Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Nowy obowiązek raportowania kwestii środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i antykorupcji

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

W dniu 10 marca 2021 roku rozpocznie obowiązywać unijne rozporządzenie SFDR 2019/2088 wymagające raportowania kwestii środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i antykorupcji przez instytucje finansowe. Choć wprost adresowane jest ono do instytucji finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne), to pośrednio dotyczy ono także emitentów, gdyż wymagać będzie sporządzenia i przekazania w/w informacji, tak aby z kolei te instytucje były w stanie wykonać swój obowiązek raportowy. Dane te dotyczyć będą już roku 2021 i zostały uszczegółowione w propozycji 32 wskaźników zawartych w projekcie odpowiedniego aktu wykonawczego dostępnego pod linkiem (str. 53-62).

Ujednolicenie wskaźników

Mając na względzie powyższe, SEG podjęło działania, aby wyeliminować ryzyko, iż na początku roku 2022 poszczególne instytucje finansowe zwrócą się do poszczególnych emitentów z żądaniem przekazania informacji w różnych formatach, w różnych datach, a ponadto dotyczyłoby to w większości informacji, których obecnie spółki nie gromadzą i w wielu przypadkach nie są w stanie wygenerować ex post. Sposobem na wyeliminowanie tego ryzyka było powołanie wspólnej Grupy Roboczej wraz z Fundacją Standardów Raportowania oraz instytucjami skupiającymi podmioty bezpośrednio zobowiązane do raportowania, tj. Związkiem Banków Polskich, Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami. Rezultatem tych prac ma być wypracowanie jednolitych standardów raportowania, tak aby każdy z 32 w/w wskaźników był rozumiany tak samo przez poszczególne instytucje finansowe. 

Ustalenie zakresu wymaganych danych

Ponadto staraliśmy się podjąć te działania na tyle wcześnie, aby emitenci dowiedzieli się o konieczności podejmowania stosownych działań jak najszybciej i mieli świadomość, jakie dane należy gromadzić już na początku roku 2021. Naturalną negatywną konsekwencją rozpoczęcia przygotowań emitentów z możliwie dużym wyprzedzeniem jest konieczność opierania naszych prac na projektach aktów prawnych. Ostateczne brzmienie przywołanego powyżej aktu wykonawczego nie jest jeszcze ustalone, niemniej sam zakres danych objętych raportowaniem nie powinien ulec istotnym zmianom, brak ostatecznego brzmienia aktu prawnego nie powinien zatem opóźniać prac po stronie emitentów zmierzających ku gromadzeniu stosownych danych i takiego nimi zarządzenia, aby wyliczone wskaźniki były dla spółek jak najkorzystniejsze. 

 

W związku z długością i szczegółowością aktu delegowanego (RTS) do Rozporządzenia SFDR 2019/2088, planowane jest przełożenie rozpoczęcia jego stosowania z 1 stycznia 2022 r. na 1 lipca 2022 r. Oznacza to, że kwestie środowiskowe, pracownicze, praw człowieka i antykorupcji przez instytucje finansowe będą wyliczane po raz pierwszy za II półrocze 2022 r.


SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka


PIERWSZE PROJEKTY WSKAŹNIKÓW - UWAGI DO 15/01/2021 R.

Rezultatem w/w prac jest opracowanie pierwszych projektów wskaźników, które dostępne są w poniższych plikach. Naszą intencją było zaprezentowanie możliwie szerokiego spektrum wymaganych danych, stąd w pierwszym zestawie znalazły się projekty dotyczące wszystkich 4 obszarów (środowisko, kwestie pracownicze, prawa człowieka, antykorupcja) i przewidujące różne formuły kalkulacji (od prostych wskaźników zero-jedynkowych po bardzo złożone algorytmy wyliczania). Zaprezentowane projekty wskaźników są bardzo różnorodne nie tylko dlatego, że same wskaźniki dotyczą różnych obszarów, ale też z uwagi na fakt, że były tworzone przez różne osoby w ramach różnych zespołów. Celowo nie dokonywaliśmy ujednolicenia warstwy wizualnej tych wskaźników na tak wczesnym etapie prac, gdyż uznaliśmy, iż ten obszar także powinien być przedmiotem konsultacji z emitentami. 

Konsultacje ze spółkami członkowskimi SEG

Konsultacje projektów wskaźników potrwają do 15 stycznia 2021 r. W ramach tego procesu przewidujemy możliwość zgłaszania uwag w formie pisemnej pod adres regulacje@seg.org.pl oraz podczas spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 12.01.2021 r., przy czym jeśli zajdzie potrzeba, przewidujemy także spotkania poświęcone poszczególnym wskaźnikom.

 

Projekt wskaźnika 1 - emisja gazów cieplarnianych

Projekt wskaźnika 2 - ślad węglowy

Projekt wskaźnika 3 - średnia ważona intensywności emisji dwutlenku węgla

Projekt wskaźnika 4 - ekspozycja sektora stałych paliw kopalnych

Projekt wskaźnika 5 - całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych i udział w zużyciu energii nieodnawialnej

Projekt wskaźnika 6 - podział zużycia energii według rodzajów nieodnawialnych źródeł energii

Projekt wskaźnika 7 - intensywność zużycia energii

Projekt wskaźnika 8 - intensywność zużycia energii na sektor

Projekt załącznika do wskaźnika 8 - intensywność zużycia energii na sektor - PKD na NACE

Projekt wskaźnika 9 - różnorodność biologiczna i praktyki ochrony ekosystemów

Projekt wskaźnika 20 - różnorodność w zakresie płci członków zarządu

Projekt wskaźnika 21 - ochrona sygnalistów

Projekt wskaźnika 27 - operacje i dostawcy narażeni na znaczne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej

Załącznik do projektu wskaźnika 27 - operacje i dostawcy narażeni na znaczne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej

Projekt wskaźnika 31 - przypadki podjęcia niewystarczających działań w celu wyeliminowania naruszeń standardów antykorupcyjnych i przeciwdziałania łapówkarstwu

 

KOLEJNE PROJEKTY WSKAŹNIKÓW - UWAGI DO 29/01/2021 R.

W ślad za wiadomością powyżej przekazujemy informację o kolejnych projektach wskaźników - dotyczących przestrzegania praw człowieka i due dilligence, operacji i dostawców narażonych na znaczne ryzyko przypadków pracy dzieci, ekspozycji wobec kontrowersyjnej broni, liczby wyroków skazujących i wysokości kar za naruszenie przepisów antykorupcyjnych przez spółkę oraz polityk antykorupcyjnych i antyłapówkarskich. Konsultacje poniższych wskaźników trwać będą do 29 stycznia 2021 r., a uwagi można przesyłać na adres: regulacje@seg.org.pl. Dodatkowo informujemy, że projekty te będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania konsultacyjnego dotyczącego wskaźników SFDR, które planowane jest na 28.01.2021 r. 

Projekt wskaźnika 17 - Implementacja fundamentalnych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy

Projekt wskaźników 23 i 24 - polityka dot. przestrzegania praw człowieka oraz due dilligence

Projekt wskaźnika 26 - operacje i dostawcy narażeni na znaczne ryzyko przypadków pracy dzieci

Projekt wskaźnika 29 - ekspozycja wobec kontrowersyjnej broni (miny lądowe/przeciwpiechotne)

Projekt wskaźnika 30 - polityki antykorupcyjne i antyłapówkarskie

Projekt wskaźnika 32 - liczba wyroków skazujących i wysokość kar za naruszenie przepisów antykorupcyjnych przez spółkę

 

TRZECIE PROJEKTY WSKAŹNIKÓW - UWAGI DO 12/02/2021 R.

Prezentujemy trzecią grupę projekty wskaźników dotyczącą m.in. liczby i charakteru zidentyfikowanych przypadków poważnych incydentów związanych z prawami człowieka, procesów i środków zapobiegania handlowi ludźmi, posiadania polityk zapobiegania wypadkom przy pracy oraz niewystarczającej ochrony sygnalistów. Konsultacje poniższych wskaźników trwać będą do 12 lutego 2021 r., a uwagi można przesyłać na adres: regulacje@seg.org.pl. Dodatkowo informujemy, że projekty te będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania konsultacyjnego dotyczącego wskaźników SFDR, które planowane jest na 08.02.2021 r.

 

Projekt wskaźnika 1 - emisja gazów cieplarnianych

Projekt wskaźnika 2 - ślad węglowy

Projekt wskaźnika 3 - średnia ważona intensywności emisji dwutlenku węgla

Projekt wskaźnika 4 - ekspozycja sektora stałych paliw kopalnych

Projekt wskaźnika 5 - całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych i udział w zużyciu energii nieodnawialnej

Projekt wskaźnika 6 - podział zużycia energii według rodzajów nieodnawialnych źródeł energii

Projekt wskaźnika 7 - intensywność zużycia energii

Projekt wskaźnika 8 - intensywność zużycia energii na sektor

Projekt załącznika do wskaźnika 8 - intensywność zużycia energii na sektor - PKD na NACE

Projekt wskaźnika 9 - różnorodność biologiczna i praktyki ochrony ekosystemów

Projekt wskaźnika 21 - Niewystarczająca ochrona sygnalistów

Projekt wskaźnika 22 - posiadanie polityk zapobiegania wypadkom przy pracy

Projekt wskaźnika 25 - Procesy i środki zapobiegania handlowi ludźmi

Projekt wskaźnika 28 - Liczba i charakter zidentyfikowanych przypadków poważnych incydentów związanych z prawami człowieka

Projekt wskaźnika 30 - polityki antykorupcyjne i antyłapówkarskie

Projekt wskaźnika 32 - liczba wyroków skazujących i wysokość kar za naruszenie przepisów antykorupcyjnych przez spółkę

 

04/02/2021 NOWA PROPOZYCJA AKTU WYKONAWCZEGO (RTS) DO ROZPORZĄDZENIA SFDR

W dniu 04.02.2021 r. opublikowany został wspólny raport końcowy unijnych organów nadzoru nad bankami (EBA), ubezpieczycielami (EIOPA) i rynkiem kapitałowym (ESMA) zawierający nową propozycję aktu wykonawczego (RTS) do Rozporządzenia SFDR, przewidującego obowiązek raportowania wskaźników dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i antykorupcji. Pobieżna analiza tego dokumentu wskazuje, iż zmianie uległa koncepcja raportowania, a konkretnie, zamiast dotychczasowych 32 wskaźników pojawił się podział na podstawowe (18 wskaźników) i dodatkowe (46 wskaźników). Zwiększenie liczby wskaźników będzie się wiązać jednak nie tyle z istotnym rozszerzeniem zakresu raportowania emitentów, co z rozszerzeniem aktywów objętych raportowaniem, w szczególności inwestycji w obligacje skarbowe. Dodatkowo nowa wersja przewiduje wdrożenie raportowania począwszy od raportów za rok 2022. Jesteśmy w trakcie dalszej analizy wspomnianego raportu.

Z raportem końcowym można zapoznać się TUTAJ.

Data aktualizacji: 2021-10-14

Zobacz również:

Szybkie menu