Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

OBOWIĄZUJE

Ustawa wprowadza jednolity format elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (format XHTML) a dla pozostałych jednostek stosujących MSSF (format XHTML lub inny przeszukiwalny). Ustawa upraszcza również zasady podpisywania sprawozdań finansowych przy zachowaniu ich elektronicznego formatu. 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 15 listopada 2021 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Większa część przepisów tej ustawy weszła w życie już 8 grudnia 2021 r., natomiast uproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. a zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do KRS  obowiązują od 1 czerwca 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
Dostęp zablokowany
23.07.24
gwiazda - ulubione

W dniu 3 września 2021 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu i zawarty został w druku sejmowym 1570 (dostępny TUTAJ).


W ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w dniu 22 stycznia 2021 r. zgłosiło uwagi do tego projektu. Zdając sobie sprawę z konieczności dostosowania polskiego porządku prawnego do rozporządzenia 2019/815, zwróciliśmy uwagę na konieczność synchronizacji  działań legislacyjnych w zakresie ustawy o rachunkowości z procesem związanym z przesunięciem o rok stosowania wymogu ESEF w sprawozdaniach emitentów. Istniała bowiem obawa, że może dojść do sytuacji, w której wejdą w życie przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązujące do sporządzania za rok 2020 sprawozdań finansowych w formacie XHTML oraz znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2020 sporządzonych według MSR przy użyciu standardu Inline XBRL a rozporządzenie 2019/815, na które powołuje się projekt ustawy nie będzie jeszcze stosowane ze względu na przesunięcie o rok stosowania wymogu ESEF.

Pismo SEG zawierające uwagi zgłoszone do projektu ustawy, jak również uwagi pozostałych instytucji znajdują się na stronie RCL.

W związku z sygnałem pochodzącym od jednej ze spółek członkowskich, w dniu 26 sierpnia 2021 r. SEG skierowało do Ministerstwa Finansów pismo dotyczące powyższego projektu ustawy. W piśmie tym zwróciliśmy uwagę, że z proponowanego brzmienia projektu ustawy nie wynika jednoznacznie, że obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności odnosi się jedynie do raportów rocznych (czego wymaga  rozporządzenie 2019/815) i może być w drodze interpretacji rozciągnięty również na raporty śródroczne. W opinii SEG, wprowadzenie w ustawie o rachunkowości obowiązku sporządzania przez emitentów raportów kwartalnych i półrocznych w formacie ESEF byłoby ewidentnym przejawem zjawiska goldplatingu. W związku z powyższym SEG zwróciło się do Ministerstwa Finansów o podjęcie w kolejnych etapach prac legislacyjnych procedowanego projektu stosownych kroków mających na celu jednoznaczne przesądzenie, że obowiązek sporządzania w formacie ESEF dotyczy jedynie raportów rocznych lub po przyjęciu ustawy w proponowanym brzmieniu o wydanie stanowiska o braku konieczności stosowania takiego obowiązku do raportów kwartalnych i półrocznych.


W dniu 22 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten jest reakcją na rozwój technologii cyfrowych oraz przyjęcie  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (dalej: rozporządzenie 2019/815). 

W zakresie ustawy o rachunkowości projektowane zmiany dotyczą przede wszystkim zasad sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań z działalności emitenta. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany zawarte w projekcie:

1. Emitenci sporządzający roczne sprawozdania finansowe w oparciu o polskie standardy rachunkowości, jak również zgodnie z MSR, będą sporządzać swoje sprawozdania finansowe, które stanowią część raportu rocznego, w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815 (XHTML).

2. Jednostki niebędące emitentami i sporządzające swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSR będą mogły sporządzać sprawozdania finansowe w formacie stosowanym przez tę jednostkę dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815 (XHTML), lub w innym formacie przeszukiwalnym.

3. Sprawozdanie z działalności opracowywane przez emitentów oraz jednostki pozagiełdowe, sporządzające swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, będą sporządzane: 

w przypadku emitentów - w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815, 

w przypadku pozostałych jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR - w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815, lub innym formacie przeszukiwalnym.

4. Emitenci sporządzający statutowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe będą mieli obowiązek stosowania formatu XHTML, określonego w rozporządzeniu 2019/815, oraz znakowania tych sprawozdań przy użyciu języka znaczników Inline XBRL w określonych terminach

5. Jednostki pozagiełdowe, sporządzające swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, będą sporządzać te sprawozdania w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego, o którym mowa w rozporządzeniu 2019/815 (XHTML), lub innym formacie przeszukiwalnym. Dodatkowo jednostki takie będą miały możliwość znakowania tych sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia 2019/815

6. Ministerstwo Finansów zostaje upoważnione do wydania szczegółowych wymagań technicznych w zakresie trybu i sposobu opatrywania sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

7. Wprowadza się możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez tylko jednego członka w przypadku zarządu wieloosobowego. Osoba taka będzie musiała uzyskać od pozostałych członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

8. Wprowadza się zasadę, zgodnie z którą podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, iż sprawozdanie to spełnia wymagania przewidziane w ustaw


Projekt ustawy umieszczony został na stronach RCL pod numerem UD154. 

Data aktualizacji: 2024-01-11

Zobacz również:

Szybkie menu