego. Wśród nich należy wskazać ofertę dla współdziałających podmiotów, która nie jest ofertą publiczna, czy też  przepisy dotyczące tzw. ofert kroczących i ofert z potrąceniem wierzytelności. 

Ustawa o ofercie publicznej
29.07.2005
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129
14.06.2017
Konferencja Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie?
20.02.2019
Konferencja Obligacje jako źródło finansowania
04.03.2020
Webinarium "Dostępne możliwości finansowania przedsiębiorstw w świetle niedawnych zmian prawnych"
17.06.2020
Cykl webinariów e-KPS: Finansowanie poprzez emisję obligacji
09.03.2021
Q&A z Webinarium "Dostępne możliwości finansowania przedsiębiorstw w świetle niedawnych zmian prawnych"
17.06.2020
Oferty publiczne i prospekty
03.03.2022

Szybkie menu