Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Od 2007 – pracownik Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Od 2010 – członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

1995-2010 - pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH

2008 - członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych

1996 -2007 - pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (od 19.09.2006 Komisji Nadzoru Finansowego)

więcej

W okresie pracy w KPWiG (obecnie KNF) koordynator kilkudziesięciu opracowań analitycznych dot. funkcjonowania rynku kapitałowego, autor i współautor wielu programów o charakterze edukacyjnym, w tym programu edukacji w zakresie rynku kapitałowego (w ramach przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości”) oraz materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, współkoordynator największej kampanii edukacyjnej na polskim rynku kapitałowym w ramach projektu UE PL9318-6 (obejmującej opracowanie i wydanie kompletu broszur i filmu dla początkujących inwestorów, podręczników akademickich oraz tłumaczenie książek zawierających wiedzę specjalistyczną); udział we wdrażaniu standardów zarządzania jakością ISO 9001:2001 i poufności informacji BS 7799-2-2002.

2001-2006 - Współprzewodniczący Screening Group

więcej

Screening Group to organ IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych) zajmujący się oceną możliwości przystąpienia instytucji nadzorczych w poszczególnych krajach do wielostronnego porozumienia o współpracy i wymianie informacji (MMoU – Multilateral Memorandum of Understanding). Praca Screening Group była kluczowa dla efektywnego wdrożenia MMoU mającego przeciwdziałać m.in. finansowaniu terroryzmu za pośrednictwem rynku kapitałowego.

1999-2006 – Przewodniczący Grupy Roboczej IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych) zajmującej się egzekwowaniem prawa i wymianą informacji

więcej

W okresie 2 kadencji m.in. zorganizowane zostały 4 międzynarodowe seminaria (dot. manipulacji kursem akcji i wykorzystywania informacji poufnej) i opracowane 2 dokumenty poświęcone zagadnieniom egzekwowania prawa w kilkudziesięciu krajach (dot. wykorzystywania informacji poufnych i możliwości nadużyć związanych z przejęciami spółek).

2001-2003 - sekretarz Grupy Konsultacyjnej (Consultative Group)

więcej

Consultative Group była organizacją zrzeszającą instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach dążących do osiągnięcia członkostwa w UE. Celem działania grupy (powołanej z inicjatywy KPWiG) była wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc na drodze do członkostwa w UE. W okresie tym wypracowane zostały zasady działania Grupy oraz rozpoczęty został transfer wiedzy od organów nadzoru w krajach UE do nadzorców z krajów akcesyjnych.

2000-2001 – członek grupy roboczej IOSCO (International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych) zapobiegającej finansowaniu terroryzmu

więcej

Po zamachach 11.09.2000 i pojawieniu się realnego zagrożenia, że ataki terrorystyczne – jako czynniki bardzo istotnie wpływające na wycenę akcji – mogą stać się metodą finansowania kolejnych ataków terrorystycznych, powstał w ramach IOSCO specjalny zespół, mający na celu wypracowanie mechanizmów zapobiegających takiemu procederowi. Efektem prac grupy było m.in. wypracowanie tekstu i zasad funkcjonowania MMoU – narzędzia pozwalającego bardzo efektywnie (a w szczególności szybko i bezpiecznie) wymieniać informacje pomiędzy organami nadzoru funkcjonującymi w różnych reżimach prawnych.

1999-2001 – Project Leader dla projektu współpracy z organami nadzoru z Francji i Włoch

więcej

Twinning Project PL9905.02 miał na celu zacieśnienie współpracy z organami nadzoru we Francji i Włoszech poprzez m.in. wymianę doświadczeń oraz wsparcie w zakresie informatycznych narzędzi nadzoru nad rynkiem. Projekt obejmował także wsparcie dla Ministerstwa Finansów i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach przygotowań do pełnej liberalizacji przepływów kapitałowych związanych z wprowadzeniem pełnej wymienialności złotego.

1999-2000 – sekretarz Komitetu Europejskiego IOSCO

więcej

W czasie tym opracowany został dokument porównujący kompetencje organów nadzoru w kilkudziesięciu krajach Europy, co było podstawą dalszych prac unifikujących nadzór nad rynkiem kapitałowym w ramach UE.

1994-1996 - doradca Ministra Przekształceń Własnościowych

więcej

Głównym zadaniem był udział w negocjacjach członkostwa Polski w OECD i związanych z tym pracach Zespołu Negocjacyjnego. W szczególności przygotowywanie i prezentowanie na forum OECD stanowiska Polski w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tj. zakresu ograniczeń dla podmiotów zagranicznych w tej dziedzinie, ich uzasadnienia oraz kalendarium planowanego ich znoszenia.

Uczestnik staży w wielu instytucjach (w tym w organach nadzoru) rozwiniętych rynków kapitałowych

Prelegent na wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach

Uczestnik prac mających na celu rozwój rynków kapitałowych w innych krajach (m.in. w Bułgarii i na Ukrainie)

Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom rynku kapitałowego oraz liberalizacji form świadczenia usług finansowych i przepływów kapitałowych

Autor kilkudziesięciu felietonów rocznie poświęconych zagadnieniom makroekonomicznym i bieżącym wyzwaniom polskiego rynku kapitałowego oraz notowanych spółek

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Szybkie menu