Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozporządzenie ws. wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku - Market Abuse Regulation (MAR)

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po klknięciu na 1 z 5 etapów.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

14.04.2014 Przyjęcie przez Radę

Po wielu miesiącach prac i negocjacji, podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada UE ostatecznie  zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR). Decyzję Rady poprzedziło głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, w których wyrażono poparcie dla rozporządzenia – w dniu 10 września 2013 r.

Przyjęcie rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR) będzie wiązało się między innymi z:

 • rozszerzeniem istniejących do tej pory przepisów dotyczących nadużyć na rynku m.in. o nadużycia na elektronicznych platformach obrotu;
 • wprowadzeniem jednoznacznego zakazu stosowania prowadzących do nadużyć strategii realizowanych za pomocą transakcji wysokich częstotliwości;
 • uznaniem za winne nadużyciom na rynku i obciążeniem surowymi grzywnami osób, które dopuszczają się manipulacji stawkami odniesienia, takimi jak LIBOR;
 • wprowadzeniem zakazu nadużyć zarówno na rynkach towarowych,
  jak i powiązanych z nimi rynkach instrumentów pochodnych, oraz wzmocnieniem współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego;
 • możliwością nakładania grzywien w wysokości co najmniej trzykrotności zysku osiągniętego w drodze nadużyć na rynku lub co najmniej 15% obrotów w przypadku przedsiębiorstw (państwa członkowskie będą mogły dodatkowo podjąć decyzję o podwyższeniu tych minimalnych stawek).

Zasadnicze trzy obszary zmian, do których spółki notowane w Polsce będą musiały się przygotować wraz z wejściem w życie rozporządzenia, dotyczą:

 • zniknięcia obowiązującego do tej pory w polskim systemie prawnym Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych - definiującego wydarzenia, które skutkują obowiązkiem przekazania raportu bieżącego w zakresie wymaganym tym rozporządzeniem,
 • zmiany definicji informacji poufnej – która, po uchyleniu krajowego Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, decydować będzie o zakresie obowiązkowego raportowania przez spółki,
 • objęcia obowiązkiem raportowania spółek notowanych na New Connect.

16.06.2014 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dnia 12 czerwca 2014 r. w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ostatecznie opublikowane zostały:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE -  tzw. MAR 
- Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku – tzw. MAD 
 
Po opublikowaniu ww. akty prawne weszły w życie po 20 dniach, czyli 3 lipca 2014 r. W tym dniu rozpoczął się także 24-miesięczny okres, w którym Komisja będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do rozporządzenia, a państwa członkowskie dokonać transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą
i edukacyjną w środowisku emitentów rozpoczęło prace związane z przygotowaniem standardów raportowania, które będą mogły stać się zarówno elementem edukacyjnym dla spółek, jak i próbą wyznaczenia właściwego sposobu rozumienia nowej MAR-owskiej rzeczywistości.
 
Dwuletni okres przygotowawczy przed rozpoczęciem stosowani wszystkich postanowień Rozporządzenia MAR będzie służyć środowisku emitentów do prac, mających na celu wypracowanie nowych, akceptowanych także przez nadzorcę, standardów raportowania. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych już rozpoczęło prace nad przygotowaniem pierwszej rekomendacji w zakresie raportowania danych finansowych, która ma stać się przedmiotem uzgodnień z KNF.
 

Rozporządzenie nr 596/2014 z 16.04.2014 r. ws. nadużyć na rynku - eng

Publiczne konsultacje ESMA dotyczące projektów standardów technicznych ws. rozporządzenia MAR

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MAR:

"Standardy techniczne dotyczące usług finansowych powinny zapewnić w całej Unii jednolite warunki w zakresie spraw objętych niniejszym rozporządzeniem. Skuteczne i właściwe wydaje się powierzenie EUNGiPW (ESMA), jako organowi dysponującemu wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej, opracowania i przedkładania Komisji projektów regulacyjnych standardów technicznych i wykonawczych standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji o charakterze politycznym."
 
W związku z powyższym, w dniu 15 lipca 2014 r. European Securities and Markets Authority (ESMA) rozpoczęła  publiczne konsultacje w sprawie projektów ww. standardów. Konsultacje mają na celu pozyskanie od podmiotów z różnych Państw Członkowskich, jak największej ilości opinii na temat ww. standardów. Informacje otrzymane od przedstawicieli rynku posłużą ESMA do sformułowania ostatecznej wersji dokumentów, które zgodnie z wnioskiem zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Konsultacje trwały do dnia 15 października 2014 r. Ich ostateczna wersja, ma zostać przekazan Komisji do dnia 3 lipca 2015 r. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentami.

Rozporządzenie KE z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

20/12/2016 nowe q&a opublikowane przez esma

Dnia 20 grudnia 2016 r. ESMA opublikowała dokument zawierający objaśnienia do MAR w pytaniach i odpowiedziach. Zakres tematyczny dokumentu zawiera szczegółowe informacje dotyczące:

 • notyfikacji transakcji menedżerskich
 • rekomendacji inwestycyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu

ESMA Q&A

 

30/12/2016 knf przyjęła wytyczne esma

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała dnia 30 grudnia 2016 r., że przyjmuje i będzie stosować wydane przez ESMA Wytyczne dotyczące rozporządzenia MAR w zakresie opóźniania ujawnienia informacji poufnych. Wytyczne są skierowane do organu nadzoru w zakresie praktyki nadzorczej oraz do emitentów w zakresie przesłanek opóźnienia informacji poufnej. Celem wytycznych jest zapewnienie wskazówek w formie przykładów w celu wsparcia emitentów przy podejmowaniu decyzji o opóźnieniu podawania do publicznej wiadomości informacji poufnych na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Wytycznych.

Wytyczne ESMA

projekt zmiany MAR

24 maja br. w Komisji Europejskiej powstał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP. Regulacja ta w swoim założeniu ma ułatwić działania mające na celu stworzenie bardziej przyjaznych ram regulacyjnych wspierających dostęp do finansowania publicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pozytywnie odnosi się do inicjatywy regulującej promowanie dostępu do rynków rozwoju MŚP, jednocześnie zwraca uwagę na kilka kwestii fundamentalnych, które powinny być odpowiednio uregulowane na poziomie UE. SEG postuluje:

 • dostosowanie wysokości maksymalnych sankcji do realnej wielkości podmiotów notowanych na rynkach MŚP,
 • ograniczenie nadmiernych wymogów dotyczących prowadzenie list osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych,
 • doprecyzowanie definicji informacji poufnej,
 • wprowadzenie zharmonizowanych na poziomie UE zasad regulujących możliwość przeniesienia notowań z rynku regulowanego na rynek rozwoju MŚP i odwrotnie.

 

Zapraszamy do zapoznania z:

stanowiskiem SEG

oraz dokumentem Komisji Europejskiej.

Pismo do KNF w sprawie interpretacji postanowień MAR

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystosowało pismo do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wskazując konkretne możliwości proporcjonalnego stosowania MAR bez konieczności dokonywania zmian legislacyjnych. SEG stoi na stanowisku, że nastawienie emitentów do funkcjonowania na giełdzie jest w stanie zmienić odpowiednia interpretacja postanowień MAR przez krajowego nadzorcę. SEG w piśmie wskazuje trzy najważniejsze kwestie, co do których zapewnień oczekują polscy emitenci. Kwestiami tymi są:

 • Nieobciążanie spółek małych sankcjami relatywnie większymi niż spółek dużych;
 • Brak zagrożenia istotnymi sankcjami w przypadku zaniechania prowadzenia list osób blisko związanych, w przypadku niedokonywania przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi powiązanymi z emitentem;
 • Nieobciążanie członków zarządów sankcjami przewyższającymi ich roczne zarobki.


Zachęcamy do zapoznania się z pismem SEG do KNF!

Pismo SEG

Pytania i odpowiedzi w zakresie list insiderów

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystąpiło do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie stanowiska w przedmiocie list insiderów. Zapraszamy do zapoznania z materiałem dostępnym poniżej.

Q&A nowa lista insiderów

2016-1664_mar_qa_december_2016.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
esma-2016-1478_pl_wytyczne.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
com_2018_331_pl_acte_f.docx
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
uwagi_stowarzyszenia_emitentow_gieldowych_do_stanowiska_rzadu_rp_08.06.2018.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
430_2018_pismo_do_pana_przewodniczacego_marka_chrzanowskiego_wraz_z_zalacznikiem_seg_10.08.2018.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
qa_nowa_lista_insiderow.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
pe_78_2013_rev_1_pl.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
pe_78_2013_rev_1_en.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
mar_ostateczna_wersja.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
mad_ostateczna_wersja.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
esma_2014-808_consultation_paper_on_mar_draft_technical_advice_0.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
esma_2014-809_consultation_paper_on_mar_draft_technical_standards.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
mar_ostateczna_wersja._-_eng.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
mad_ostateczna_wersja_-_eng.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
rozporzadzenie_wykonawcze_ke_z_23_czerwca_2016.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
430_2018_pismo_do_pana_przewodniczacego_marka_chrzanowskiego_wraz_z_zalacznikiem_seg_10.08.2018.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
uwagi_stowarzyszenia_emitentow_gieldowych_do_stanowiska_rzadu_rp_08.06.2018.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione

25.07.2012 Komisja przyjęła zmieniony wniosek dotyczący MAR

Po wykryciu stosowanych przez niektóre banki, negatywnych praktyk, dotyczących stopy LIBOR, polegających na manipulowaniu zgłoszeniami szacowanych przez banki międzybankowych stóp kredytowych. Podczas posiedzenia w dniu 25 lipca 2012 r. Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wyeliminowanie tego rodzaju manipulacji na rynku, wprowadzając zmiany do wniosków dotyczących rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku, w tym sankcje karne.

Przyjęte zmiany wprowadzają wyraźny zakaz manipulowania wskaźnikami referencyjnymi, w tym stopami LIBOR i EURIBOR, oraz czynią tego rodzaju manipulację przestępstwem.

We wniosku Komisji, przyjętym w dniu 20 października 2011 r., dotyczącym rozporządzenia w sprawie wykorzystania informacji poufnych i manipulacji na rynku, w dniu  25 lipca 2012 r. wprowadzono następujące zmiany:

 • zmianę zakresu proponowanego rozporządzenia polegającą na uwzględnieniu
  w nim wskaźników referencyjnych;
 • zmianę definicji poprzez dodanie definicji wskaźników referencyjnych opierającej się na rozszerzonej wersji definicji wykorzystanej we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR); uwzględniono wskaźniki referencyjne takie jak stopa procentowa i wskaźniki dotyczące towarów;
 • zmianę definicji przestępstwa manipulacji na rynku (art. 8), aby uwzględnić manipulację samymi wskaźnikami oraz usiłowania takiej manipulacji; oraz
 • zmianę motywów w celu uzasadnienia objęcia wskaźników referencyjnych zakresem regulacji i definicją przestępstwa manipulacji na rynku.

Komunikat KE z 25.07.2012 pl

Tekst MAR z 25.07.2012 en

Tekst MAR z 25.07.2012 pl

MEMO/12/595

07.12.2012 Ministrowie Sprawiedliwości zgodzili się na propozycje Komisji dotyczące sankcji karnych

 

Ministrowie Sprawiedliwości poszczególnych Państw Członkowskich podczas obrad Rady UE w dniu 7 grudnia 2012 r., osiągnęli porozumienie w sprawie propozycji Komisji dotyczących sankcji karnych.

Komunikat KE z 07.12.2012

09.10.2013 Parlament Europejski poparł porozumienie polityczne ws. nowych europejskich przepisów dotyczących nadużyć na rynku

 

Oświadczenie Komisarza ds.rynku wewnętrznego i usług z 09.10.2013

Komunikat KE z 09.10.2013

14.04.2014 Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Komisji ws. MAR

 

Po wielu miesiącach prac i negocjacji, podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada UE ostatecznie  zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Komunikat Rady UE ws. MAR z 14.04.2014

Komunikat KE ws. MAR z 14.04.2014

Komunikat z posiedzenia posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) z 14.04.2014

 

com_2012_421_en.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
com_2012_421_pl.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
ip-12-846_pl.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
memo-12-595_en.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
komunikat_ke_z_07.12.2012_memo-12-963_en_1.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
memo-13-773_en.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
memo-13-774_en_1.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
kominukat_rady_ue_ws_mar_z_14.04.2014.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
komunikat_ke_ws._mar_z_14.04.2014.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
142228_press_foreign_affairs_council_14.04.2014.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą 
i edukacyjną w środowisku emitentów rozpoczęło prace związane z przygotowaniem standardów raportowania, które będą mogły stać się zarówno elementem edukacyjnym dla spółek, jak i próbą wyznaczenia właściwego sposobu rozumienia nowej MAD-owskiej i MAR-owskiej rzeczywistości.
 
Dwuletni okres przygotowawczy przed rozpoczęciem obowiązywania postanowień Dyrektywy MAD oraz Rozporządzenia MAR będzie służyć środowisku emitentów do prac, mających na celu wypracowanie nowych, akceptowanych także przez nadzorcę, standardów raportowania. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych już rozpoczęło prace nad przygotowaniem pierwszej rekomendacji w zakresie raportowania danych finansowych, która ma stać się przedmiotem uzgodnień z KNF.

Inwestorzy, którzy wykorzystują informacje poufne i dokonują manipulacji na rynkach poprzez rozpowszechnianie fałszywych lub błędnych informacji mogą obecnie uniknąć kar, wykorzystując różnice w prawie krajowym państw członkowskich UE.
W niektórych państwach władze nie mają skutecznych uprawnień do nakładania sankcji, w innych zaś brak jest sankcji karnych w odniesieniu do określonych przestępstw polegających na wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulacjach na rynku.

Komisja Europejska wskazała, że skuteczne sankcje mogą mieć silny efekt odstraszający i zwiększyć integralność rynków finansowych UE. Na tej podstawie,
dnia 20 października 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) – tzw. MAR.

Wniosek Komisji zmierza do aktualizacji i wzmocnienia obecnych ram mających na celu zapewnienie integralności rynku i ochronę inwestorów, przewidzianych w dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku (2003/6/WE). Nowe ramy dostosują regulacje do rozwoju sytuacji na rynku, wzmocnią walkę z nadużyciami na rynkach towarowych i rynkach powiązanych instrumentów pochodnych, wzmocnią kompetencje organów regulacyjnych w zakresie prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla małych i średnich emitentów.

Celem wniosku jest dostosowanie unijnych przepisów do nowej rzeczywistości rynkowej, w szczególności poprzez rozszerzenie ich zakresu na instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu wyłącznie na nowych platformach i poza rynkiem regulowanym, które nie są obecnie objęte unijnym prawem, oraz ich dostosowanie do postępu technicznego. Wniosek wyjaśnia, że zabronione są nadużycia na rynku towarowym i rynku powiązanych instrumentów pochodnych oraz wzmacnia współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego.

Przyjęcie rozporządzenia będzie wiązało się między innymi z:

 • wprowadzeniem definicji informacji poufnej,
 • określeniem zasad przekazywania tych informacji do wiadomości publicznej,
 • określeniem zasad prowadzenia listy insiderów, okresów zamkniętych, transakcji osób zarządzających, oraz
 • określeniem zasad opóźniania informacji poufnych.
komunikat_ke_ws._mar_z_20.10.2011.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
komunikat_2_kews._mar_z_20.10.2011.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
memo-11-715_en_frequently_asked_questions_20.10.2011.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
memo-11-719_en_20.10.2011.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
impact_assessment_z_20.10.2011-_sec_2011_1218_en.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
impact_assessment2_z_20.10.2011_sec_2011_1217_en.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
com-2011-0651-fin-en-txt_-_tekst_mar_z_20.10.2011_eng.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione
tekst_mar_z_20.10.2011_pl.pdf
Dostęp zablokowany
20.07.21
gwiazda - ulubione

Obserwując i analizując postępującą w ciągu ostatnich kilku lat globalizację rynków finansowych, przyczyniającą się z jednej strony do powstawania nowych platform obrotu i nowych rozwiązań technicznych, z drugiej zaś dającej nowe możliwości manipulacji na tych rynkach - Komisja Europejska podjęła prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych
i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) –  tzw. MAR. 
Działania Komisji związane z przedmiotowym projektem mają na celu wzmocnienie rynków finansowych i zwiększenie przejrzystości ich funkcjonowania. 

Należy podkreślić, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie ma zasięg ogólny – wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich – zatem po jego przyjęciu na poziomie UE Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało także w polskim porządku prawnym
w sposób bezpośredni.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu