Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Przyszłe zmiany w MAR

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) otrzymał mandat od Komisji Europejskiej, na mocy którego może przygotować propozycję sugerowanych zmian do MAR. W związku z tym w zeszłym tygodniu ESMA rozpoczęła proces konsultacyjny dokumentu zawierającego ponad 70 pytań dotyczących różnych obszarów, które reguluje MAR i na podstawie tego przedstawi stanowisko z proponowanymi zmianami. 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

 

badania SEG w zakresie rewizji MAR

 SEG w ciągu roku prowadził już badania wśród emitentów, w których zbierał ich opinie m.in. o definicji informacji poufnej, transakcjach w okresie zamkniętym, liście menedżerów i osób blisko związanych. Efektem tych badań jest powstanie dwóch infografik, które są podsumowaniem wyników. 

Infografika 1 rewizja MAR

Infografika 2 rewizja MAR

felieton dot. rewizji Mar

Zapraszamy do przeczytania felietonu Prezesa Mirosława Kachniewskiego w Parkiecie, w którym porusza on temat rewizji MAR.

Felieton

Dokument konsultacyjny ESMA  

Zachęcamy do zapoznania z dokumentem konsultacyjnym ESMA dostępnym tutaj. Każdy głos zainteresowanego podmiotu może mieć wpływ na zmiany w MAR. 

draft odpowiedzi seg na dokument konsultacyjny esma

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z MAR Partnerami przygotowało draft odpowiedzi na dokument konsultacyjny ESMA w sprawie rewizji MAR wraz z załącznikami, do których odnosimy się w tekście. Zachęcamy Państwa do przeczytania odpowiedzi oraz do wyrażania opinii na jej temat, a także przesyłania dodatkowych uwag, które SEG powinno uwzględnić w swojej ostatecznej odpowiedzi. Na Państwa uwagi czekamy do 22 listopada 2019 r. pod adresem e-mail: regulacje@seg.org.pl.

Draft odpowiedzi SEG

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

 

Poniżej zamieszczamy również skrótowe podsumowanie najważniejszych postulatów SEG dot. zmian w MAR (w nawiasach umieszczono numery stron odpowiedzi SEG, na których znajduje się rozwinięcie danego punktu/podpunktu):

 1. Wariantowe koncepcje zmiany definicji informacji poufnej (str. 8-9)
  1. Koncepcja definicji dualnej – inna definicja na potrzeby ochrony informacji, a inna (węższa) na potrzeby publikacji (str. 8-9)
  2. Doprecyzowanie nieostrych pojęć w definicji informacji poufnej (str. 9)
  3. „Odprecyzowanie” definicji informacji poufnej, tj. usunięcie „doprecyzowania” zawartego w art. 7.2. i 7.4. MAR kreującego więcej wątpliwości interpretacyjnych niż ogólna definicja zawarta w art. 7.1. MAR (str. 9)
  4. Opracowanie katalogu najczęstszych rodzajów informacji poufnej (str. 9)
 2. Ulepszenie reżimu opóźniania publikacji informacji poufnej (str. 11-15)
  1. Rozszerzenie przesłanki „uzasadnionego interesu emitenta”
  2. Usunięcie lub doprecyzowanie przesłanki „niewprowadzania w błąd opinii publicznej”
  3. Przyjęcie koncepcji dualnej definicji informacji poufnej wyeliminowałoby zdecydowaną większość sytuacji, kiedy opóźnienie byłoby potrzebne
 3. Doprecyzowanie wymogów w zakresie list insiderów (str. 16-18)
  1. Prowadzenie przez emitenta list insiderów tylko dla pracowników emitenta – pozostałe podmioty powinny prowadzić swoje listy (str. 16-17)
  2. Jasne uregulowanie sytuacji osób mających dostęp do informacji poufnych wskutek swej szczególnej profesji (kurator sądowy, notariusz, nadzorca) (str. 17)
  3. Jasne uregulowanie sytuacji innych osób, które nie pracują na rzecz emitenta, ale weszły w posiadanie informacji poufnej (str. 17)
 4. Mniejsze obciążenia w zakresie transakcji menedżerów (str. 18-21)
  1. „Zerowanie licznika” po każdej notyfikacji (str. 20)
  2. Podniesienie progu wymagającego notyfikacji (str. 18)
  3. Zniesienie wymogu notyfikacji niektórych transakcji, jeśli nie ma to wpływu na przejrzystość rynku (str. 19)
 5. Usunięcie wymogu prowadzenia list osób blisko związanych (str. 20)
  1. Zastąpienie go mechanizmem notyfikacji za pośrednictwem menedżerów lub
  2. Zastąpienie go wskazaniem czasu, w jakim emitent mógłby dokonać weryfikacji prawdziwości notyfikacji
 6. Szersze możliwości korzystania z programów wykupu akcji (str. 6-8)
  1. Rozszerzenie reżimu buy back o możliwość nabywania akcji własnych celem dalszej odsprzedaży oraz
  2. Rozszerzenie reżimu buy back o możliwość nabywania akcji własnych celem zapłaty w przyszłej transakcji M&A
 7. Dostosowanie sankcji do wielkości spółki/zarobków menedżerów (str. 24-25)
  1. Usunięcie sankcji podanej kwotowo (str. 24)
  2. Odniesienie sankcji na osobę prawną do wielkości spółki (str. 24)
  3. Odniesienie sankcji na osobę fizyczną do wysokości zarobków (str. 25)

odpowiedź SEG na dokument konsultacyjny esma 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w dniu 29 listopada 2019 r. udzieliło odpowiedzi na dokument konsultacyjny ESMA dot. rewizji MAR. Odpowiedź ta została przygotowana na podstawie opinii własnych, konsultacji ze spółkami członkowskimi SEG, Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbą Domów Maklerskich oraz Związkiem Maklerów i Doradców. Najważniejsze postulaty ujęte w odpowiedzi to konieczność uściślenia definicji informacji poufnej, ułatwienie stosowania opóźnienia publikacji informacji poufnej, usunięcie wymogu prowadzenia list osób blisko związanych oraz dostosowanie sankcji do wielkości podmiotów. Cała odpowiedź wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Odpowiedź SEG

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Aneks 5 

Data aktualizacji: 2022-09-30

Zobacz również:

Szybkie menu