Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
O SEG
placeholder

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje Prezes Mirosław Kachniewski.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.


Obecnie SEG skupia około 200 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.


Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych.


Misja

Misją Stowarzyszenia jest reprezentowanie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. SEG służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacyjnym (poprzez uczestnictwo w procesie legislacyjnym), samoregulacyjnych (wypracowywanie standardów, interpretacji i rekomendacji) oraz edukacyjnych (poprzez organizację licznych szkoleń, konferencji i kongresów), jak również podejmując wiele innych działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Zgodnie z paragrafem 9, Rozdziału II Statutu Stowarzyszenia:

  1. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim członków.
  2. Celem działania Stowarzyszenia jest umożliwienie współdziałania emitentów papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków i dbałości o etyczne zachowanie uczestników rynku kapitałowego.
  3. Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji aktywności gospodarczej, zaradności, oszczędności i racjonalizmu w działaniu.
  4. Stowarzyszenie podejmuje działania, w tym działalność naukową i oświatową, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego


 
Działalność

Celem Stowarzyszenia jest udzielania wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów).

Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację konferencji i kongresów.

Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych.

SEG jest członkiem EuropeanIssuers, organizacji powstałej z połączenia dwóch europejskich stowarzyszeń: EALIC i UNIQUE. Do podstawowych aktywności organizacji, należy prowadzenie dialogu z Komisją Unii Europejskiej i Parlamentem Europejskim oraz reprezentowanie swoich członków wobec CESR (Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Kapitałowego). Aktualnie członkami jest 16 organizacji międzynarodowych, skupiających spółki giełdowe z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Portugalii, Włoch, Holandii, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Członkiem Zarządu EuropeanIssuers jak również członkiem Komitetu Zarządzającego (Executive Committee), którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EuropeanIssuers oraz opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych na forum Unii Europejskiej, jest dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. EuropeanIssuers aktywnie angażuje się w debaty międzynarodowe, bierze udział w licznych konferencjach i grupach roboczych, zabiera głos w kluczowych sprawach dla rynku kapitałowego, jak również wydaje opinie i stanowiska ważne dla emitentów i rynku kapitałowego.

SEG działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, statutu oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

NIP 525 15 64 435
REGON 630189656

KRS nr 0000023912, SĄD REJONOWY dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Władze

Rada Nadzorcza

Beata Beata Stelmach

Przewodnicząca Rady Nadzorczej SEG, Bank Millennium SA

Elżbieta Elżbieta Bujniewicz-Belka

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej SEG, Wirtualna Polska Holding SA

Michał Michał Rogatko

Sekretarz Rady Nadzorczej SEG, Mostostal Zabrze SA

Piotr Piotr Jeleński

Członek Rady Nadzorczej SEG, ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA

Jacek Jacek Kunicki

Członek Rady Nadzorczej SEG, Orange Polska SA

Katarzyna Katarzyna Rutkowska

Członkini Rady Nadzorczej SEG, AC SA

Iwona Iwona Sierżęga

Członkini Rady Nadzorczej, Polenergia SA

Jakub Jakub Wtorkowski

Członek Rady Nadzorczej, LUG SA

Zarząd

dr dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Magdalena Magdalena Raczek-Kołodyńska

Wiceprezeska Zarządu

Małgorzata Małgorzata Szewc

Wiceprezeska Zarządu

Robert Robert Wąchała

Wiceprezes Zarządu

Komitet Zrównoważonego Rozwoju

Piotr Piotr Biernacki

Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

Zapisz się do Newslettera SEG

*
Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz  zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności oraz Warunki usługi.

Szybkie menu