Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

MF przedstawiło projekt ustawy transponującej dyrektywę CSRD

Data publikacji: 2024-04-19

W dniu 19 kwietnia br. Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji publicznych projekt ustawy transponującej dyrektywę ws. sprawozdawczości o zrównoważonym rozwoju (CSRD) do polskiego porządku prawnego. Treść projektu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny pod numerem UC14.

Projekt zawiera zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowo dołączone jest także uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji. 

Organizacje, które zgodnie z przepisami otrzymały pismo MF ws. tych konsultacji, mają 30 dni na przekazanie opinii do projektu tej ustawy. 

W ramach wypracowania opinii SEG ws. projektu transponującego CSRD do polskich przepisów zachęcamy wszystkich zainteresowanych emitentów do przekazywania uwag do SEG (regulacje@seg.org.pl) w terminie do 14 maja br.

Z treści projektu implementacji dyrektywy CSRD wynika, iż MF zaproponowało skorzystanie z następujących opcji:
  • Opcja dla jednostek raportujących pominięcia informacji będących przedmiotem oczekiwanych zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji
  • Opcja dla jednostek zobowiązanych do posiadania komitetu audytu powierzenia nowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju - zamiast co do zasady komitetowi audytu - radzie nadzorczej lub innemu wyznaczonemu komitetowi lub organowi
  • Opcja przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłego rewidenta innego niż badający sprawozdanie finansowe jednostki
MF proponuje nie korzystać z opcji przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez niezależnych dostawców usług atestacyjnych.
Dodatkowo – korzystając z opcji w CSRD – MF proponuje, aby przepisy dotyczące obowiązku sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dotyczyły BGK, natomiast nie dotyczyły spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (częściowe skorzystanie z opcji zwolnienia określonych jednostek z obowiązku sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju).
Ponadto Polska nie skorzysta z opcji zawartych w CSRD, które są powiązane z innymi, bazowymi opcjami zawartymi w dyrektywie ws. rachunkowości oraz dyrektywie ws. audytu, ponieważ jest to skutek braku skorzystania z tych pierwotnych/bazowych opcji.

Data aktualizacji: 2024-04-19

Szybkie menu