Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych

OBOWIĄZUJE

19 grudnia 2017r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Rozporządzenie to ma swoją podstawę prawną w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1639 oraz z 2017r. poz. 452, 724, 791 i 1089). Treść tego artykułu została zmieniona ustawą zmieniającą ustawę o obrocie z dnia 9 marca 2017r.. Nowe brzmienie artykułu przewiduje możliwość funkcjonowania "starego" rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych nie dłużej niż 12 miesięcy. Oznacza to, że projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie najpóźniej z dniem 30 kwietnia 2018r.

 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

29 marca 2018r. Minister Finansów podpisał ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Planowana data publikacji rozporządzenia to 20 kwietnia br., a jego postanowienia będą obowiązywać od 30 kwietnia br. Przedmiotowe rozporządzenie znajduje się w załączeniu poniżej.

 

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Dodatkowo, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom emitentów przygotowało obszerne porównanie najważniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem. Zestawienie to przedstawia zmiany dotyczące zawartości raportów bieżących i okresowych, a także zmiany definicyjne. Informacje dotyczące raportów rocznych ujęte zostały na stronach 10-16 poniższego zestawienia. Zachęcamy do zapoznania z załącznikiem.

Porównanie obowiązków informacyjnych

konferencja uzgodnieniowa w mf

 

Dnia 05 lutego 2018r. dwoje przedstawicieli Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych uczestniczyło w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w Ministerstwie Finansów. Większość uwag Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych została przyjęta przez Komisję. W załączeniu można znaleźć dokument z uwagami SEGu oraz ich status po konferencji w MF. Projekt całego rozporządzenia zmienionego podczas konferencji przekażamy Państwu jak tylko go otrzymamy ze strony Ministerstwa. Obecnie obowiązujące rozporządzenie wygasa z dniem 29 kwietnia br., natomiast nie jest znana data wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Bardzo ważną kwestią jest problem okresu przejściowego. Proponowane przez SEG rozwiązanie polegające na tym, aby wszystkie raporty roczne do dnia 30 kwietnia mogły być opracowywane na starych zasadach nie zostało przyjęte z uwagi na komplikacje legislacyjne, w związku z czym w przypadku raportów publikowanych w dniu 30 kwietnia będą one musiały zostać opracowane wg nowych zasad. Ponadto, należy się liczyć z ryzykiem, iż część raportów publikowanych wcześniej także będzie musiała być opracowana wg nowych zasad, jeśli rozporządzenie wejdzie w życie przed 29 kwietnia br. Na konferencji uzgodnieniowej vacatio legis wydłużone zostało do 30 dni, jeśli zatem się nic nie zmieni, to spółki będą miały właśnie 30 dni na ewentualną modyfikację raportu, względnie zmianę daty jego publikacji. Przewidujemy, że problem ten może dotknąć raportów publikowanych w okresie 15-29 kwietnia br. Zmiany w zakresie raportów rocznych nie są obszerne, niemniej wymagać to będzie pewnych dostosowań, głównie w obszarze raportowania danych niefinansowych oraz funkcjonowania komitetu audytu.

 

Uwagi SEG po konferencji w MF

zmiana projektu po konferencji uzgodnieniowej

Po konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów nastąpiła zmiana projektu rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Aż 21 uwag spośród 23 zgłoszonych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zostało przyjętych i uwzględnionych w zmienionym projekcie. Najważniejsze z punktu widzenia emitentów uwagi dotyczące zmian merytorycznych w rozporządzeniu wprowadzone, dzięki czemu zmieniona została definicja osoby zarządzającej (wprowadzono zamknięty katalog takich osób), zawężono katalog informacji teleadresowych, o zmianie których należy raportować, uporządkowano sposób numerowania raportów bieżących, ustalono, że konieczność raportowania o postępowaniach sądowych dotyczy tylko postępowań, których wartość jest istotna. Oprócz tego dzięki uwagom SEG dokonano kilku korekt numerycznych, legislacyjnych i językowych.

Gdy tylko otrzymamy projekt rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w aktualnym brzmieniu, przekażemy go Państwu.

12 stycznia br. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wysłało pismo do Ministerstwa Finansów, w którym ujęło najważniejsze uwagi dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Przedstawione przez SEG wątpliwości dotyczą m.in. kwestii definicji osoby zarządzającej i podmiotu powiązanego, katalogu informacji przekazywanych raportem bieżącym, wymogów dotyczących zawartości niektórych raportów bieżących oraz przepisów przejściowych.

Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem pisma.

Pismo do Ministerstwa Finansów

W związku z otwarciem przez Ministerstwo Finansów konsultacji nad ww. projektem zachęcamy do zgłaszania swoich uwag pod adres regulacje@seg.org.pl do dnia 12 stycznia 2018r. Przesłane uwagi zostaną skierowane bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.

Projekt Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Z nowego projektu rozporządzenia został usunięty szereg informacji bieżących przekazywanych przez emitentów, gdyż wynikają one bezpośrednio z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Proponowane zmiany wynikają również z dostosowania rozporządzenia do nowego brzmienia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz do zmienionej ustawy o rachunkowości wprowadzającej obowiązki w zakresie ujawniania informacji niefinansowych.

 

 

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu