Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - implementacja MAD i MAR

OBOWIĄZUJE

Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj. wdrożenie dyrektywy PE i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (MAD) oraz umożliwienie stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (MAR). Termin publikacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy upływa w dniu 3 lipca 2016 r. Od tego samego dnia, co do zasady, będzie stosowane rozporządzenie MAR.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Prezydent podpisał ustawę

23 marca 2017r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o obrocie instrumentami finansowymi i niektóre inne ustawy implementującą MAR. Jak wynika z informacji umieszczonej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, najpóźniejszą datą publikacji w Dzienniku Ustaw RP jest 7 kwietnia 2017r. Ustawa zacznie obowiązywać po 30 dniach od opublikowania.

05/04/2017 USTAWA OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU USTAW RP

Ustawa zmieniająca ustawę o obrocie i niektóre inne ustawy została opublikowana w Dzieniku Ustaw RP w dniu 5 kwietnia 2017r. Oznacza to, że zacznie obowiązywać 5 maja 2017r.

Zachęcamy do zapoznania się z postanowieniami ustawy wynikającymi z konieczności implementacji rozporządzenia MAR.

Ustawa o obrocie

06/04/2017 PISMO DO CZŁONKÓW SEG

Prezes SEG, dr Mirosław Kachniewski, wysłał w dniu 06 kwietnia 2017r. pismo do Prezesów Spółek Członkowskich SEG informujące o opublikowaniu ustawy zmieniającej ustawę o obrocie i niektóre inne ustawy w Dzienniku Ustaw. Poinformował również, że ustawa zacznie obowiązywać po 30 dniach od opublikowania, czyli od 5 maja br. Prezes SEG podkreślił zasadność sprawdzenia procedur dotyczących identyfikacji menedżerów i osób blisko związanych oraz procedur dotyczących identyfikacji i publikacji informacji poufnych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma.

Pismo z 06 kwietnia 2017r.

03/07/2017 weryfikacja wdrożenia MAR w sPółkach Giełdowych

Z okazji pierwszej rocznicy obowiązywania unijnego rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) organ nadzoru wysłał do spółek giełdowych pisma z prośbą o podsumowanie przestrzegania postanowień MAR. Najbardziej istotne pytania, na które nadzorca chce uzyskać odpowiedź, dotyczą: identyfikacji informacji poufnych, opóźniania publikacji informacji poufnych, prowadzenia list insiderów, prowadzenia list menedżerów i osób blisko związanych oraz notyfikacji transakcji tych osób. Warto podkreślić, iż pytania odnoszą się nie tylko do kwestii opisowych, ale także wymagają podania danych liczbowych.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, mając na uwadze złożoność powyższych zagadnień oraz rozpoczynający się sezon urlopowy, gotowe jest pomóc spółkom członkowskim w udzieleniu odpowiedzi i udzielić wsparcia w rozwiązaniu najbardziej skomplikowanych kwestii. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adres mar@seg.org.pl.

MAROPEDIA

Z inicjatywy Fundacji Standardów Raportowania i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, we współpracy z SEG MAR Partnerami, powstała MARopedia – encyklopedia dostępna bezpłatnie dla wszystkich. MARopedia zawiera pełną treść rozporządzenia, a poszczególne jego fragmenty opatrzone są komentarzami w formie Q&A ESMA i Urzędu KNF, wypowiedzi i publikacji ekspertów oraz nagrań z konferencji poświęconych tej tematyce.

 Maropedia

nowe Q&A ESMA dotyczące listy insiderów

W dniu 1 września europejski organ nadzoru (ESMA) opublikował nowe Q&A dotyczące MAR w kontekście prowadzenia listy insiderów (A10.1 oraz A10.2, str. 23-24). Zgodnie z tą interpretacją doradcy i konsultanci zobowiązani są do opracowywania swoich własnych list insiderów. Stowarzyszenie podjęło działania mające na celu określenie, w jakich konkretnie przypadkach konieczne jest tworzenie list insiderów przez podmioty inne niż emitenci.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące powyższej kwestii prosimy o kontakt pod adresem: mar@seg.org.pl.

Nowe q&a esma dotyczące punktu 6.1

W dniu 1 września europejski organ nadzoru (ESMA) opublikował nowe Q&A dotyczące MAR dotyczące przesłanek określenia notowanej spółki jako „podmiotu zawodowo zajmującego się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji” (A6.1, str. 11-12) np. w przypadku zawierania transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Zgodnie z nową interpretacją za taki podmiot uznane mogą być notowane spółki, które dokonują transakcji finansowych (np. hedgingowych), o ile mają wewnętrzną strukturę lub osoby zajmujące się systematycznie transakcjami na własny rachunek.W takim przypadku spółki te powinny wdrożyć procedury określone w art. 16 MAR i w aktach wykonawczych.Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące powyższej kwestii prosimy o kontakt pod adresem: mar@seg.org.pl.

nowe Q&A ESMA dotyczące opóźniania publikacji informacji poufnej

W dniu 29 września 2017r. europejski organ nadzoru (ESMA) opublikował nowe Q&A (A.5.2., str. 11) dotyczące opóźniania publikacji informacji poufnej. Z tego komunikatu wynika, że w przypadku gdy emitent opóźnił publikację informacji poufnej zgodnie z art. 17 ust. 4 MAR, a następnie opóźniona informacja  straci swój cenotwórczy charakter emitent nie ma obowiązku publicznego ujawnienia takiej informacji i nie ma również obowiązku informowania właściwego organu nadzoru o takiej informacji.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Q&A!

Nowe Q&A ESMA dotyczące transakcji w okresach zamkniętych

Unijny organ nadzoru wydał kolejne Q&A, tym razem dotyczące transakcji w okresach zamkniętych. Odnoszą się one do tego jak transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze dokonywane w okresie zamkniętym powinny być rozpatrywane w kontekście art. 14 MAR oraz czy transakcje zabronione podczas okresu zamkniętego (art. 19 (11) MAR) są tymi samymi transakcjami, o których należy powiadomić na podstawie art. 19 (1) MAR.

Zachęcamy do zapoznania się z interpretacjami ESMA!

aktualizacja Q&a ESMA w zakresie art. 17 (5) MAR

01.10.2018r. ESMA opublikowała nowe Q&A dot. MAR. Nowe pytania i odpowiedzi dotyczą opóźnionego ujawnienia informacji poufnych w przypadku instytucji kredytowych / finansowych zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia MAR. Z odpowiedzi dowiemy się: jakie elementy powinny uwzględnić w ocenie warunków emitenci będący instytucjami kredytowymi/finansowymi, którzy zamierzają opóźnić ujawnienie informacji poufnych zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia MAR; czy instytucje kredytowe/finansowe są zobowiązane do powiadomienia NCA o spodziewanym czasie opóźnienia zgodnie z art. 17 ust. 5 MAR; czy instytucja może odwołać się do art. 17 ust. 4 MAR w przypadku, gdy właściwy organ krajowy nie wyraża zgody na opóźnienie ujawnienia zgodnie z art. 17 ust. 5 MAR?

Zapraszamy do zapoznania z nowymi Q&A ESMA!

Q&A ESMA 01.10.2018r.

 

24/05/2016 - Konferencja uzgodnieniowa

 

W dniu 24 maja 2016 r. w ramach konsultacji publicznych  projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa, w której udział wzięli także przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W toku konferencji przedstawiciele SEG zwrócili uwagę na szereg problematycznych kwestii dotyczących przedmiotowego projektu, przedstawiając propozycje modyfikacji i alternatywnych rozwiązań.


Poniżej przedstawiamy zestawienie problemów i postulatów podniesionych przez Stowarzyszenie oraz ustaleń dotyczących zmian w przedmiotowym projekcie ustawy, poczynionych podczas Konferencji uzgodnieniowej w dniu 24 maja 2016 r.:

Akt prawny

Postulaty SEG

Uzgodnienia po Konferencji

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Poziom sankcji wskazywany w poszczególnych zapisach przedmiotowego projektu ustawy powinien być znacznie niższy, skorelowany z wysokością sankcji związanych z przekazywaniem raportów okresowych,

 

Wysokość sankcji administracyjnych będzie przedmiotem dodatkowych analiz w Ministerstwie Finansów. Zamiarem Ministerstwa jest uzgodnienie wysokości poszczególnych wysokości kar administracyjnych określonych zarówno dla obowiązków informacyjnych wynikających z raportowania okresowego , jak i przekazywania informacji poufnych.

W projekcie przedmiotowej zmiany ustawy konieczne są korekty dotyczące sposobu określenia wysokości kar administracyjnych w drodze procentowego odniesienia do poziomu przychodów skonsolidowanych. Niezbędne jest ograniczenie konsolidacji przychodów będących podstawą procentowego określenia kary administracyjnej do poziomu emitenta notowanego na GPW – bez konsolidacji na poziomie spółki matki całej grupy kapitałowej, do której  należałby ewentualnie emitent notowany na GPW,

 

Procentowa wysokość kar uzależniona od poziomu przychodów skonsolidowanych dotyczyć będzie wyłącznie poziomu emitenta notowanego na GPW – bez konsolidacji na poziomie spółki matki całej grupy kapitałowej, do której  należałby emitent notowany na GPW.

 

Do przedmiotowego projektu zmiany ustawy  powinien być dołączony projekt zmiany rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych w związku z wejściem MAR,

 

Projekt zmiany rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych zostanie dołączony do przedmiotowego projektu ustawy na etapie prac Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W zapisach dotyczących potencjalnych sankcji administracyjnych wobec osób zarządzających i nadzorujących należy uwzględnić przesłankę „rażącego naruszenia”,

 

Zostanie wprowadzona przesłanka „rażącego naruszenia” w przypadku potencjalnych sankcji administracyjnych dotyczących osób zarządzających i nadzorujących.

Konieczne są zmiany ustawowe dotyczące kwestii odwoływania się od decyzji administracyjnych wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,

 

Przyjęte zostało uzgodnienie, że podjęte zostaną rozmowy w zespole roboczym obejmującym Urząd KNF, SEG, GPW i Izbę Domów Maklerskich odnośnie wypracowania nowego systemu odwoławczego od decyzji administracyjnych wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ewentualne ustalenia tego zespołu roboczego mają zostać przedstawione Ministrowi Finansów.

 

Konieczne jest wyłączenie osób zarządzających spółek notowanych na GPW z zakresu potencjalnych sankcji dotyczących zakazu pełnienia funkcji kierowniczych – zgodnie z brzemieniem rozporządzenia MAR,

 

Przyjęto kierunkowe uzgodnienie, iż sankcje dotyczące ewentualnego orzekania przez sąd zakazu pełnienia funkcji zarządczych przez osoby fizyczne, które naruszą regulacje Rozporządzenia MAR będzie dotyczyć wyłącznie instytucji finansowych (zgodnie z zapisami rozporządzenia MAR). Natomiast wyłączone z tego przepisu będą osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach. Ostateczna decyzje w tym zakresie podejmie Minister Finansów.

 

Ustawa o ofercie publicznej

Usunięcie art. 66 ustawy o ofercie publicznej w całości

 

Wykreślony zostanie art. 66 ustawy o ofercie określający sposób i zakres udostępniania przez emitenta podmiotom zewnętrznym informacji poufnych, które nie zostały przekazane do wiadomości publicznej.

 

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Zgłoszony został sprzeciw wobec wprowadzenia uprawnień dla Przewodniczącego KNF do przeszukań zawartych w projektowanych zapisach art. 18k ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

 

Podjęte zostaną dodatkowe uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, oraz Urzędem KNF, co do możliwości uzyskania i stosowania przez Przewodniczącego KNF uprawnień w zakresie przeszukań związanych z prowadzonymi postepowaniami administracyjnymi.

 

W związku z ustaleniami podjętymi w toku konferencji uzgodnieniowej, w chwili obecnej Ministerstwo podjęło dalsze prace nad przedmiotowym projektem, mające na celu inkorporację przedstawionych propozycji zmian legislacyjnych do jego zapisów. Zmodyfikowana wersja projektu ustawy dostępna będzie wkrótce. Kolejna wersja przedmiotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw zostanie przygotowana i ponownie przekazana do konsultacji przez Ministerstwo Finansów w pierwszej dekadzie czerwca 2016 r.

 

 

6/07/2016 - Dalsze konsultacje Projektu

 

Dnia 6 lipca do konsultacji przekazana została kolejna wersja Projektu, zmodyfikowana na podstawie uwag zgłoszonych przez uczestników pierwszej tury konsultacji, w której aktywny udział wzięło również Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas konferencji uzgodnieniowej z dnia 24 maja 2016 r., większość uwag zgłoszonych dotychczas przez Stowarzyszenie została uwzględniona w najnowszej wersji Projektu. W związku ze zgłoszonymi m.in. przez Stowarzyszenie postulatami i uwagami, w Projekcie dokonano szeregu zmian, pośród których najistotniejsze to:

 • obniżenie wysokości sankcji pieniężnych o połowę
 • likwidacja przepisów uzależniających wysokość sankcji od skonsolidowanego przychodu jednostki dominującej w grupie kapitałowej i zastąpienie ich kosolidacją do poziomu emitenta
 • wprowadzenie przesłanki "rażącego naruszenia" jako kryterium warunkującego odpowiedzialność za naruszenia w zakresie raportowania (wcześniej odpowiedzialność za każdy rodzaj naruszenia)
 • usunięcie zapisów dotyczących przeszukań

W odniesieniu do nowej wersji Projektu, Stowarzyszenie konsekwentnie podtrzymało dotychczasowe stanowisko. Po szczegółowej analizie projektowanych przepisów, SEG przedstawiło swoje uwagi, nawiązując do zgłaszanych uprzednio postulatów, w zakresie, w jakim nie zostały one dotychczas uwzględnione.

Postulaty Stowarzyszenia

 1. Dalsze obniżanie kar do poziomu dostosowanego do realiów polskiego rynku,
 2. Zmiana przeznaczenia środków pieniężnych pochodzących z nakładanych kar,
 3. Sprzeciw wobec różnicowania sytuacji procesowej osób fizycznych i osób prawnych w postępowaniu przed KNF (przepisy dotyczące rozprawy administracyjnej),
 4. Propozycja modyfikacji przepisów regulujących postępowanie przed KNF w kierunku poprawienia jego standardu i rzetelności w sprawach o naruszenia wynikające z MAR.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją uzgadnianego Projektu, jak również z treścią uwag przygotowanych przez Stowarzyszenie na tym etapie konsultacji.

Projekt ustawy

Uwagi SEG 18.07.2016

Uwagi SEG 25.07.2016

 

8/11/2016 podwyższenie poziomu kar pieniężnych w projekcie

 

Po analizie przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w przedmiocie oceny zgodności projektu z prawem UE i prawidłowości dostosowania przepisów polskich do wymogów rozporządzenia MAR, projekt ustawy implementującej uległ znaczącym zmianom w zakresie kar pieniężnych grożących za naruszenia przepisów dotyczących przekazywania do wiadomości publicznej informacji poufnych (zmiany w zakresie ustawy o ofercie publicznej) oraz kar pieniężnych grożących za naruszenia obowiązków związanych z prowadzeniem list insiderów, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze oraz rekomendacjami. Kary te uległy w stosunku do ostatniej propozycji projektu podwojeniu, ze względu na konieczność ich dostosowania do wymogów rozporządzenia, które minimalny poziom ich górnej granicy określiło na wysokość równowartości:

a) za naruszenie obowiązków informacyjnych

- do 2 500 000 EUR dla osób prawnych (10 364 000 zł w najnowszej wersji projektu)

- do 1 000 000 EUR dla osób fizycznych (4 145 600 zł w najnowszej wersji projektu)

b) za naruszenia obowiązków związanych z prowadzeniem list insiderów, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze oraz rekomendacjami

- do 1 000 000 EUR dla osób prawnych (4 145 600 zł w najnowszej wersji projektu)

- do 500 000 EUR dla osób fizycznych (2 072 800 zł  w najnowszej wersji projektu)

 

W opinii MSZ powyższe zmiany były konieczne z uwagi na bezwzględny charakter przepisów rozporządzenia w zakresie określenia minimalnych górnych granic kar pieniężnych, a określenie ich na niższym poziomie byłoby niezgodne z rozporządzeniem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją projektu.

Projekt z 7 listopada

 

17/11/2016 rozgraniczenie odpowiedzialności karnej i administracyjnej

 

Projekt ustawy implementującej pakiet MAD/MAR, w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Prawniczą, został przekazany Radzie Ministrów z wnioskiem o przedstawienie opinii w przedmiocie jego zgodności z prawem Unii Europejskiej.

W opinii przedstawionej na etapie Komitetu Rady Ministrów, MSZ odniosło się do kwestii odpowiedzialności prawnej za nadużycia wynikające z art. 14 i 15 MAR (wykorzystanie informacji poufnej, bezprawne ujawnienie informacji poufnej, manipulacja), stwierdzając, że najbardziej prawidłowym sposobem implementacji dyrektywy MAD w tym zakresie będzie ustanowienie za te naruszenia sankcji karnych, z pominięciem sankcji administracyjnych. Taką możliwość daje art. 30 ust. 1 zd II MAR, z którego wynika bezpośrednio, że wymienione naruszenia w systemach prawnych państw członkowskich mogą być zagrożone jedynie sankcjami karnymi, ze względu na stosowanie zasady ne bis in idem (unikanie wprowadzania podwójnej odpowiedzialności za ten sam czyn). W związku z takim stanowiskiem, na chwilę obecną administracyjne kary pieniężne określone w art. 30 ust. 2 lit. i tir. i oraz j tir. i (do 15 000 000 EUR lub 15% obrotów dla osób prawnych i do 5 000 000 EUR dla osób fizycznych) nie zostały wprowadzone do ustawy implementującej.

Projekt z tymi uwagami został przekazany Komisji Prawniczej, która zaakceptowała stanowisko wyrażone przez MSZ.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją projektu oraz opinią MSZ.

Projekt z 16 listopada

Opinia MSZ

 

29/11/2016 projekt w sejmie

 

Dnia 29 listopada br. projekt ustawy implementującej MAD i dostosowującej polski porządek prawny do MAR trafił do Sejmu RP, w brzmieniu ustalonym na końcowym etapie prac rządowych. Projekt zawiera propozycje przepisów ustalających kary na poziomie wynikającym bezpośrednio z rozporządzenia oraz rozgranicza odpowiedzialność karną i administracyjną za naruszenia.

Ze szczegółami dotyczącymi prac legislacyjnym na etapie sejmowym można zapoznać się na stronie Sejmu RP. Stowarzyszenie będzie na bieżąco śledzić i informować o postępie prac nad projektem oraz w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyć w jego konsultacjach.

Projekt

 

13/12/2016 I czytanie projektu

 

Dnia 13 grudnia 2016 r. w ramach posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy implementującej pakiet MAD/MAR. W posiedzeniu aktywny udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, przedstawiając szeroką argumentację w kwestii potrzeby dostosowania wysokości kar pieniężnych do warunków gospodarczych polskiego rynku i wskazując na ryzyka wiążące się z uchwaleniem ustawy w obecnym brzmieniu.

Projekt został skierowany do prac w podkomisji. Stowarzyszenie będzie nadal aktywnie uczestniczyć w dalszych pracach sejmowych nad projektem, podejmując wszelkie możliwe działania zmierzające do obniżenia kar przewidywanych w obecnej wersji projektu.

O dalszych pracach będziemy informować na bieżąco.

 

10/01/2017 pismo seg do komisji finansów publicznych

 

 

Dnia 10 stycznia 2017 r. Stowarzyszenie w ramach trwających prac sejmowych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie, wniosło do sejmowej Komisji Finansów Publicznych pismo zawierające uwagi do projektu. W przedmiotowym piśmie SEG po raz kolejny zwróciło uwagę na ryzyka i zagrożenia dla polskiego rynku, z którymi wiąże się wprowadzenie tak wysokich kar do polskiego prawa. Przedstawiło także propozycje powrotu do rozwiązań wypracowanych już uprzednio na etapie prac ministerialnych, które były dalece bardziej dostosowane do realiów polskiego rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma SEG.

 

12/01/2017 UDZIAŁ SEG W PRACACH PODKOMISJI

 

W dniu 12.01.2017r. przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uczestniczyli aktywnie w pracach podkomisji do spraw instytucji finansowych. Na posiedzeniu  SEG zaproponowało kilka uwag dotyczących projektu zmiany ustawy o obrocie, z czego część została uwzględniona. Wśród najważniejszych i zarazem przyjętych postulatów znalazło się obniżenie sankcji w kwestii nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków przez emitenta, o których mowa w art. 17 ust 1 i 4-8 rozporządzenia MAR (m.in. niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej informacji poufnej,  podanie do wiadomości publicznej informacji poufnej, dla której opóźniony był termin ujawnienia, konieczność skutecznego i pełnego ujawnienia informacji w przypadku ujawniania informacji poufnej osobie trzeciej), obniżenie kary pieniężnej dla osoby pełniącej funkcję członka rady nadzorczej oraz obniżenie sankcji  dla członka zarządu spółki publicznej zarówno za naruszenia art. 17 rozporządzenia MAR, jak i za naruszenia art. 56-56c, art. 58 ust 1a, art. 59 oraz art. 63 ustawy o obrocie. Bardzo ważną zmianą jest także wskazanie, iż możliwość nałożenia sankcji na członka zarządu wystąpi jedynie w przypadku „rażącego” naruszenia. 

O dalszym postępie prac Stowarzyszenie będzie informować na bieżąco.

 

07/02/2017 Prace komisji sejmowej

Przedstawiciel Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uczestniczył w dniu 07.02.2017r. w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, na którym debatowano nad zmianą ustawy o obrocie w związku z implementacją unijnego rozporządzenia MAR. Burzliwe spotkanie zakończyło się ponownym podwyższeniem kar za naruszenia rozporządzenia 596/2014, mimo iż na poprzednim posiedzeniu Komisji propozycje SEG dotyczące ich obniżenia zostały przyjęte. Mając na uwadze dobro emitentów Stowarzyszenie będzie nadal aktywnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych.

O wszystkich istotnych zmianach będziemy na bieżąco informować.

SEJM PRZYJĄŁ MAR

W dniu 10  lutego 2017r. posłowie w Sejmie głosowali w sprawie uchwalenia ustawy o zmianie ustawy  o obrocie oraz niektórych innych ustaw w związku z koniecznością implementacji rozporządzenia MAR. Wynikiem głosów 355 za, 33 przeciw, 43 wstrzymujących się uchwalono ustawę, której postanowienia w istotny sposób wpływać będą na emitentów, bowiem kary za naruszenia rozporządzenia będą nieproporcjonalnie wysokie do wielkości polskiego rynku.

 

Wybrane kary pieniężne obowiązujące emitentów po implementacji MAR:

 

 • 2 072 800 zł dla każdego, kto dokonuje transakcji w czasie okresu zamkniętego;
 • 4 145 600 zł dla emitenta, który z naruszeniem art. 19 ust. 12 rozporządzenia MAR udzielił zgody osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji w okresie zamkniętym;
 • 2 072 800 zł dla osoby fizycznej, która nienależycie wykonała obowiązki wynikające z art. 19 ust. 1-7 rozporządzenia MAR tj. powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub
 • 4 145 600 zł za te same naruszenia dla podmiotów innych niż osoby fizyczne;
 • 4 145 600 zł dla emitenta, który narusza art. 18 ust. 1-5 rozporządzenia MAR dotyczące obowiązku prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnej;
 • 2 072 800 zł dla członka zarządu emitenta, który pełnił obowiązki w okresie, w którym nastąpiło naruszenie art. 18. ust 1-6 rozporządzenia MAR (dot. list osób mających dostęp do informacji poufnej);
 • 10 364 000 zł dla emitenta, który narusza art. 17 ust 1 i 4-8 MAR dotyczące informacji poufnych;
 • 4 145 600 zł dla osoby, która pełniła funkcję członka zarządu w momencie naruszenia art. 17 ust 1 i 4-8 MAR dotyczącego informacji poufnych

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podejmuje dalsze działania na poziomie senackim, by powyższe kary nakładane były jedynie w przypadkach rażącego naruszenia prawa. O dalszym przebiegu procesu legislacyjnego będziemy informować.

 

propozycja gradacji kar

W związku z tym, iż MAR dość jasno określa tzw. "minimalne sankcje maksymalne" ( o czym jako SEG informowaliśmy od blisko 3 lat), określenie ich na niższej wysokości niż zdefiniowane w MAR w regulacjach krajowych najprawdopodobniej spotkałoby się z zarzutem niepełnej implementacji. Dlatego wspólnie z KDPW opracowaliśmy propozycję gradacji kar - sankcje maksymalne wynikające z MAR mogłyby być nakładane jedynie w szczególnych okolicznościach  (recydywa, umyśkne działanie, osiągnięcie korzyści majątkowej etc.), natomiast w przypadku nieintencjonalnego naruszenia przepisu, niskiej szkodliwości czy błędów o charakterze formalnym, zaproponowaliśmy sankcje istotnie niższe (na poziomie uzgodnionym w ramach wcześniejszych konsultacji międzyresortowych).

Pismo to zostało w dniu 14 lutego 2017r. przekazane do p. senatora Grzegorza Biereckiego, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

 uzgodnienia dotyczące gradacji kar 

Mając na względzie, iż podczas prac sejmowych wykorzystywany był argument, że modyfikacja sankcji wynikających z MAR/CSDR nie jest możliwa z uwagi na stanowisko MSZ, w dniu 17 lutego 2017r. odbyło się spotkanie w składzie przedstawicieli: MF, MSZ, KDPW i SEG, którego celem było omówienie propozycji poprawek dotyczących gradacji sankcji. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że sankcje zapisane w MAR/CSDR są nieadekwatnie wysokie w odniesieniu do wielkości polskiego rynku kapitałowego i potencjału nadużyć jakie mogą na nim mieć miejsce. Przedstawiciele MSZ i MF wyrażali jednak obawę, czy zaproponowana poprawka nie spotka się z zarzutem iluzoryczności implementacji MAR/CSDR. Ustalono iż SEG rozbuduje uzasadnienie poprawki, tak aby jasno wskazać, że zaproponowane rozwiązanie w żaden sposób nie może być poczytywane jako iluzoryczna implementacja przepisów w/w rozporządzeń. SEG tego samego dnia przesłało propozycję uzupełnienia uzasadnienia. 


odrzucenie propozycji gradacji kar przez komisję senacką

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych podniesiona została przez SEG kwestia nieadekwatności wysokości sankcji i konieczności wprowadzenia poprawek zaproponowanych w piśmie KDPW i SEG z dnia 14 lutego 2017r. Uczestnicy posiedzenia wyrazili zrozumienie, iż sankcje te rzeczywiście wydają się zbyt wysokie, jednak przedstawiciel MF argumentował, że KNF nie musi przecież tak wysokich sankcji nakładać, a propozycja gradacji wg opinii MSZ generowałaby ryzyko, iż zmieniona ustawa nie zostałaby uznanana za prawidłową implementację. Podniesiony przez SEG argument, że sam fakt tak wysokich sankcji będzie działał odstraszająco nie doczekał się merytorycznej odpowiedzi. Postulat SEG, aby zapytać MSZ o opinię dotyczącą zgodności zaproponowanego rozwiązania z MAR (gdyż takiej opinii MSZ nie wyraził, a ustalenia na szczeblu roboczym wskazywały, iż rozwiązanie to jest akceptowalne), został zignorowany. 

Niestety, pomimo dyskusji wskazującej na szkodliwość przepisów w wersji uchwalonej przez Sejm i pomimo istotnych wątpliwości co do stanowsika MSZ, poddana została pod głosowanie uchwała o przekazaniu ustawy do dalszych prac bez zgłaszania poprawek. Uchwała została przegłosowana jednogłośne, co de facto kończy merytoryczny proces powstawania tej regulacji. 

Zapis przebiegu debaty dostępny jest pod poniższym linkiem (od 16:22)

http://av8.senat.pl/9KBFP731

Przekazanie USTAWY PREZYDENTOWI DO PODPISU

 

W związku z niewniesieniem przez Senat poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 10 lutego 2017r. ustawa w niezmienionej wersji została przekazana Prezydentowi RP do podpisu w dniu 6 marca 2017r. Dla emitentów oznacza to, że prawdopodobnie zostanie ona podpisana przed upływem 21 dni. Ustawa ta wejdzie w życie po 30 dniach od dnia opublikowania.

Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem ustawy.

 

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw