Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Podatek od transakcji finansowych (FTT)

OBOWIĄZUJE

Projekt Rady UE w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (Financial Transactions Tax – FTT)

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych uczestniczy w konsultacjach projektowanej na poziomie Komisji Europejskiej regulacji dotyczącą podatku od transakcji finansowych (FTT). W tym zakresie w dniu 27 listopada br. SEG przekazało Ministerstwu Finansów pismo zawierające szczegółowe uwagi do przedstawionego do konsultacji projektu dyrektywy.


Mając na względzie interesy środowiska emitentów, którego Stowarzyszenie jest reprezentantem, SEG zwróciło uwagę na związane z wprowadzeniem przedmiotowej regulacji ryzyka:

  • wprowadzenie podatku FTT może wywrzeć bardzo negatywny wpływ na płynność obrotu instrumentami finansowymi na rynku regulowanym i w znaczący sposób utrudnić emitentom pozyskiwanie finansowania, zarówno ze względu na zmniejszenie zainteresowania inwestycjami na tym rynku ze strony inwestorów indywidualnych, jak i w wyniku odpływu zagranicznego kapitału finansowego;
  • wyraźny brak efektywności podatku FTT w realizacji stawianych przed nim założeń - niebezpieczną konsekwencją przyjęcia podatku FTT jest ryzyko drastycznego spadku zainteresowania inwestorów zawieraniem transakcji zawierających się w obszarze objętym obowiązkiem podatkowym.  Doświadczenia krajów, w których podatek FTT funkcjonuje bądź funkcjonował pokazują, że jego skutkiem jest nie tylko brak spodziewanych efektów w wymiarze wpływów do budżetu państwa, ale przede wszystkim spadek wielkości obrotów na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma Stowarzyszenia.

Pismo SEG

Celem Stowarzyszenia w toku prac nad przedmiotowym projektem unijnej regulacji, jest uniknięcie lub co najmniej zniwelowanie ryzyka zwiększenia kosztów transakcji spowodowanego ich opodatkowaniem, a w konsekwencji osłabienia zainteresowania inwestorów ich zawieraniem i doprowadzenia tym samym do znacznego ograniczenia ich wolumenu i obniżenia konkurencyjności rynku.

 

Podatnik FTT

Według założeń projektowanej regulacji, podatnikiem transakcji finansowych ma być:

  1. Instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie członkowskim UE, która dokonuje określonych transakcji finansowych na własny rachunek lub w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, albo gdy transakcja została przeprowadzona na jej rachunek,
  2. Podmiot zagraniczny, o ile przedmiotem transakcji będzie instrument finansowy wyemitowany w państwie członkowskim UE
  3. Podmiot działający w imieniu stron transakcji (podmiot pośredniczący).

Instytucją finansową w rozumieniu projektowanej Dyrektywy ma być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej , której podstawowym lub głównym przedmiotem działalności jest dokonywanie transakcji finansowych lub też której co najmniej 50% obrotu pochodzi z dokonywania określonych transakcji finansowych.


Zakres, podstawa opodatkowania, stawki FTT

  • Podatek FTT ma obejmować transakcje dotyczące wszelkiego rodzaju instrumentów finansowych, z wyłączeniem transakcji z Europejskim Bankiem Centralnym i krajowymi bankami centralnymi.
  • Podatek FTT ma być wymagalny w momencie zawarcia transakcji finansowej, zaś późniejsze anulowanie lub zmiana transakcji finansowej nie wpływa na wymagalność podatku, za wyjątkiem pomyłek.
  • Proponowane stawki FTT określono w Projekcie na poziomie 0,1% od obrotu kasowego (akcje, obligacje) oraz 0,01% od obrotu instrumentami pochodnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią przedmiotowego Projektu

Projekt Dyrektywy Rady w sprawie podatku od transakcji finansowych (FTT)

Z inicjatywy jedenastu państw członkowskich UE zainteresowanych wdrożeniem podatku transakcyjnego, w chwili obecnej na poziomie unijnym toczą się prace legislacyjne nad przedłożonym w styczniu 2013 r. projektem Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (FTT).

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu