Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Recovery prospectus

OBOWIĄZUJE

Recovery prospectus

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Capital Markets Recovery Package  został zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę 16 lutego 2021 r. przybierając nazwę Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/337 zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 (dalej: Rozporządzenie). Najważniejsza zmiana rozporządzenia prospektowego polegała na wprowadzeniu tzw. EU Recovery Prospectus.

EU Recovery Prospectus ma za zadanie:

  • ułatwienie emitentom pozyskania nowego kapitału wskutek uproszczenia procesu przeprowadzania wtórnej emisji akcji,
  • skrócenie długości prospektu i uczynienie jego treści bardziej czytelną dla potencjalnych inwestorów,
  • uproszczenie trybu zatwierdzania prospektu przez właściwe organy krajowe.

EU Recovery Prospectus może mieć maksymalnie do 30 stron i zawierać wyłącznie najważniejsze informacje o emitencie i samej emisji, włączając w to dane na temat czynników ryzyka. Podsumowanie takiego prospektu sporządza się w formie krótkiego dokumentu napisanego w sposób zwięzły, o maksymalnej długości 2 stron w formacie A4 po wydrukowaniu oraz nie może zawierać odniesień do innych części prospektu ani informacji włączanych przez odniesienie. 

EU Recovery Prospectus może być sporządzony: 

1. zarówno w przypadku oferty publicznej akcji jak i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym,

2. przez: 

  • emitentów, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy którzy emitują akcje tożsame z tymi, które zostały już wcześniej wyemitowane, lub
  • emitentów, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy, pod warunkiem że w odniesieniu do oferty tych akcji opublikowano prospekt, i którzy emitują akcje tożsame z tymi, które zostały już wcześniej wyemitowane oraz oferujących akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy,
  • oferujących akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy.

3. pod warunkiem że w dniu jego zatwierdzenia suma akcji, które mają być oferowane, oraz akcji już zaoferowanych na podstawie prospektu UE na rzecz odbudowy przez okres 12 miesięcy, jeżeli istnieją, stanowi nie więcej niż 150 % liczby akcji już dopuszczonych do obrotu odpowiednio na rynku regulowanym lub na rynku rozwoju MŚP.

Termin na zatwierdzenie przez organ nadzoru (u nas KNF) EU Recovery Prospectus został skrócony z 10 do 7 dni roboczych. Emitent zamierzający przedłożyć do zatwierdzenia taki prospekt jest zobowiązany do powiadomienia organu nadzoru o swoim zamiarze na 5 dni roboczych przed przedłożeniem wniosku o zatwierdzenie.

Z Rozporządzeniem można zapoznać się TUTAJ.

W dniu 19 listopada 2020 r. Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt sprawozdania dotyczącego Capital Markets Recovery Package i przedłożyła go na posiedzeniu plenarnym. W tym samym dniu w komisji  została podjęta decyzja o otwarciu negocjacji międzyinstytucjonalnych. Decyzja ta została przyjęta na posiedzeniu plenarnym 25 listopada 2020 r.

W dniu 16 grudnia 2020 r., po spotkaniach trójstronnych, Komitet Stałych Przedstawicieli uzgodnił teksty kompromisowe. Kompromis obejmował poprawkę do dyrektywy Transparency, która dawała państwom członkowskim możliwość odroczenia o jeden rok wymogu sporządzania przez spółki giełdowe wszystkich rocznych sprawozdań finansowych formacie ESEF. W dniu 14 stycznia 2021 r. Komisja ECON Parlamentu Europejskiego zatwierdziła tekst uzgodniony podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych.

W dniu 11 lutego 2021 r. odbyło się w Parlamencie Europejskim pierwsze czytanie projektu Capital Markets Recovery Package, podczas którego Parlament Europejski wydał stanowisko dotyczące projektu wnosząc do niego poprawki. Rada Europy zatwierdziła dokument w pierwszym czytaniu w dniu 15 lutego 2021 r. 


W dniu 24 lipca 2020 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznym rozpoczął proces opiniowania projektu Capital Markets Recovery Package. Ostateczna opinia w zakresie tego projektu została wydana 29 października 2020 r. i w większości odnosi się pozytywnie do proponowanych zmian.

Z opinią można zapoznać się TUTAJ.

 


W ramach działań na rzecz przywrócenia ożywienia gospodarczego w UE w dniu 24 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet legislacyjny w odniesieniu do rynków kapitałowych ‒ Capital Markets Recovery Package, którego celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom dotkniętym pandemią COVID-19 pozyskiwanie finansowania na rynkach publicznych. W ramach pakietu przewiduje się wprowadzenie zmian w czterech aktach prawnych: rozporządzeniu prospektowym, MiFID II, rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz rozporządzeniu CRR w odniesieniu do sekurytyzacji. Zaproponowane zmiany mają wspierać europejskie przedsiębiorstwa w wychodzeniu z kryzysu przez ułatwienie procesu inwestycyjnego, umożliwienie szybkiego dokapitalizowania przedsiębiorstw oraz zwiększenie zdolności banków do udzielania finansowania. 

Celem zmian zaproponowanych przez KE w rozporządzeniu prospektowym jest umożliwienie przedsiębiorstwom dostępu do nowego finansowania w krótkim czasie przez uproszczenie procedury pozyskiwania kapitału przez emitentów. KE zaproponowała stworzenie nowego rodzaju skróconego prospektu emisyjnego ‒ Prospektu UE na rzecz odbudowy (EU Recovery Prospectus). Ma on być łatwy do sporządzenia przez emitentów, czytelny dla inwestorów oraz łatwy do przeanalizowania przez właściwe organy krajowe. Nowy rodzaj prospektu będzie dostępny tylko dla emitentów, których akcje są już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na tzw. rynkach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez co najmniej 18 miesięcy, a jego objętość nie może przekroczyć 30 stron. Nowe przepisy doprecyzowują również terminy oraz rodzaj inwestorów, z którymi pośrednicy finansowi (tj. banki komercyjne lub banki inwestycyjne) powinni się kontaktować po opublikowaniu suplementów do prospektu emisyjnego. 

Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ


Data aktualizacji: 2022-09-30

Zobacz również:

Szybkie menu