Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Badanie świadomości klimatycznej (CCA)

12 października 2022 r. przedstawione zostały wyniki edycji 2022 Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study), przeprowadzonego na podstawie treści raportów za rok 2021.

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas we współpracy z partnerem wspierającym, firmą doradczą MATERIALITY.

Badanie obejmowało, podobnie jak w poprzednich latach, 10 kryteriów. Kryteria nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że:

 • Przeciętne wyniki (średnia dla wszystkich spółek) wzrosły do poziomu 2,71 pkt., ale jest to poziom nadal niski, biorąc pod uwagę maksymalne możliwe do uzyskania w badaniu 10 pkt.
 • Znacząco wzrosła liczba spółek, które osiągnęły wynik na poziomie min. 7 pkt i uzyskały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. W wynikach badania w roku 2022 było ich 21, podczas gdy rok wcześniej zaledwie 7.
 • Aż 34% ze 152 badanych spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu (rok temu było to 35% spółek spośród 153 badanych).
 • Wzrosło grono spółek, które odnotowały w 2022 roku co najmniej 5 pkt, było ich 38, podczas gdy rok wcześniej taki wynik uzyskało 25 spółek.

Lista spółek, które uzyskały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w 2022 r. (uzyskując min. 7 pkt. w badaniu):9,67

CCC S.A.

9,33

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

9,00

Allegro.eu S.A.

8,92

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

8,33

Immofinanz AG

8,33

ING Bank Śląski S.A.

8,17

Agora S.A.

8,17

Bank Millennium S.A.

8,09

mBank S.A. 

8,00

Sanok Rubber Company S.A. 

7,83

Grupa kapitałowa LUG S.A. 

7,58

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

7,42

Tauron Polska Energia S.A. 

7,33

Erbud S.A. 

7,33

Inter Cars S.A.

7,33

Wirtualna Polska Holding S.A. 

7,25

Grupa Lotos S.A.

7,08

VRG S.A.

7,00

Amica S.A.

7,00

Budimex S.A.

7,00

Grupa Żywiec S.A.

Szczegółowe wyniki Badania Świadomości klimatycznej Spółek za 2021 r. dostępne są w poniższej infografice.

15 września 2021 r. przedstawione zostały wyniki edycji 2021 Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study), przeprowadzonego na podstawie treści raportów za rok 2020.

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas we współpracy z partnerami wspierającymi, firmami doradczymi Go Responsible i MATERIALITY.

Badanie obejmowało, podobnie jak w poprzednich latach, 10 kryteriów, jednak w tegorocznej edycji badania zostały one częściowo zmodyfikowane. Dodane zostało kryterium 3 dotyczące zarządzaniem zagadnieniami zmiany klimatu w organizacji, kryterium dotyczące metod kalkulacji emisji w zakresie 2 zostało zintegrowane z kryterium 4. Ponadto kryteria 5-10 były w tym roku badanie tylko dla spółek, które uzyskały więcej niż 0 pkt w kryterium 4, co wpłynęło częściowo na porównywalność danych z wynikami lat poprzednich.

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że:

 • Utrzymuje się niski poziom świadomości spółek giełdowych na temat zagadnień zmian klimatu, a średni wynik w 2021 r. obniżył się o 0,08 pkt w stosunku do ubiegłorocznego i osiągnął 1,79 pkt.
 • Siedem spółek osiągnęło wynik na poziomie min. 7 pkt i uzyskały tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie: CCC SA., LUG S.A., LPP S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Wielton S.A., ASBISc Enterprises PLC, BNP Paribas Bank Polska S.A. Trzy z tych spółek (CCC, LPP, LUG) uzyskały tytuł także w ubiegłym roku.
 • Aż 54 ze 153 badanych spółek nie osiągnęły nawet ułamkowych części punktu (rok temu było to 49 spółek spośród 151 badanych).
 • Wzrosło grono spółek, które odnotowały w 2021 roku co najmniej 5 pkt, było ich 25, podczas gdy rok wcześniej taki wynik uzyskało 17 spółek.

Szczegółowe wyniki Badania Świadomości klimatycznej Spółek za 2020 r. dostępne są w poniższej infografice.


9 września 2020 r. podczas webinarium "Wyzwania raportowania niefinansowego za rok 2020" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zostały przedstawione wyniki II edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study). Badanie to zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i MATERIALITY.

W badaniu raporty roczne za 2019 r. spółek giełdowych, które miały obowiązek ujawnienia informacji niefinansowych przeanalizowano pod kątem 10 kryteriów, z czego trzy dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:

 • większość spółek giełdowych nadal reprezentuje niski poziom świadomości zagadnień związanych ze zmianą klimatu
 • przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych do zdobycia punktów (wzrost z poziomu 1,03 pkt rok wcześniej)
 • sześć spółek: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC i Orange Polska otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów, a najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok wcześniej było to 7,33 pkt)
 • aż 49 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu (rok wcześniej 0 pkt uzyskało 66 spółek)
 • średni wynik spółek w badaniu raportów za rok 2019 wyniósł 1,87 pkt (na 10 możliwych do uzyskania) i był o 0,84 pkt wyższy niż przed rokiem. 

Mamy nadzieję, że wyniki badania CCA wpłyną w przyszłym roku na wzrost świadomości klimatycznej spółek i choć widać, że ta świadomość wśród spółek rośnie bardzo powoli to jednak kierunek, w którym podążają spółki raportujące niefinansowo jest właściwy.

Szczegółowe wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek za 2019 r. dostępne są w poniższych infografikach.

Bardzo niskie wyniki osiągnęło półtorej setki spółek giełdowych w pierwszym badaniu corporate Climate Crisis Awareness study (Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek) przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Przeciętny wynik wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek (ponad 46%) nie osiągnęło nawet ułamkowych części punkta.

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za dwa kolejne lata (2017 i 2018). Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Dwa z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego, a osiem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Badanie CCA niestety wykazało niezbicie to, czego się spodziewaliśmy z lektury raportów niefinansowych w ostatnich dwóch latach – że świadomość wzajemnego wpływu spółek i kryzysu klimatycznego jest wśród największych w Polsce spółek na bardzo niskim poziomie. – powiedział Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania i inicjator badania. – Jesteśmy w Polsce na etapie, w którym musimy szybko nadrobić dystans do spółek z rozwiniętych rynków kapitałowych. W pierwszej kolejności spółki powinny nauczyć się liczyć i raportować emisje gazów cieplarnianych, bo tu są bardzo duże braki. Później, ale w bardzo niedługim czasie, powinny przejść do wdrożenia skutecznych polityk ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko, by przestać przyczyniać się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. – dodaje Piotr Biernacki

Średni wynik spółek w badaniu za rok 2018 wyniósł 1,03 pkt. (na 10 możliwych do uzyskania) i był zaledwie o 0,09 pkt. wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 7,33 pkt. (rok wcześniej było to 7,67 pkt.). 46% spółek w 2018 r. nie uzyskało żadnych punktów, a odsetek ten obniżył się zaledwie o 2pp w ujęciu r/r. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z makrosektora paliwa i energia (średnio 2,60 pkt. w 2018 r., -0,21 pkt. r/r), a najniższe spółki z makrosektora handel i usługi (0,36 pkt. w 2018 r., -0,13 pkt. r/r). Zaledwie 32 spółki osiągnęły więcej niż 2 pkt., a jedynie 6 spółek uzyskało min. 5 pkt.

Wyniki badania są o tyle niepokojące, że zarówno trendy regulacyjne, jak i decyzje konsumentów w coraz większym stopniu uwzględniają kwestie klimatyczne. Zakładam, że w perspektywie kilkunastu miesięcy spółka, która nie będzie w stanie opublikować wiarygodnych danych nt. emisji ekwiwalentu CO2 na jednostkę produktu zwyczajnie nie będzie w stanie tego produktu sprzedać w ramach UE. Co więcej, będzie miała problemy z uzyskaniem finansowania, bo jaki bank udzieli kredytu spółce tracącej rynki zbytu? Dlatego przeprowadzone badanie jest tak ważne – pozwala zidentyfikować największe braki w publikowanych informacjach i doprowadzić do ich uzupełnienia, zanim spowodują poważne problemy biznesowe –  komentuje badanie Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdo-wych

„To pierwsze tego typu badanie świadomości klimatycznej podmiotów skupionych na rynku kapitałowym w Polsce i o ile nam wiadomo, unikalne w skali międzynarodowej. Interesowało nas w jaki sposób spółki giełdowe odpowiadają na wyzwania wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego, jak przygotowują się do zmian w otoczeniu regulacyjnym, zachowaniach inwestorów i konsumentów. 

Jest to gruntowna analiza przeprowadzona na całej populacji, czyli na wszystkich spółkach giełdowych objętych obowiązkiem raportowania. Dzięki wspólnej inicjatywie Bureau Veritas, Stowarzyszenia Emiten-tów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania zebraliśmy i oceniliśmy dane pokazujące jak spółki giełdowe podchodzą do kwestii klimatycznych i w jaki sposób komunikują je w swoich raportach niefi-nansowych - mówi Witold Dżugan, dyrektor certyfikacji Bureau Veritas Polska. 

Wnioski płynące z badania obejmującego lata 2017 i 2018 nie są, niestety, budujące. Jedynie nieco ponad 30% przedsiębiorstw raportowało, mniej lub bardziej precyzyjnie, emisję gazów cieplarnianych, tylko 10% spółek zakomunikowało polityki klimatyczne, a tylko ok. 2% określiło mierzalne cele związane z redukcją emisji. Niemal połowa spółek uzyskała w naszym badaniu zero punktów, co oznacza, że w ogóle nie odnoszą się do kwestii klimatycznych! To wszystko w otoczeniu wzrastającej świadomości zagrożeń, z jakimi musimy się liczyć w obliczu kryzysu klimatycznego i coraz dalej idących zobowiązań redukcyjnych podejmowanych na poziomie międzynarodowym.  

Nasze badanie wskazuje, że świadomość klimatyczna polskich spółek jest niska, niemniej fakt, że po-wstało, po przeanalizowaniu przez niezależne podmioty ponad 150 raportów giełdowych, jest wartością samą w sobie. Ma ono szansę zmienić sposób podchodzenia przez firmy do tego coraz bardziej palące-go globalnie problemu. Tym bardziej, że jest to nie tylko kwestia świadomości, ale ma rosnący wpływ na dostępność do kapitału czy wręcz wyniki finansowe spółek. Myślimy o tym, by w kolejnych latach nie tylko kontynuować nasze wspólne badanie, ale dzięki globalnej obecności Bureau Veritas rozszerzyć je na inne kraje – dodaje Witold Dżugan. 

Wyniki pierwszej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek zostały ogłoszone podczas konferencji Raportowanie ESG a zrównoważonego inwestycje zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Metodologia badania i jego wyniki są załączone do niniejszego komunikatu.

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Biernacki, Fundacja Standardów Raportowania, tel. +48.693.330.003.

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, tel. +48.509.357.280.

Michał Stalmach, Bureau Veritas Polska, tel. +48 609.801.071

Mikołaj Potocki, Bureau Veritas Polska, tel. +48.601.664.247 

O Badaniu

Badanie Spółek Świadomych Klimatycznie (corporate Climate Crisis Awareness study) jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany kli-matu. Wyniki badania są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opiera się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicz-nym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.

Zapisz się do Newslettera SEG

*
Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz  zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności oraz Warunki usługi.

Szybkie menu