Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Raportowanie ESEF

European Single Electronic Format (ESEF) to obligatoryjny format raportów rocznych sporządzanych przez emitentów giełdowych wprowadzony Dyrektywą Transparency oraz rozporządzeniem delegowanym KE 2018/815. 

Celem wprowadzenia ESEF była cyfryzacja informacji finansowych przekazywanych przez emitentów giełdowych w sposób zapewniający ich czytelność w przeglądarkach internetowych oraz odczyt maszynowy przez wyspecjalizowane oprogramowanie informatyczne. 

Zgodnie ESEF emitent ma obowiązek:

  • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowe w formacie XHTML, 
  • znakowania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych  przy użyciu znaczników XBRL zdefiniowanych w Taksonomii ESEF lub dodanych na poziomie spółki.

Taksonomia ESEF została opracowane przez ESMA i opiera się ona na taksonomii MSSF zapewniającej emitentom hierarchiczną strukturę, którą można wykorzystać do klasyfikacji informacji finansowych. 

Wprowadzenie ESEF zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszym emitenci stosują znaczniki XBRL w zakresie głównych elementów rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z przepływów pieniężnych, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz podstawowych informacji o emitencie i jego grupie. W drugim będą obowiązywać dodatkowo blokowe znaczniki XBRL w zakresie informacji dodatkowej (not objaśniających).

Pierwszy etap miał pierwotnie obowiązywać od raportów rocznych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. W związku z pandemią COVID-19 prawodawca unijny umożliwił jednak państwom członkowskim odroczenie tego obowiązku o rok. Ustawodawca polski skorzystał z tej możliwości, przy czy proces legislacyjny trwał do 14 kwietnia 2021 r. Drugi etap ma natomiast obowiązywać od raportów rocznych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2022 r.


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE
22.10.2013
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/815
17.12.2018
Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
25.02.2021
ESMA ESEF TAXONOMY 2020
04.07.2021
Konferencja Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?
10.04.2019
Webinarium „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” (tylko transmisja online)
25.03.2020
Webinarium "Przygotowanie emitentów do raportowania ESEF w formacie iXBRL"
18.06.2020
Webinarium "Wdrażanie iXBRL w spółkach giełdowych"
30.09.2020
Webinarium "Sprawne raportowanie ESEF"
27.10.2020
Webinarium "Tagowanie sprawozdań finansowych na potrzeby ESEF"
03.11.2020
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: iXBRL
02.02.2021
Cykl webinariów e-KRI: Raportowanie ESEF - dotychczasowe doświadczenia i wskazówki na lata kolejne
15.06.2021
Q&A z Webinarium „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” (tylko transmisja online)
25.03.2020
Q&A z Webinarium "Przygotowanie emitentów do raportowania ESEF w formacie iXBRL"
18.06.2020
Q&A z Webinarium "Wdrażanie iXBRL w spółkach giełdowych"
30.09.2020
Q&A z Webinarium "Sprawne raportowanie ESEF"
27.10.2020
Q&A z Webinarium "Tagowanie sprawozdań finansowych na potrzeby ESEF"
03.11.2020
SEG Q&A dotyczące możliwego przesunięcia ESEF - stan na 11.02.21 r.
02.02.2021
Komunikat KNF w sprawie testów ESPI
04.03.2022
Podręcznik ESEF wydany przez ESMA
09.07.2020
Komunikat MF i UKNF w sprawie odroczenia obowiązku stosowania ESEF
15.12.2020
Komunikat UKNF w sprawie statusu prawnego odroczenia obowiązku stosowania ESEF
19.02.2021

Szybkie menu