Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

23 lutego 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju.  Dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorstw dotyczących rzeczywistych i potencjalnych niekorzystnych skutków dla praw człowieka i środowiska w odniesieniu do ich własnej działalności, działalności ich jednostek zależnych oraz działalności w ramach łańcucha wartości prowadzonej za pośrednictwem podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo utrzymuje stałe relacje biznesowe oraz odpowiedzialności za naruszenia wyżej wymienionych obowiązków.  Podmiotami zobowiązanymi do jej stosowania będą podmioty, które w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe zatrudniały średnio ponad 500 pracowników, a ich przychody netto ze sprzedaży w skali światowej przekraczały 150 mln EUR, a także przedsiębiorstwa, które nie spełniły tych wymogów, ale zatrudniały ponad 250 pracowników,  i w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, osiągnęły przychody netto w skali światowej w wysokości ponad 40 mln EUR, pod warunkiem że co najmniej 50 % tych przychodów netto ze sprzedaży uzyskano w jednym lub kilku sektorów spośród: produkcja wyrobów tekstylnych, skór i wyrobów ze skór wyprawionych, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcja artykułów spożywczych oraz sprzedaż hurtowa płodów rolnych, żywych zwierząt, drewna, żywności i napojów, wydobycie surowców mineralnych niezależnie od miejsca ich wydobycia (w tym ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu), metali i rud metali, jak również wszystkich innych niemetalicznych surowców mineralnych i produktów z kamieniołomów), produkcja podstawowych wyrobów metalowych, innych produktów z niemetalicznych surowców mineralnych i gotowych wyrobów metalowych (z wyjątkiem maszyn i urządzeń) oraz handel hurtowy surowcami mineralnymi, podstawowymi i pośrednimi produktami mineralnymi (w tym metalami i rudami metali, materiałami budowlanymi, paliwami, chemikaliami i innymi produktami pośrednimi). Podmioty te będą zobowiązane do:  uwzględniania należytej staranności w prowadzonej polityce, identyfikacji rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków; zapobieganie potencjalnym niekorzystnym skutkom i ich ograniczanie oraz powstrzymanie rzeczywistych niekorzystnych skutków i zminimalizowania ich zakresu, ustanowienia i stosowania procedury rozpatrywania skarg, monitorowania skuteczności prowadzonej polityki należytej staranności i środków w zakresie należytej staranności, podawania informacji na temat należytej staranności do wiadomości publicznej. 

Poprawność przestrzegania przepisów zapewniać ma organ nadzorczy, który w razie naruszeń ma prawo do nakazania zaprzestania naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie tej dyrektywy, powstrzymania się od ponownego podejmowania danego zachowania oraz, w stosownych przypadkach, podjęcia działań zaradczych proporcjonalnych do naruszenia i koniecznych do jego zaprzestania, nałożenia kar pieniężnych, przyjęcia środków tymczasowych w celu uniknięcia ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody. 

Pełna treść projektu dostępna jest TUTAJ.

28 marca 2022 r. Komisja Europejska otworzyła konsultacje, podczas których zbiera opinie do zaproponowanego brzmienia aktu prawnego. Zebrane opinie zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jako wkład do debaty legislacyjnej. Swój głos w konsultacjach można wyrazić do 23 maja 2022 r. pod tym adresem. 

W dniach 26 października 2020 r. - 08 lutego 2021 r. trwały otwarte przez Komisję Europejską konsultacje w zakresie inicjatywy usprawniającej ramy prawne Unii Europejskiej dotyczące praw spółek i ładu korporacyjnego umożliwiające tworzenie długoterminowej zrównoważonej wartości. Ma ona pomóc lepiej zarządzać sprawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw i łańcuchami wartości w zakresie praw człowieka, praw społecznych i środowiska.

Data aktualizacji: 2022-04-11

Zobacz również:

Szybkie menu