Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Nowa ustawa o biegłych rewidentach

OBOWIĄZUJE

Proponowane zmiany regulacji dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów w celu transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

06/06/2017 USTAWA OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU USTAW RP

6 czerwca 2017r. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Zacznie obowiązywać po upływie 14 dni, czyli już 21 czerwca 2017r. Spółki mają od czasu jej wejścia w życie dokładnie 4 miesiące na dostosowanie składu Komitetów Audytu do nowych wymogów. Po upływie tego czasu, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących KA na spółkę mogą zostać nałożone kary administracyjne.

Zachęcamy do zapoznania sie z brzmieniem ustawy.

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

komunikat Uknf w sprawie art. 133 ustawy o biegłych

W serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany został istotny komunikat dotyczący sposobu wykonywania przez emitentów obowiązków określonych w art. 133 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Artykuł ten rodzi obowiązek poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o organie dokonującym w danej jednostce zainteresowania publicznego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jej sprawozdania finansowego. Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie przez UKNF, powiadomienie powinno nastąpić w drodze pisemnej - niezależnie od wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

komunikat Uknf w sprawie niezależności członka KA

W dniu 27 września na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się kolejny komunikat dot. ustawy o biegłych rewidentach, precyzujący rozumienie niezależności członka komitetu audytu. Z komunikatu wynika, iż członek KA pełniący funkcję w danej JZP nie utraci przymiotu niezależności jeśli będzie pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub członka komitetu audytu w innej jednostce zainteresowania publicznego powiązanej z daną JZP. Przymiot ten utraci dopiero, gdy za pełnioną funkcję będzie otrzymywał wynagrodzenie w znacznej wysokości.

Komunikat UKNF z 27 września 2017r.

 

Weryfikacja zgodności emitentów z ustawą o biegłych rewidentach

 

W związku z powstawaniem kolejnych regulacji (obciążających nie tylko emitentów, ale także nadzorcę) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zmienia swą politykę nadzorczą wprowadzając narzędzia ułatwiające identyfikację celów nadzorczych. Identyfikacja ta przeprowadzana jest za pomocą ankiet weryfikujących stan wdrożenia nowych regulacji. Pierwsze takie przedsięwzięcie (dotyczące MAR) przeprowadzone zostało na przełomie czerwca/lipca 2017 r., a obecnie mamy do czynienia z weryfikacją zgodności emitentów notowanych na rynku regulowanym GPW z nową ustawą o biegłych rewidentach (Dz. U. 2017 poz. 1089), głównie w obszarze funkcjonowania Komitetów Audytu. Komisja Nadzoru Finansowego opracowała ankietę zawierającą 25 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi do dnia 30.11.2017 r. Część z tych pytań jest mocno skomplikowana, w związku z czym SEG oferuje swoim Członkom pomoc przy sporządzaniu odpowiedzi. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adres regulacje@seg.org.pl

 

Ankieta KNF dotycząca wdrożenia ustawy o biegłych rewidentach

komunikat uknf dotyczący działań nadzorczych w 2018 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący planowanych na 2018r. działań nadzorczych w zakresie wynikającym z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wynika z niego, że KNF planuje kontynuację działań weryfikujących przestrzeganie przez emitentów przepisów dot. komitetów audytu. Wybrane Jednostki Zainteresowania Publicznego będą poddawane weryfikacji pod kątem sposobu wyboru firmy audytorskiej, wykonania obowiązku powołania komitetu audytu oraz dostosowania jego składu do obowiązujących przepisów. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem UKNF.

 

 

 

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęły się rządowe prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw. Po zakończeniu etapu uzgodnień i konsultacji społecznych, w ramach którego swoje uwagi przekazało również Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, projekt został poddany procesowi opiniowania.


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych na bieżąco śledzi i analizuje przebieg procesu legislacyjnego przedmiotowego projektu.

 

Nowa wersja Projektu założeń do projektu ustawy nowelizującej

 

W oparciu o ustalenia poczynione w wyniku pierwszego etapu konsultacji i uzgodnień projektu założeń do projektu ustawy nowelizującej ustawę o biegłych rewidentach, w dniu 10 listopada 2015 r. do dalszej dyskusji przekazana została kolejna wersja przedmiotowego projektu.


Istotną zmianą w nowej wersji Projektu jest zgodne z uwagami wniesionymi m.in. przez Stowarzyszenie wprowadzenie tzw. „czarnej listy usług zakazanych” zamiast tzw. „białej listy usług dozwolonych”. Pierwotna koncepcja „białej listy” nie tylko była niespójna z treścią Dyrektywy, która ma być implementowana przedmiotową ustawą, ale stanowiła nieuzasadnione ograniczenie swobody gospodarczej rynku audytorskiego – eliminowała praktycznie możliwości świadczenia usług dodatkowych przez małe firmy audytorskie, co spowodowałoby znaczne ograniczenie dostępności takich usług dla małych i średnich spółek. Konsekwencją tego zjawiska mogło stać się znaczące ograniczenie rozwoju kompetencji oraz jakości kultury finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.


Zaproponowana obecnie koncepcja „czarnej listy” stanowi rozwiązanie dalece bardziej racjonalne i pozwalające na zapobieżenie sytuacjom naruszenia niezależności i sceptycyzmu biegłego rewidenta.
Sukcesem pierwszego etapu konsultacji jest także obniżenie kar za nienależyte przeprowadzenie czynności rewizji finansowej i inne naruszenia dla osoby fizycznej z pierwotnej kwoty 4 mln zł do 1 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowej wersji Projektu założeń do przedmiotowej ustawy.


Nowa wersja Projektu założeń

 

Dalsze uwagi SEG

 

Mimo wyżej przytoczonych osiągnięć pierwszego etapu konsultacji przedmiotowego Projektu, szczegółowa analiza proponowanych rozwiązań legislacyjnych skłoniła Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych do wniesienia dalszych uwag do przedmiotowego Projektu i postulowanie kontynuacji dyskusji nad poszczególnymi założeniami celem wypracowania regulacji odpowiadających warunkom polskiego rynku.


W tym duchu, SEG w swoim kolejnym piśmie, zwróciło uwagę na następujące kwestie.


1. Opracowywanie założeń regulacyjnych z poszanowaniem nadrzędnej zasady proporcjonalności

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło uwagę Ministerstwa na przejawiającą się ogólnie w przedstawionym Projekcie tendencję do niedostosowania proponowanych regulacji do realnych możliwości ich adresatów oraz przeregulowania przepisów odnoszących się do sposobu działania firm audytorskich. W tym zakresie, SEG kwestionuje w tym zakresie również zasadność wprowadzania szeregu rozwiązań, których nie wymaga implementowana Dyrektywa, a które Projektodawca zamierza wprowadzić niejako „przy okazji” transponowania przepisów unijnych.
W tym zakresie, SEG postuluje odejście od stanowienia przepisów wprowadzających dodatkowe regulacje, nieuzasadnione wymogami prawa unijnego oraz stanowczo podkreśla potrzebę dostosowania implementowanych przepisów do warunków panujących na polskim rynku usług audytorskich.

2. Podtrzymanie postulatu utrzymania dotychczasowego trybu postępowania dyscyplinarnego biegłych rewidentów

Mimo szeroko postulowanej na poprzednim etapie konsultacji potrzeby utrzymania dotychczasowego trybu postępowania dyscyplinarnego biegłych rewidentów, nie wprowadzono w tym zakresie istotnych zmian. SEG podkreśliło po raz kolejny ryzyka związane z przeniesieniem przedmiotowego postępowania do trybu administracyjnego, polegające przede wszystkim na znacznym osłabieniu prawa do obrony biegłego rewidenta i mniejszej ochronie procesowej.

3.    Postulat dalszego łagodzenia zaproponowanych w Projekcie kar

SEG podnosi w dalszej kolejności, że zaproponowana w nowej wersji Projektu obniżka kary jest niedostateczna i w dalszym ciągu niedostosowana do faktycznych możliwości potencjalnych adresatów tej regulacji. Wprowadzenie tak rażąco wygórowanych kar może skutkować odpływem kadr z uwagi na zbyt duży poziom ryzyka związany z wykonywaniem zawodu, oraz doprowadzić może do radykalnego wzrostu cen usług audytorskich. Wobec powyższych zagrożeń, SEG stanowczo postuluje możliwie jak największe obniżenie poziomu proponowanych kar.

4.    Postulat obniżenia zaproponowanej w treści Projektu opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru

Tożsame do powyższych ryzyka odnoszą się również do propozycji opłaty na pokrycie kosztów nadzoru, która ma obciążać biegłych rewidentów.  Proponowana wysokość opłaty plasuje się w chwili obecnej na poziomie 7% przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w JZP, nie mniejszą niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. SEG zwraca uwagę, że są to kwoty wyższe niż pobierane obecne, mimo iż w chwili obecnej system finansowania kosztów nadzoru jest efektywny i wystarczający.
 
5.    Podtrzymanie uwag odnoszących się do nowego sposobu uregulowania Komitetów Audytu

SEG po raz kolejny zwraca również uwagę Ministerstwa na nazbyt lakoniczne potraktowanie kwestii nowych propozycji odnoszących się do Komitetów Audytu, zwłaszcza w zakresie powołania, kompetencji i odpowiedzialności Komitetów w relacji z Radą Nadzorczą w spółkach. Projekt w dalszym ciągu nie prezentuje żadnej sprecyzowanej koncepcji uregulowania przedmiotowych kwestii, wobec czego niemożliwe jest na tym etapie przewidzenie skutków proponowanych rozwiązań dla spółek. Wobec tego, SEG konsekwentnie podtrzymuje postulat uszczegółowienia założeń w tym zakresie, już na obecnym etapie prac legislacyjnych.

Stowarzyszenie na bieżąco śledzi przebieg  prac legislacyjnych nad przedmiotowym Projektem.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią uwag Stowarzyszenia.

Pismo SEG

Ostatni etap konsultacji

 

Dnia 6 lipca rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz niektórych innych ustaw, w którym udział wzięło również Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W związku z bliskim terminem zakończenia prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem, Stowarzyszenie w piśmie z uwagami raz jeszcze podkreśliło najważniejsze kwestie wymagające rozważenia i zmiany. W szczególności, SEG raz jeszcze stanowczo podkreśliło ryzyka związane z utrzymywaną propozycją wprowadzenia kar dla emitentów, której wysokość ma sięgać aż 10% przychodów osiągniętych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w poprzednim roku obrotowym z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Stowarzyszenie zauważając, że zaproponowana wysokość kary pozostaje całkowicie nieadekwatna do wielkości spółek, zaś jej nadmierna rygorystyczność będzie powodem braku jej funkcjonalności, jeszcze podniosło stanowczy postulat obniżenia zaproponowanej wysokości kar celem ich dostosowania do warunków polskiego rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie.

Pismo SEG 21 lipca 2016

 

28/11/2016 projekt w sejmie

 

Dnia 28 listopada 2016 r. projekt nowelizacji ustawy o biegłych trafił do prac sejmowych. W trakcie 32. posiedzenia Sejmu dnia 15 grudnia 2016 r. rozpoczęło się pierwsze czytanie w sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dotychczas nie uległa zmianie treść projektu wypracowana na ministerialnym etapie prac legislacyjnych. O przebiegu prac sejmowych nad projektem i wszelkich jego zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do zapoznania się projektem, który trafił pod obrady Sejmu.

Projekt

 

Zmiany dotyczące badania sprawozdań finansowych

 

 

Wyrazem aktywnego działania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w procesie legislacyjnym było wysłanie pisma do Komisji Finansów Publicznych z wyrażoną opinią dotyczącą aktualnego brzmienia projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badań sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W przedmiotowym piśmie SEG zawarło 3 najistotniejsze kwestie, które nie powinny zostać pominięte w pracach Komisji z uwagi na ich charakter.

Stowarzyszenie:

 • postuluje pozostawić okres rotacji firm audytorskich na poziomie 10 lat,
 • stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu obowiązku badania finansowego przez dwie firmy audytorskie dla niektórych podmiotów,
 • stoi na stanowsku, iż firma audytorska powinna móc wykonywać inne usługi, a nie tylko badania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uwag Stowarzyszenia.

 

Pismo SEG do KFP

07/02/2017 UDziaŁ SEG w pracach podkomisji ds. ustawy o biegłych

W dniu 07.02.2017r. przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych aktywnie uczestniczyli w posiedzeniu nadzwyczajnej podkomisji do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Najważniejsze z punktu widzenia emitentów tematy, tj. okres rotacji firm audytorskich, obowiązek wspólnego audytu oraz zakaz usług dodatkowych nie zostały jednak na tym posiedzeniu rozstrzygnięte. Stowarzyszenie z zaangażowaniem będzie uczestniczyć w kolejnych etapach prac nad powyższym projektem.

 

O postępach będziemy informować na bieżąco.

07/04/2017 ustawa uchwalona przez sejm

 

W dniu 07 kwietnia 2017 Sejm uchwalił ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Po burzliwych naradach na poziomie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy oraz sejmowej Komisji Finansów Publiczych wypracowano brzmienie ustawy, której postanowienia mają istotne znaczenie z perspektywy emitentów.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych tą ustawą należą:

1) uregulowanie Komitetów Audytu:
-emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej muszą posiadać Komitet Audytu (dalej "KA");
-członków KA powołuje rada nadzorcza lub inny organ nadzorczy spośród jej członków;
-w skład KA wchodzi przynajmniej 3 członków, a większość z nich musi cechować się niezależnością (warunki niezależności ujęto w art. 129 ust.3 pkt 1-10). W KA musi być przynajmniej jeden członek, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego;
-zadaniami KA są w szczególności: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, wykonywania czynności rewizji finansowej; kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta; informowanie rady nadzorczej o wynikach badania; opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej. Wszystkie zadania KA ujęto w art. 130 ustawy;

2)zakaz świadczenia przez firmę audytorską usług niebędących czynnościami rewizji finansowej (wg art 284 usługi dodatkowe nie będące czynnościami rewizji finansowej mogą być świadczone do 31 grudnia 2017r.);

3)okres rotacji firm audytorskich wg nowych regulacji wynosi 5 lat (wg art 283 ust 2 dotyczy to badań sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2017r.);

4)sankcje za naruszenia:

-na jednostkę zainteresowania publicznego, członka jej zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego może zostać nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego kara za naruszenia rozporządzenia unijnego 537/2014- m.in. za brak polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej, przekroczenia okresu rotacji firmy audytorskiej, naruszenia przepisów dotyczących komitetów audytu;
-karami administracyjnymi mogą być kara pieniężna do 250 000 zł dla osoby fizycznej lub do 10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów osiągniętych przez jednostkę w poprzednim roku obrotowym lub zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej przez okres do lat 3.

Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem ustawy.

 

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

 

PISMO DO CZŁONKÓW SEG DOTyczące USTAWY O BIEGŁYCH

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w dniu 25 kwietnia 2017r. wysłało do Prezesów Spółek Członkowskich SEG pismo informujące o rychłym wprowadzeniu do porządku prawnego ustawy o biegłych rewidentach, w której uregulowane zostały nowe zasady dotyczące Komitetów Audytu. Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem pisma.

Pismo do członków SEG

 

W ramach konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Finansów Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. przekazało szczegółowe uwagi do przedmiotowego projektu wskazując na wiele problematycznych zapisów rozwiązań, które nie w pełni realizują deklaracje zapisane w pierwotnym uzasadnieniu przygotowanym przez MF.


Zgłoszone przez SEG uwagi odnosiły się do dwóch zasadniczych kwestii.


Pierwszą z nich jest zaktualizowany w projekcie sposób uregulowania instytucji Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP) i w nowo wprowadzonej do ustawy kategorii podmiotów o statusie quasi-jednostek zainteresowania publicznego (quasi-JZP).


Drugą są sankcje możliwe do zastosowania w przypadku nienależytego przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.


1.    Komitety Audytu w JZP i quasi-JZP

 • SEG zgłosiło wątpliwość co do zasadności zaproponowanych wyłączeń z zakresu JZP i przyznania statusu quasi-JZP przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i alternatywnym funduszom inwestycyjnym oraz dowolnym JZP, których jedyna działalność polega na pełnieniu roli emitenta papierów wartościowych opartych na aktywach, mimo iż pozyskują one fundusze od szerokiego grona inwestorów.

 • Kolejną kwestią, budzącą wątpliwości Stowarzyszenia, jest zaproponowany sposób uregulowania współistnienia i wzajemnych relacji w JZP Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje możliwość przekazania funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, jednocześnie wprowadzając wymóg zachowania niezależności Komitetu od spółki. W ocenie Stowarzyszenia, wprowadzenie tych regulacji do ustawy o biegłych rewidentach może spowodować powstanie nie dającej się usunąć sprzeczności w przepisach, czego skutkiem może się okazać sprowadzenie ustawowego wymogu niezależności Komitetu od spółki do jedynie poziomu teoretycznych założeń.

 • Stowarzyszenie zwróciło również uwagę na nieprecyzyjność  regulacji związanych z zaproponowaną w projekcie możliwością powołania w skład Komitetu Audytu członka spoza Rady Nadzorczej. Projekt przewiduje wprowadzenie takiej możliwości do przepisów ustawy, nie precyzując jednocześnie, w jaki sposób członek taki miałby być powoływany, jaka miałaby być jego pozycja w strukturach Rady Nadzorczej, jakie miałby mieć kompetencje w ramach Rady Nadzorczej i jak przedstawiałaby się jego odpowiedzialność. Dodatkowo SEG zwróciło uwagę na ważką kwestię otrzymywania przez taką osobę informacji poufnych dotyczących spółki – istotnym jest, aby już na poziomie przepisów ustawy uregulować szczegółowo podstawy uzyskiwania takich informacji, jak i obowiązek zachowania co do tych informacji tajemnicy. Brak odpowiednich regulacji w tym zakresie, może bowiem narazić spółkę na doznanie szkody.

 • Stowarzyszenie podniosło w swych uwagach dodatkowo kwestię niedostatecznego określenia kompetencji i kwalifikacji członków Komitetowi Audytu oraz sposobu ich weryfikacji, zaznaczając konieczność doprecyzowania przedstawionych w tym zakresie propozycji.2.    Uwagi do zaproponowanych przepisów, wprowadzających katalog środków i kar, grożących za nienależyte przeprowadzenie czynności rewizji finansowej oraz inne naruszenia

 • Również w tym zakresie, SEG zwróciło uwagę na nieprecyzyjność przedstawionej propozycji regulacji, w której brakuje jasnych i nie budzących wątpliwości wskazań co do trybu i podmiotów uprawnionych do nakładania kar.

 • SEG zakwestionowało również celowość rozszerzenia katalogu kar, które mogą być nałożone na podmioty badane. Szczególne zastrzeżenia budzą zapisy dotyczące nakładania na członka organu administracyjnego lub zarządzającego lub nadzorczego lub Komitetu Audytu tymczasowego zakazu (do lat 3) pełnienia w firmach audytorskich lub jednostkach zainteresowania publicznego. Tego rodzaju przepisy rodzą niebezpieczeństwo instrumentalnego ich wykorzystywania – z tego względu Stowarzyszenie wnioskuje o całkowitą z nich rezygnację lub co najmniej o ich maksymalne doprecyzowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie.

Uwagi SEG

Zdaniem Ministerstwa Finansów przygotowane zmiany miały dotyczyć:

 • wzmocnienia niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich poprzez eliminowanie konfliktu interesów występujących pomiędzy biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i jednostkami badanymi

 • poprawy jakości badań ustawowych poprzez lepszą jakość raportowania z badania na rzecz różnych adresatów, regularny dialog pomiędzy firmami audytorskimi a organami nadzorującymi instytucje kredytowe i zakłady ubezpieczeń, wprowadzenie dodatkowych kontroli jakości wykonania badania JZP oraz wzmocnienie roli i zadań komitetu audytu w procesie wyboru firmy audytorskiej

 • wzmocnienie nadzoru publicznego poprzez wzmocnienie jego niezależności od środowiska biegłych rewidentów, zwiększenie jego uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych, jak również w zakresie nakładania kar i sankcji oraz wzmocnienie instrumentów nadzorczych i ich elastyczności.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią założeń do projektu przedmiotowej ustawy.

Projekt założeń do ustawy

 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, nowe przepisy wspólnotowe mają na celu wprowadzenie zmian polegających przede wszystkim na wzmocnieniu niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich, poprawie jakości badań ustawowych i wzmocnieniu nadzoru publicznego.


Ponadto część zaproponowanych rozwiązań wynika z konieczności dopełnienia transpozycji dotychczasowych postanowień w celu udoskonalenia obecnie obowiązujących regulacji i ułatwienia ich stosowania i interpretacji.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu