Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie konieczności sporządzania sprawozdań półrocznych i kwartalnych w formacie ESEF

Data publikacji: 2021-10-21

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych skierowało do Ministerstwa Finansów pismo dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. W ocenie SEG, z proponowanego brzmienia projektu ustawy nie wynika jednoznacznie, że obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności w formacie ESEF odnosi się jedynie do raportów rocznych (czego wymaga  rozporządzenie 2019/815) i może być w drodze interpretacji rozciągnięty również na raporty śródroczne. W związku z powyższym SEG zwróciło się do Ministerstwa Finansów o podjęcie w kolejnych etapach prac legislacyjnych procedowanego projektu stosownych kroków mających na celu jednoznaczne przesądzenie, że obowiązek sporządzania w formacie ESEF dotyczy jedynie raportów rocznych lub, po przyjęciu ustawy w proponowanym brzmieniu, o wydanie stanowiska o braku konieczności stosowania takiego obowiązku do raportów kwartalnych i półrocznych. W odpowiedzi z dnia 15 października 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło argumentację wskazującą, iż obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności w formacie ESEF odnosi się jedynie do raportów rocznych. Interpretacja ta ma zostać zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa. 

Pełna treść pisma znajduje się poniżej.

Ponadto, w związku z deklaracją opracowania pytań i odpowiedzi odnoszących się do nowelizacji ustawy o rachunkowości i zamieszczenia ich na stronie internetowej Ministerstwa, SEG zgłosiło gotowość współpracy w ich przygotowaniu. Mając na uwadze powyższe, prosimy o kierowanie na adres regulacje@seg.org.pl wszelkich pytań i wątpliwości w zakresie stosowania regulacji zawartych w procedowanym obecnie projekcie ustawy. Zostaną one w sposób zanonimizowany przekazane do Ministerstwa Finansów i posłużą do przygotowania i umieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa deklarowanych pytań i odpowiedzi.

O projekcie ustawy możecie Państwo przeczytać TUTAJ.


Data aktualizacji: 2021-10-22

Szybkie menu